VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU OHJEISTUS 2019

 

1. Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset

Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspal­velut niihin liittyvine saattajapalveluineen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. (VPL 8§ 2.mom.)

VPL asetuksen 5 § mukaan kuljetuspalveluja ja niihin liittyviä saattajapalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on pitkäaikaisesti eri­tyi­siä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Kuljetus­palvelun tarkoituksena on korvata vammaiselle niitä lisäkustannuksia, joita vaikea­vammaisuus hänelle liikkumisen suhteen aiheuttaa.

Kuljetuspalvelupäätös on henkilökohtainen eli kuljetuspalvelumatkoja saa käyttää vain se henkilö, jolle ne on myönnetty. Käyttämättä jääneitä kuljetuspal­velumatkoja ei voi siirtää seuraavalle kuukaudelle. Jos kuukausittainen matkaoikeus ylittyy, asiakas maksaa ylimenevät matkat itse. Kuljetuspalvelupäätöksen yhteydessä asiakas saa henkilökohtaisen kuljetuspalvelukortin, johon merkitään matkat. Kuljetusta ti­latessa välityskeskukseen on kerrottava, että kyseessä on vaikeavammaisten kulje­tuspalvelumatka. Mikäli kortti katoaa, ilmoita siitä sosi­aalitoimistoon.

 

2. Palvelun sisältö

Kuljetuspalvelumatka on lähtöosoitteesta kohdeosoitteeseen tehtävä yhden­suuntai­nen matka. Paluumatka on uusi yhdensuuntainen kuljetuspalvelumatka. Matka on tehtävä lähtöosoitteesta kohdeosoitteeseen suorinta reittiä ja matkalla tulee olla tar­koitus ja määränpää. Lyhyt, maksimissaan 10 minuuttia kestävä, py­sähdys sallitaan tarvittaessa matkan varrella ja se tulee ilmoittaa taksikeskuk­seen matkaa tilatessa. Tällainen pysähdys voi olla esim. lyhyt asiointi pankki­automaatilla. Odotusaika ei ole tarkoitettu asiakkaan noutokohteessa odotteluun. Jos odotus kestää yli 10 mi­nuuttia, asiakas maksaa ylimenevän osuuden itse.

Esimerkki: Matka kotoa kauppaan on yksi yhdensuuntainen matka. Matka sieltä pankkiin tai apteekkiin on toinen yhdensuuntainen matka. Paluu takaisin kotiin on kolmas yhdensuuntainen matka. Jokaisesta yhdensuuntaisesta matkasta peritään erillinen omavastuu.

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu on tarkoitettu asiakkaan tarpeesta lähtevään asioimiseen, virkistykseen ja osallistumiseen Ilmajoen ja lähikuntien (Seinäjoki, Kurikka, Laihia ja Isokyrö) alueella. Lähikuntien ulkopuoliset matkat asiakas maksaa itse. Kunta korvaa kuljetuksista aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.

Vaikeavammaisten henkilöiden kuljetuspalveluun sisältyvät matkakohteet ovat seu­raavat:

1.      Työmatkat (yksi edestakainen matka suorinta reittiä asunnosta työpai­kalle ja takaisin työpäivinä)

2.      Opiskelumatkat (päätoimiseen opiskeluun liittyvät matkat: yksi edestakai­nen matka suorinta reittiä asunnosta opiskelupaikalle ja takaisin opiskelu­päivinä, joihin ei kuitenkaan sisälly peruskoulumatkat.)

3.      Asioimis- vierailu- ja virkistysmatkat (erilaiset ostos- ja harrastusmat­kat)

4.       Muut toiminnan piiriin kuuluvat matkat (esim. erilaiseen yhteiskunnalli­seen osallistumiseen liittyvät matkat)


3. Kuljetuspalvelun järjestäminen ja yhteiskuljetukset

Kuljetuspalvelu järjestetään ostamalla palvelu hankintasopimusten piirissä ole­vilta palveluntuottajilta.  Matkatilausta tehdessä asiakkaan tulee ilmoittaa kul­jetusten välityskeskukseen lähtöpaikka sekä matkakohteen osoite. Paluumatka suositellaan tilattavaksi yhtäaikaisesti menomatkan kanssa, mikäli paluuaika on tiedossa.  Jos paluumatkaa ei ole mahdollista tilata etukäteen tai aiemmin tilatun paluumatkan ajankohta muuttuu oleellisesti, kuljetusten välityskeskus pyrkii järjestämään pa­luumatkan mahdollisimman pian.

Säännöllisesti tapahtuvat matkat suositellaan tilattavaksi pidemmäksi ajaksi ker­ral­laan. Asiakas tilaa kuljetuksen välityskeskuksesta, jonka puhelinnumero on: 010 337 4224, tai sähköpostitse: ilmajoki@keskustaksi.fi. Kuljetuksen voi tilata myös tekstiviestitse numerosta: 050 5746 660 (vain tekstiviestit). Numero pal­velee 24/7. Myös mahdollinen paluumatka tilataan välityskeskuksesta.

Mikäli tilattu matka peruuntuu, siitä on ilmoitettava välityskeskukseen heti, kun  peruuntuminen tulee tietoon, kuitenkin viimeistään 30 min. ennen suunnitel­tua noutoa. Jos taksi on jo ehtinyt lähteä liikkeelle noutamaan asiakasta, peritään asiak­kaalta matkasta aiheutuneet kulut, esim. lähtömaksu.

Useamman asiakkaan matkustaessa samaan suuntaan, matkat suoritetaan yhteis­kuljetuksena, silloin kun se on mahdollista. Jos kuljetuspalveluasiakkaat käyttä­vät yhteiskuljetusta, kaikilta kuljetettavilta peritään omavastuuosuus. Matka menee kuitenkin vain yhden henkilön kuljetuspalvelukiintiöstä ja se merkitään kuljetus­palvelun matkaksi tasapuolisesti kullekin vuorollaan. Matkustajat sopi­vat asiasta keskenään. Taksi laskuttaa omavastuuosuuksien ylittävän osuuden kuljetuspalvelu­korttia käyttävän asiakkaan kotipaikkakunnalta. Jos yhteiskulje­tus maksaa vähem­män, kuin kaikkien osallistujien omavastuuosuudet yhteensä, taksi perii vain taksi­mittarin mukaisen maksun matkasta. Jos matkasta ei jää omavastuuosuuksien jäl­keen kunnalta perittävää, matkaa ei merkitä kenenkään matkakiintiöön.


4. Omavastuuosuudet, saattaja sekä matkojen lukumäärä

Kuljetuspalvelun asiakas suorittaa itse omavastuuosuutena yhdensuuntaista matkaa kohti julkisen liikenteen maksua vastaavan maksun. Edestakaista matkaa kohti maksu on kaksi kertaa tämä maksu. Matkahuollon hintojen muuttuessa muuttuvat myös omavastuut.

Asiakkaalla saa olla mukanaan yksi (1) maksutta matkustava saattaja. Saattajan tu­lee olla sellainen henkilö, joka kykenee toimimaan saattajana. Saattajana ei voi toimia henkilö, joka itse on oikeutettu vammaispalvelulain mukaiseen kul­jetuspal­veluun. Asiakkaan 12 vuotta täyttänyt lapsi voi toimia saattajana. Muutoin lapsesta makse­taan omavastuuosuus. Alle 7-vuotiaasta mukana kulkevasta lap­sesta ei peritä oma­vastuuta. Matkaa tilatessa tulee ilmoittaa, mikäli saattaja tai lapsi tulee kuljetukseen mukaan, jotta taksista voidaan varata henkilölle ylimää­räinen paikka.

Matkojen lukumäärä:

Työ- ja opiskelumatkat: à kaikki välttämättömät työ- ja opiskelumatkat. Yksi edestakainen matka suorinta reittiä asunnosta työ/opiskelupaikalle ja takaisin työ/opiskelupäivinä.

Asioimis-, vierailu-, virkistys- ja muut matkat: à Asiakkaalle tehdyssä viran­halti­japäätöksessä määritellään matkojen lukumäärä yksilöllisen harkinnan mu­kaan.


5. Kuljetuspalvelun hakeminen

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua haetaan Ilmajoen sosiaalipalveluista. Kul­jetus­palvelupäätös perustuu viranhaltijan tekemään kokonaisarvioon. Hakemuk­sen liit­teeksi voidaan vaatia lääkärinlausunto tai epikriisi, josta selviää hakijan vaikea­vammaisuus liikkumisen suhteen.


6. Muuta huomioitavaa

Yksilölliset palveluntarpeet kuljetuspalvelussa:

Yksinmatkustus- tai omataksioikeus myönnetään erillisestä hakemuksesta vain vammasta tai sairaudesta aiheutuvista erityisen painavista syistä.

Oikeus saada avustamista kohteessa (taksikuskin toimesta, esim. apteekissa, kau­passa yms. 30 min.) on asiakaskohtainen ja päätös siihen tulee hakea erik­seen.

Terveydenhoitoon liittyvät matkat:

Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalvelumatkoja ei voi käyttää terveyden­huoltomatkoihin, joiden korvaus perustuu sairausvakuutuslakiin tai korvaus tu­lee vakuutusyhtiöltä. Näitä matkoja ovat esimerkiksi lääkäri-, laboratorio- ja tera­piakäynnit, lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksella hankittavien apuväli­neiden sovitus sekä lääkärin määräämät hoito- ja tutkimuskäynnit. tar­kempia oh­jeita saat Kelan numerosta 020692204 tai osoitteesta: www.kela.fi/sairastaminen/matkat.

Muuttaminen:

Mikäli kuljetuspalveluasiakas muuttaa toiselle paikkakunnalle tai osoite omalla paikkakunnalla vaihtuu, tulee siitä ilmoittaa sosiaalitoimistoon. Kuljetuspalveluihin liittyvää palautetta voi antaa palveluohjaaja Salli Luomalle sähköpostilla salli.luoma@ilmajoki.fi.

Perusturvalautakunta on hyväksynyt nämä ohjeet 10.12.2018 § 45.

 

Lisätietoja:

Kirsti Yli-Ojanperä, vammaispalvelujen koordinaattori, puh. 044 4191 255

Salli Luoma, palveluohjaaja, puh. 044 4191 257

Leila Korpilahti, toimistosihteeri, puh. 044 4191 254