Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma hyväksytty kunnanvaltuuston kokouksessa 30.9.2019

10.10.2019

Ilmajoen kunnanvaltuusto on 30.9.2019, § 36, vahvistanut koko kuntaa koskevan pohjavesien suojelusuunnitelman.

Ilmajoen kunnan alueella sijaitsee 10 luokiteltua pohjavesialuetta. Näistä yhdeksän kuuluu luokkaan I , vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue ja yksi kuuluu luokkaan II, vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue. Luokiteltujen pohjavesialueiden lisäksi suunnitelmassa huomioidaan 11 luokiteltujen pohjavesialueiden ulkopuolella vedenottamoa.

Suojelusuunnitelman tarkoituksena on turvata kunnan pohjavesivarojen säilyminen laadullisesti ja määrällisesti käyttökelpoisina rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti alueen muuta maankäyttöä. Suojelusuunnitelmaa sovelletaan viranomaisvalvonnassa, alueidenkäytön suunnittelussa sekä mm. käsiteltäessä ympäristölainsäädännön mukaisia lupahakemuksia ja ilmoituksia.

Pohjavesien suojelusuunnitelma (Kvalt 30.9.2019 § 36)

 

- Mika Yli-Petäys
Ympäristöinsinööri