Ajankohtaista

08.10.2018

KUNNANHALLITUKSEN  KOKOUSUUTISIA   8.10.2018
Kokousuutiset on ennakkotiedote kunnanhallituksen kokouksen päätöksistä. Lopullinen ja käsittelyvaiheittainen pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivulla välittömästi tarkastamisen jälkeen.  Kokouksen esityslista on luettavissa http://ilmajoki.ktweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_kokl.htm

§ 212 Sote-keskuksen uudisrakennusvaiheen hankesuunnittelun työryhmään nimettiin  viranhaltijoista kunnanjohtaja ja tekninen johtaja  sekä luottamushenkilöistä Timo Tuomikoski, Markku Koskela, Harri Koskela ja Ahti Ranto. Lisäksi työhmään nimettiin JIK:sta johtava ylilääkäri, Ilmajoen yksikön ylilääkäri, Ilmajoen akuutti osaston osastonhoitaja  ja edustaja Ilmajoen fysioterapiasta. Työryhmän puheenjohtajana toimii kunnanhallituksen puheenjohtaja ja sihteerinä kiinteistörakennusmestari.
Kunnanhallitus on tehnyt  aiemmin syyskaudella päätöksen  terveyskeskuksen vuodeosaston korvausinvestointihankkeen käynnistämisestä.  Arkkitehtisuunnittelijaksi on valittu tarjouskilpailun perusteella  Arkkitehti- ja insinööritoimisto Motiivi Oy.   

§ 213 Herralan koulun uudisrakennusvaiheen hankesuunnittelun työryhmään nimettiin kunnanjohtaja, tekninen johtaja, sivistysjohtaja, Herralan koulun johtajaopettaja, erityisluokanopettaja sekä luottamushenkilöistä Juhana Lähdesmäki, Johanna Reinilä, Ahti Ranto, Helena Rahkola, Salme Hautala ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan edustaja Tapani Kivimäki. Puheenjohtajana työryhmässä toimii kunnanhallituksen puheenjohtaja ja sihteerinä kiinteistörakennusmestari. 
Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 27.8.2018 § 190 Herralan koulun uudisrakennusvaiheen suunnittelun käynnistämisen. Arkkitehtisuunnittelijaksi on valittu Arkkitehtipalvelu Esa Säkkinen ja toimeksianto sisältää varsinaisen arkkitehtisuunnittelun lisäksi hankesuunnitelman laadinnan.

§ 214 Kunnanhallitus päätti osallistua 3030 €:n vuotuisella rahoitusosuudella ”Lasten ja nuorten terveyden edistämisen professuurihankkeeseen”. Hanke  toteutetaan  1.12.2018 – 31.11.2023 välisenä aikana Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen ja Tampereen yliopiston yhteistyönä.  Professuuria valmistelemassa ovat olleet myös Seinäjoen yliopistokeskus ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.  Professuurin tutkimusala painottuu ravitsemukseen ja liikuntaan.  Rahoituspäätöksiin ovat  sitoutuneet  osaltaan  Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Seinäjoen yliopistokeskus ja Seinäjoen kaupunki.  Rahoitusta haetaan muitalkin tahoilta ja mm. seitsemältä muulta kunnalta.

§ 216 Kunnanhallitus hyväksyi sopimuksen kuudesta lisäpaikasta aikuisten perusopetuksen järjestämisestä Etelä-Pohjanmaan opiston ja Ilmajoen kunnan välillä lukukauden 2018-2019 ajalle. Aikuisten perusopetusta voidaan järjestää peruskoulussa tai aikuislukiossa. Ilmajoella oppivelvollisuusikäiset opiskelevat kunnan peruskouluissa  ja aikuisten perusopetusta järjestävä oppilaitos on Etelä-Pohjanmaan opisto, missä kyseistä opetusta on  annettu jo useita vuosia.  Mikäli vuosittaista vaihtelua esiintyy oppilasmäärissä, hyväksytyn oppilasmäärän lisäksi, tehdään järjestämissopimus pääsääntöisesti sijaintikunnan kanssa ja vastaavan valtionapuosuuden saa myöskin kunta.

§ 221 Kunta toteuttaa Kullaanmäen yksityistien perusparannushankkeen aikaisemmin tehtyjen linjauspäätösten mukaisesti ja toimii hankeessa päätoteuttajana.  Kunnan netto-osuudeksi jää n. 66000 €.  Työn on oltava ELY-keskuksen päätöksen mukaan valmiina 30.9.2019.

Kaava-asiat §:t 219-220:
Ahonkylän kunnanosan Aurinkoniityn  asemakaavaehdotus päätettiin asettaa nähtäville.  Aurinkoniityn tontit sijaitsevat Koulutien ja Puskalantien kulmauksessa ja aluetta halkoo Aurinkoniityntie.

Munakan alueen osayleiskaava ajanmukaistetaan. Munakan edellinen osayleiskaava on hyväksytty vuonna 1983.
Asemakaavan tavoitteeksi on asetettu seuraavaa:
Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Yleiskaavassa osoitetaan tarpeelliset alueet asumiselle, elinkeinoelämälle, palveluille ja liikenteelle sekä turvataan virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. Yleiskaavassa tulee vähentää ympäristöhaittoja ja vaalia rakennettua ympäristöä, maisemaa ja luonnonarvoja.

Maatalouden tuotantoalueilla otetaan huomioon eri tuotantosuunnat. Kotieläintuotannolle varataan alueita, joilla nykyaikaisen kotieläintuotannon häiriötön harjoittaminen on mahdollista.

Kaavoitusprosessi etenee normaalin yleiskaavaprosessin mukaan ja siihen on mahdollisuus vaikuttaa suunnittelun aikana.

Henkilöstöasiat §:t 217-218:
Myönnettiin täyttämislupia päivähoitajan toimelle Käpälämäen päiväkotiin sekä lähihoitajan toimeen Onnenkodille.  /HK