Ajankohtaista

05.01.2018

Kuntouttava opetus

Ilmajoen kunnanvaltuusto (15.12.2017 § 106) päätti perustaa määräaikaisen kuntouttavan luokan ajalle 1.1.2017-31.12.2020. Kuntouttavan luokan alkusijoituspaikka on Palonkylän koululla.

Kuntouttava opetus on tarkoitettu alakoulun oppilaille, joilla on merkittäviä koulunkäynnin vaikeuksia. Oppilaat ovat pääsääntöisesti erityisen tuen oppilaita. Oppilaalla voi olla tarkkaavaisuus- tai tunne-elämän häiriö, sosioemotionaalisia vaikeuksia tai haasteita oman toiminnan ohjauksessa. Ryhmäkoko on enimmillään kuusi (6) oppilasta / kuntouttava luokka.

Ennen kuntouttavalle luokalle tuloa oppilas on saanut runsaasti tukea päiväkodissa tai koulussa. Oppilaan kuntoutukseen osallistuvia tahoja ovat mm. sosiaali- ja terveystoimi. Päätös sijoituksesta kuntouttavalle luokalle tehdään moniammatillisen yhteistyön tuloksena yhteistyössä huoltajien kanssa.

Kuntouttavalla luokalla jokaisen oppilaan tavoitteet määritetään yksilöllisesti. Kuntouttavan luokan toiminnan tarkoituksena on turvata oppilaan koulunkäynti ja tukea oppilaan yksilöllistä psykososiaalista ja kognitiivista kehitystä. Oppilaiden päivittäiseen ohjaamiseen ja opettamiseen osallistuvat erityisluokanopettaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, sosiaaliohjaaja, sekä integrointiaineiden opettajat.

Tavoitteena on pyrkiä mahdollisemman monen oppilaan kohdalla huolella valmisteltuun ja toteutettuun joko osittaiseen tai täysiaikaiseen yleisopetusintegrointiin.

Kuntouttavan opetuksen käytänteitä ja tavoitteita: 

 • Jokaisen oppilaan tavoitteet laaditaan yksilöllisesti.
 • Perustietoja ja -taitoja harjaannutetaan pienryhmässä kunkin oppilaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.
 • Harjoitellaan sosioemotionaalisia ja tunne-elämätaitoja, itsehillintää ja oman toiminnan ohjausta.
 • Hyödynnetään ja tuetaan oppilaan vahvuuksia.
 • Käytetään vaihtelevia opetusmenetelmiä. Luodaan kiireetön, fyysisesti ja henkisesti turvallinen oppimisympäristö. Hyödynnetään pientä ryhmää tehokkaasti.
 • Yhteistyö on tiivistä ja luontevaa yleisopetuksen ryhmien kanssa. Voidaan käyttää mm. samanaikaisopetusta hyödyksi.
 • Kasvatetaan oppilaan osallisuuden tunnetta. Harjoitellaan oman vastuun ottamista.
 • Kehitetään myönteistä asennetta itseen ja ympäristöön.
 • Seurataan ja arvioidaan säännöllisesti oppilaan kasvua ja oppimista.
 • Kuntouttavalla toiminnalla on selkeät säännöt, päivärytmi ja struktuuri. Tapahtumia ennakoidaan.
 • Kodin ja koulun tiivis yhteistyö kuuluu jokaiseen päivään ja on ensiarvoisen tärkeää.
 • Moniammatillinen yhteistyö on arkipäivää.

Lisätietoja: