Omaishoidon tuki alle 65-vuotiaat

Omaishoidon tuki on vanhuksen, vaikeavammaisen lapsen tai muun pitkäaikaissairaan kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi hoitajalle maksettava hoitopalkkio, joka määritellään hoitajan ja hoidettavan kanssa laaditussa hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Omaishoidon tuesta laaditaan sopimus kunnan ja hoitajan välillä. Sopimus sisältää lisäksi sopimuksen hoitajalle järjestettävästä vapaasta, hoidon kestosta ja sopimuksen irtisanomisesta. 

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset:    

  • Henkilö tarvitsee sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn takia hoitoa tai muuta  
  • huolenpitoa
  • Hoitoa voidaan antaa hoidettavan kotona
  • Hoidettavan omainen tai muu läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta yhdessä muiden tarpeellisten palvelujen kanssa
  • Omaishoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat hoidon asettamia vaatimuksia
  • Hoidettavan koti soveltuu hoidon antamiseen
  • Omaishoidon tuen myöntäminen on hoidettavan edun mukaista ja se riittää turvaamaan hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden

Omaishoidon tuen ratkaisu perustuu aina arvioon omaishoitotilanteen kokonaisuudesta. Omaishoidon tuki maksetaan hoitopalkkiona hoitajalle porrastettuna hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Laki omaishoidon tuesta määrittelee tuen yleiset myöntämisedellytykset.

Vammaispalvelukoordinaattori
Sosiaalityöntekijä
Kirsti Yli-Ojanperä
puh.  044 4191 255

soittoaika ma-to klo 10-11

Lomakkeet