Kunnalliset ilmoitukset

05.07.2017

Ilmajoen kunta on päivittämässä ympäristönsuojelulain 202 §:n mukaisia kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä.  Kunnanvaltuusto on hyväksynyt nykyiset ympäristönsuojelumääräykset, ja ne ovat tulleet voimaan 31.7.2012.

Kunta voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä, jotka voivat koskea:

1)     toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai niiden haitallisia vaikutuksia;
2)     erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjuntaa;
3)     toimintojen sijoittumisen ympäristönsuojelullisia edellytyksiä asemakaava alueen ulkopuolella;
4)     sellaisten alueiden määrittelyä, joilla ympäristön erityisen pilaantumisvaaran vuoksi on kielletty jäteveden johtaminen maahan, vesistöön taikka ojaan, lähteeseen, tekolammikkoon tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaiseen noroon;
5)     sellaisten alueiden ja vyöhykkeiden määrittelyä, joilla lannan ja lannoitteiden sekä maataloudessa käytettävien ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä rajoitetaan;
6)     valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista;
7)     vesien ja meriympäristön tilan parantamista koskevia toimia, jotka ovat vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisen vesienhoitosuunnitelman tai merenhoitosuunnitelman mukaan tarpeellisia.

Ympäristönsuojelumääräysten luonnos on nähtävillä 30 päivän ajan (6.7.-7.8.2017) teknisellä osastolla, Ilkantie 17, 60800 Ilmajoki. Mikäli haluatte tutustua asiakirjoihin teknisen toimiston ollessa suljettuna 18.7. – 29.7, ottakaa puhelimitse yhteyttä päivystysnumeroon, niin teille tullaan avaamaan ovi tekniselle osastolle: 10.7. – 14.7. 044  4191 348; 17.7. – 21.7. 044  4191 302 ja 24.7 – 28.7. 044  4191 349. Kirjalliset lausunnot tai huomautukset ympäristönsuojelumääräysluonnoksesta tulee jättää Ilmajoen kunnanhallitukselle osoitettuna 15.8.2017 mennessä osoitteeseen Ilkantie 18, 60800 Ilmajoki.

6.7.2017

KUNNANHALLITUS