Työttömien palvelut

 

Etsivä nuorisotyö
Kuntouttava työtoiminta
Etelä-Pohjanmaan työvoiman palvelukeskus
Työttömien terveydenhoitaja

Kanto-hanke
Starttipaja
Työnsuunnittelija
 

 

Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on auttaa nuoria löytämään opiskelu- ja työpaikkoja, auttaa heitä elämänhallinnassa sekä omien asioiden hoitamisessa. Etsivä nuorisotyö toimii tukena tilanteissa, joissa nuori ei itse tiedä miten toimia, tai ei elämäntilanteensa vuoksi kykene yksin toimimaan arkisten asioidensa hoitamiseksi. Etsivän nuorisotyön palveluihin osallistuminen on nuorelle vapaaehtoista ja maksutonta. Palvelu on tarkoitettu kaikille 15-29-vuotiaille nuorille, joiden kotikuntana on Ilmajoki.

Ilmajoen Etsivä nuorisotyö koostuu yksilöohjauksesta ja avoimesta TeamWatson-ryhmätoiminnasta. Yksilöohjauksessa paneudutaan yhdessä nuoren kanssa häntä kiinnostaviin opiskelu-, työ- ja harrastusmahdollisuuksiin. Ryhmätoimintaa toteutetaan päiväryhmänä, jossa keskitytään vapaa-ajantoimintaan. Ryhmätoiminta on tarkoitettu Etsivän nuorisotyön asiakkaille.
Me autamme etsimään opiskelu- ja työpaikkoja, voimme lähteä mukaan hoitamaan asioita, sekä selvittämään eri harrastusmahdollisuuksia joista voisit pitää. Tavata voidaan vaikka kahvin merkeissä.
Etsivän nuorisotyön nuoriso-ohjaajat Anna Pyssysalo p. 044 4191 848 ja Karoliina Ala-Luopa p. 044 4191 849.

Katso lisää Etsivän nuorisotyön nettisivuilta.

 

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on kunnan järjestämä toimenpide pitkään työttömänä olleille ja nuorille (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 1.9.2001). Kuntouttavasta työtoiminnasta sovitaan aktivointisuunnitelmasta ja siitä tehdään erilliset ja yksilöidyt sopimukset yhdessä asiakkaan, kuntouttavan työtoiminnan järjestäjän eli Ilmajoen kunnan sosiaalitoimen ja Te-toimiston tai Työvoiman palvelukeskuksen edustajan kanssa.

Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan järjestää kunnan omissa työyksiköissä tai sopimuksella kuntayhtymissä, seurakunnissa, valtion yksiköissä, rekisteröidyissä yhdistyksissä tai säätiöissä. Yrityksiin ei voida järjestää kuntouttavaa työtoimintaa. Työtehtävät ovat pääsääntöisesti eri yksiköiden avustavia tehtäviä, kuitenkin siten että ne on sovitettu kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvan henkilön työ- ja toimintakyvyn mukaan ja ovat työmarkkinoille pääsyn kannalta riittävän mielekkäitä ja vaativia. Kestoltaan kuntouttava työtoiminta voi olla 1-5 päivää viikossa ja 4-6 tuntia päivässä. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle maksetaan osallistumispäiviltä toimintaraha tai ylläpitokorvaus 9 euroa päivältä sekä lakisääteiset matkakustannukset.

 

Etelä-Pohjanmaan työvoiman palvelukeskus

Etelä-Pohjanmaan työvoiman palvelukeskus TYP on alueen kuntien, TE-toimiston sekä Kelan lakisääteinen monialainen palveluverkosto.

TYP:n tehtävänä on auttaa asiakasta sijoittumaan työmarkkinoille tai muihin palvelutarpeiden mukaisiin palveluihin. TYP:n tavoitteena on edistää yksilöllisesti asiakkaan työkykyisyyttä ja työllistymistä. TYP:ssa asiakkaita palvelevat TE-toimiston, sosiaalitoimiston ja Kelan työntekijät yhdessä. Mukana verkostossa on myös työnhakijoiden terveydenhoitaja. Asiakkuus alkaa henkilökohtaisella kutsulla tai jatkuu sovitun aikavarauksen mukaisesti. TYP:ssa laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa yksilöllinen suunnitelma, jossa sovitaan tarjottavista palveluista ja tuesta.

Yhteystiedot sosiaalityöntekijä Ritva Uusipaikka puh. 044 4191 256 soittoaika ma, ti ja pe klo 9-10.
Ilmajoen sosiaalitoimisto os. Ilkantie 18, 60800 Ilmajoki

 

Työttömien terveydenhoitaja

JIK-kuntien työttömillä on mahdollisuus päästä omalla paikkakunnallaan terveystarkastukseen tilaamalla suoraan aika terveydenhoitaja Tiina Linnalta p. 044-790 2317

 

Starttipaja

Starttipaja on tarkoitettu 16 – 28 -vuotiaille ilmajokisille nuorille, jotka tarvitsevat valmennusta koulutus- ja työmarkkina-asemansa parantamiseksi sekä arjen taitojen kohentamiseksi.
Toiminnallisen Starttivalmennuksen keinoin pureudutaan niin työ- ja koulumaailmassa tarvittavien taitojen kuin elämänhallinnan ja sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja tukemiseen.

Yhteystiedot starttipajan yksilövalmentaja Minna Kallinen puh. 044-4191 249
etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi

 

Palveluksessasi Ilmajoen kunnan työnsuunnittelija

Työnsuunnittelija auttaa ja tukee työnhakijaa yksilöllisen työnhakusuunnitelman toteuttamisessa ja työelämä-polkujen löytämisessä. Työnsuunnittelija tukee/auttaa mm. seuraavissa asioissa:

  • olet etsimässä työtä avoimilta työmarkkinoilta
  • suorien kontaktien luomisessa työnantajiin
  • haastatteluissa ja sopimusten täyttämisessä
  • haluat etsiä sinulle sopivaa alaa työvoimakoulutuksen, työnhaku-/uravalmennuksen tai työ- ja koulutuskokeilun avulla
  • etsit palkkatuettua työpaikkaa 

Työnsuunnittelijan ohjaukseen voit hakeutua myös Ilmajoen kunnan sosiaalitoimen kautta. Toimipaikka on Ilmajoen kunnantalolla toisessa kerroksessa os. Ilkantie 18.

Yhteystiedot: Aki Salli,
työnsuunnittelija
044-4191 820
etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi

 

Kanto-hanke

Ratkaisuja kanto kerrallaan.

Kanto-hanke toteutetaan 1.9.2014-31.8.2017 välisenä aikana ja se rahoitetaan ELY-keskuksen, työllisyyspoliittisen rahoituksen ja Ilmajoen kunnan avulla.

Hankkeen tavoiteena on kehittää yhteistyössä kunnan, TE-toimiston, työvoiman palvelukeskuksen, sosiaali- ja terveyspalvelujen, yhdistysten, seurakunnan ja yrittäjien kanssa monipuolisia työllistymisen väyliä Ilmajoella työnhakijoiden erilaisiin tarpeisiin.

Asiakkaaksi voi hakeutua ilmajokinen henkilö, joka tarvitsee tukea ja ohjausta etsiessään työtä, halutessaan parantaa työhakuvalmiuksiaan, miettiessään ammatinvalintaa tai harkitsee uranvaihtoa.

Toimipaikka on Ilmajoen kunnantalolla toisessa kerroksessa os. Ilkantie 18.

Yhteydenotot puh. 044-4191 602

 

sosiaalityöntekijä
Ritva Uusipaikka
puh. 044 4191 256

sosiaalityöntekijä
Kirsti Yli-Ojanperä
puh. 044 4191 255

soittoaika ma, ti ja pe klo 9-10