Ajankohtaista

13.09.2018

Ilmajoen kunnan kaavoituskatsauksessa kerrotaan vireillä olevista kaavoitusasioista niin, että kaikki, joita kaavat koskevat, voivat vaikuttaa suunnitteluun mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
Kaavoituskatsauksessa esitellään ne kaavat, joiden suunnittelu on aloitettu sekä ne kaavat, jotka on tarkoitus laatia seuraavien kahden vuoden aikana. Lisäksi niistä kaavoista on ainakin maininta, jotka on hyväksytty vuoden aikana.
Käsittelyn kuluessa saattaa aluerajauksiin ja aikatauluihin tulla muutoksia. Kaavoitusmenettelyn kuluessa kunta tiedottaa suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista niin, että osallisilla on mahdollisuus
osallistua kaavan valmisteluun ja arvioida kaavoituksen vaikutuksia sekä lausua mielipiteensä asiasta kirjallisesti ja suullisesti. Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa
huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Kaavoituksen alkaessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Edelleen kaavaluonnokset ja -ehdotukset tulevat myös nähtäville,
jolloin osalliset voivat tehdä suunnitelmasta huomautuksia ja muistutuksia. Nähtävillä oloajoista tiedotetaan Ilmajoki-lehdessä sekä kunnan internetsivuilla osoitteessa www.ilmajoki.fi.

Tekninen lautakunta

KAAVOITUSKATSAUS 2018