Ajankohtaista

11.09.2018

Tr 23.4.2018 /   
Palveluverkkoselvityksen tavoitteena on saada

1 turvalliset ja terveelliset tilat, jotka vastaavat nykypäivää ja tulevaisuuden oppimisympäristön ja oppimisen tavoitteita. 

2 Kokonaisuudesta investointi- ja käyttökustannuksiltaan mahdollisimman edullinen.

3 Kokonaisuudesta sijainniltaan ja kapasiteetiltaan kunnan tulevaisuuden kasvusuuntia ja volyymien muutoksia vastaava palvelukokonaisuus

4 Eheä kasvu- ja oppimispolku varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja sieltä toisen asteen koulutukseen.

5 Näkemys siitä, miten kasvatus- ja opetuspalvelut toimivat kunnassa tehokkaasti ja laadukkaasti mm. varhaiskasvatuksen ja lukiokoulutusuudistuksen, sekä sosiaali- ja terveysuudistuksen ja maakuntauudistuksen 1.1.2020 jälkeen.

Palveluverkkosuunnitelmaa aiotaan tarkastella lapsivaikutusten arvioinnin lisäksi ainakin laadullisesta, alueellisesta ja taloudellisesta näkökulmasta. Vähintään vuoteen 2025 ulottuvan suunnitelman väliraportin arvellaan valmistuvan 31.10.2018 mennessä ja selvitys pyritään saamaan valmiiksi kesäkuun 2019 valtuuston kokoukseen mennessä. 

Tr 25.6.2018/   
Työryhmän linjauksena on, että valtuustojen (9.12.2005 § 148 ja 15.7.2017 § 38) kouluverkkopäätöksiä ei kyseenalaisteta, vaan ne viitoittavat selvitystä. Mikäli tilojen kuntokartoituksen myötä uutta ilmenee, luonnostellaan tämän pohjalta eri tulevaisuuden vaihtoehtoja. 

Lähtökohta palveluverkkoselvitykselle: Työryhmän selvityksen lähtökohtana on perusopetus- ja muiden vaikuttavien lakien noudattamisen lisäksi valtuuston kouluverkkolinjaus.

Ilmajoella on 12 alakoulua (vuosiluokat 1-6) ja Jaakko Ilkan koulu (vuosiluokat 7-9) väestörekisterin 20.9.2017 tilastointipäivänä. Kunnanvaltuuston (9.12.2005 § 148) kouluverkkopäätöksen mukaan oppilasrajaksi koulun säilymiselle asetetaan 23 oppilasta. Koulun oppilaiksi lasketaan 1-6 luokat sekä esioppilaat niissä kouluissa, joissa esiopetus on vakiintunut. Oppilasmäärä lasketaan vuosittain 20.9. väestörekisteritilanteen mukaan, ensimmäinen laskenta vuonna 2007. Jos kyseisen päivän mukaan oppilasmäärä koulun omalla oppilaaksiottoalueella on alle 23 oppilasta kahtena seuraavana lukuvuotena, koulu lakkaa laskentavuotta seuraavan syyslukukauden alusta lukien automaattisesti, ilman valtuuston erillispäätöstä. Lisäksi, kunnanvaltuusto (§ 38) hyväksyi 15. toukokuuta 2017 seuraavan kunnanhallituksen (6.3.2017 § 83) esityksen: Kunnanvaltuuston päätöstä 9.12.2005 § 148 täydennetään seuraavasti: Ilmajoen kunnan alueella sijaishuollossa (esim. lastenkoti, perhekoti) oleva lapsi luetaan sijaintipaikan koulun oppilaaksi ottoalueeseen.

Työryhmä hyödyntää kyselyiden lisäksi väestörekisterikeskuksen 20.9. tilastointipäivän mukaisia ennusteita ja tilastokeskuksen väestöennusteita vuodesta 2015 vuoteen 2040 saakka. 

Työryhmän työohjelma, joka tarkentuu vielä, koostuu alustavasti seuraavista:
Kaavoituksen ja maankäytön tilanne
- Yleiskaavan mahdollistamat y-tontit
- Asemakaavoituksen mahdollistamat uudet y-tontit
- Nykyisten sivistyspalveluiden kiinteistöjen tonttien jäljellä oleva rakennusoikeus

Tiloihin liittyvät selvitykset
- Tilaluettelo; kunnan omistamat tilat ja kunnan vuokraamat ja siirtokelpoiset tilat, kerrosalat
- Tilojen pääoma- ja käyttökustannukset
- Tilojen teknisen kunnon ja korjaustarpeiden määrittäminen
- Päätetyt tai käynnissä olevat uudis- tai laajennusinvestoinnit ja niiden rahoitusmallit, sekä tarvittavat investoinnit

Pedagoginen tarkastelu
- Henkilöstötarve ja osaamisvaateet myös mahdollista profiloitumista ajatellen, tiivis kuvaus nykyisestä palvelumallista sisältäen mm. oppilashuollon ja tukipalvelut, sekä tilojen toiminnallisuuden sopiminen käyttäjien tarpeisiin
Mahdollisten vaihtoehtoisten palveluverkkomallien pohdinta, suunnitelmien laadinta ja niiden vaikutusten ennakkoarviointi
- Laaditaan suunnitelmat kullekin mahdolliselle palveluverkkomallille
- Arvioidaan eri mallien vaikutukset eri näkökulmista, mm. lapsivaikutusten arviointi.
- Päätöksentekijöiden osallisuus.

Palveluverkkotyöryhmään on nimetty edustajat kasvatus- ja opetuslautakunnasta, kunnanhallituksesta ja teknisestä lautakunnasta.
Työryhmään kuuluvat:
• Kinnunen Kirsi, sivistysjohtaja, työryhmän koollekutsuja
• Nieminen Mira, Jaakko Ilkan koulun apulaisrehtori
• Nokua-Keisanen Eveliina, varhaiskasvatusjohtaja
• Petäjävirta Irma, Jukon pääluottamusmies, koulunjohtaja
• Koskimies Heikki / varajäsen Niemistö Esa, kasvatus- ja opetuslautakunnan edustaja
• Jokilehto Jari / varajäsen Kivimäki Tapani, kasvatus- ja opetuslautakunnan edustaja
• Pirttikoski Seppo, kunnanjohtaja
• Kananoja Reetta, kunnanhallituksen edustaja
• Hautamäki Pauliina, kunnanhallituksen edustaja
• Hautala Salme, kunnanhallituksen edustaja
• Perälä Paavo, tekninen johtaja
• Mäkelä Ville, kiinteistörakennusmestari
• Niemelä Janne /varajäsen Raumanni Juho, teknisen lautakunnan edustaja
Lisäksi työryhmä kutsuu asiantuntijoita kokouksiinsa.