Ajankohtaista

12.03.2019

KUNNANHALLITUKSEN  KOKOUSUUTISIA   11.3.2019
Kokousuutiset on ennakkotiedote kunnanhallituksen kokouksen päätöksistä. Lopullinen ja käsittelyvaiheittainen pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivulla välittömästi tarkastamisen jälkeen.  Kokouksen esityslista on luettavissa http://ilmajoki.ktweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_kokl.htm

§:t 47-49  Äänestysalueiden vaalilautakuntiin tarkennuksia
- Peltoniemen äänestysalueen varapuheenjohtajaksi valittiin Roope Pienimäki (Hannu Rintasalon tilalle),  niinikään Peltoniemen äänestysalueen varajäseneksi tulee Kirsi Kallioniemi (Sirpa Ojalan tilalle) sekä Kunnantalon äänestysalueen  varajäseneksi Pirkko Pelto-Piri (Maire Syväojan tilalle).

§ 50  Eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien ulkomainonta
Kunnilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta järjestää vaalimainontaa, mutta Ilmajoen kunta on järjestänyt eri vaalien ajalle vaalimainontapaikkoja. Kuten aikaisemminkin,  tulevissa kevään vaaleissa ulkomainontapaikkoja tulee olemaan kolmella rakennuskaava-alueella, kunnan omistuksessa ja määräämisvallassa olevalla alueella.  Ilmajoen keskustan asemakaava-alueen mainokset sijoitetaan torille, Koskenkorvan asemakaava-alueella Kiinteistö Oy Koskenkorvan Pankkitalon tontille sekä Ahonkylän asemakaava-alueella  Ahonkylän Koulutien ja Ilmajoen Portin väliselle maa-alueelle.  Mainosaika alkaa viikkoa ennen ennakkoäänestysten aloittamista eli  eduskuntavaaleissa  27.3.2019 ja EU-vaalien yhteydessä 8.5.2019.

§:t 52 ja 53   Kunta myy teollisuustontteja Laskumäen Kierrätyspuiston alueelta

Tonttikaupat etenevät  maaliskuun kunnanvaltuuston päätettäväksi.

§:t 54-55  Sivistysosaston toimistosihteerin ja lukion koulusihteerin virkoja on hoidettu vuodesta 2016 alkaen määräaikaisesti  liittyen kunnan sisäisiin tehtäväjärjestelyihin.  Kunnanhallitus päätti muuttaa kyseiset virat 1.3.2019 alkaen toimiksi ja  nykyiset työntekijät jatkavat tehtävissä vakituisesti.

§ 57  Käpälämäen päiväkodin lastentarhanopettajan toimeen myönnettiin täyttämislupa.

§ 56  Valtion erityisavustus tutoropettajien toimintaan ja osaamisen kehittämiseen

 Hyväksyttiin hanke.  Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 24.468 €, Opetushallituksen avustus 19.574 € ja kunnan omarahoitusosuus 4894 €.

§ 58  Havuselan puiston alue ns. Valtionmetsän alue Asevelikylässä, Koskenkorvalla  kaavoitetaan pientalotyyppisenä asuinalueena.


§ 59 Ahonkylän Aurinkoniityn alueen tonttien myyntihinnat ja –ehdot sekä tonttien antaminen varattavaksi ja myyntiin
Alueen tonttien neliöhinnaksi esitetään  22  € ja osa  tonteista voidaan kaavoitusjohtajan valinnan perusteella myydä tarjousmenettelyllä, kuten Käpälämäki II alueen myynti yhden tontin osalta on meneillä. https://huutokaupat.com/1246841
Lopullisen päätöksen tekee kunnanvaltuusto 18.3.2019

§:t  60 ja 64  Vuoden 2018 talousarvion käyttötalousosan muutokset sekä investointiosan muutokset

Muutokset käsitellään vielä kunnanvaltuustossa 18.3.2019.

§ 61  Kuljetuspalvelukeskuksen suunnitteluun osallistuminen

Etelä-Pohjanmaan liitto ja SeAMK yhdessä kotimaisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa ovat toteuttamassa EU:n rahoittamaa MAMBA-hanketta (www.mamproject.eu). Osana Etelä-Pohjanmaan liiton MAMBA-hanketta toteutettiin alueellinen selvitystyö, jonka tavoitteena on esittää uusia ratkaisuja ja toimintamalleja sosiaali- ja terveysalan kuljetusten järjestämiseen.

Yhtenä MAMBA-selvitystyön tuloksena esitettiin alueellisen kuljetuspalvelukeskuksen perustamista. Kuljetuspalvelukeskuksen tehtäviin on alustavasti suunniteltu kuuluvan mm. koulukuljetusten koordinointi, joukkoliikenteen suunnittelu, koulu- ja joukkoliikenteen yhteissuunnittelu, henkilö- ja tavarakuljetusten yhteensovittaminen, kuljetushankintojen kokonaissuunnittelu, raportointi ja mittaaminen, laskutuksen tarkistustehtävät, kuntarajat ylittävät kehittämistoiminnot, kuljetusten valvonta, viranomaisyhteistyön tukeminen, palvelukriteerien yhtenäistäminen sekä julkisten kuljetuspalvelujen markkinoinnin ja viestinnän koordinointi. 
Seinäjoen kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 11.2.2019 § 67 aloittaa kuljetuspalvelukeskuksen suunnittelutyön, jos vähintään kaksi muuta lähialueen organisaatiota on valmis osallistumaan suunnitteluun. Edellä mainituin perustein Seinäjoen kaupunki on pyytänyt Ilmajoen kunnalta vastausta siihen, onko Ilmajoki valmis osallistumaan kuljetuspalvelukeskuksen tarkempaan suunnitteluun.

Päätös: llmajoen kunta osallistuu kuljetuspalvelukeskuksen suunnitteluun. Sitoutumisesta mahdollisesti perustettavan keskuksen toimintaan päätetään erikseen.

§ 65 Valtion erityisavustus koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen

Hyväksyttiin.