Kunnalliset ilmoitukset

08.09.2017

Ympäristölupahakemus    /AVI

Hakija
Vaskiluodon Voima Oy

Asia
Tuuliannevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräyksen 4 mukainen vesienkäsittelyn tehostamissuunnitelma sekä lupamääräyksen 3 muuttaminen, Ilmajoki ja Kurikka

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Yhteenveto hakemuksesta on liitteenä

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 11.9. – 11.10.2017 Ilmajoen kunnan ja Kurikan kaupungin ilmoitustaululla. Kuulutus ja tiivistelmä ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Ilmajoen kunnanvirastossa (Ilkantie 18) ja Kurikan kaupunginkansliassa (Kärrytie 1).

Muistutusten, vaatimusten ja mielipiteiden esittäminen
Muistutuksia ja vaatimuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen) sekä yleistä etua valvovat viranomaiset. Yrityksen vaikutusalueen asukkailla, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin yrityksen toteuttaminen saattaa vaikuttaa, ja heitä edustavilla yhteisöillä on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite, kiinteistön nimi, kiinteistötunnus ja sijaintikunta, hakijan ja asian nimi sekä Dnro LSSAVI/6610/2016. Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 11.10.2017 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus tai sähköpostilla (kirjaamo.lansi@avi.fi) tai kirjallisina postitse (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 200, 65101 Vaasa).

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.

Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille
Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seuraavilla yhteisillä alueilla: 145-874-1-1, 145-414-878-3

Lisätietoja antaa
Ympäristöylitarkastaja Merja Mäensivu, puh. 0295 018 807
sähköposti:etunimi.sukunimi@avi.fi 

 

TIIVISTELMÄ                                                                                      LSSAVI/6610/2016

Vaskiluodon Voima Oy hakee Ilmajoen kunnassa ja Kurikan kaupungissa noin 10 km itään Kurikan keskustasta ja 10 km etelään Ilmajoen keskustaajamasta sijaitsevan Tuuliannevan 161 ha:n (auma-alueineen) turvetuotantoalueen toiminnalle myönnetyn ympäristöluvan (päätös nro 156/2013/1, annettu 27.9.2013) lupamääräysten muuttamista pintavalutuskenttien 1 ja 2 puhdistustehoa koskevien määräyksien osalta.  Lisäksi hakija esittää vesienkäsittelyn tehostamista koskevan suunnitelman pintavalutuskenttien 1 ja 2 osalta.

Tuuliannevan kuivatusvedet käsitellään kahdella pintavalutuskentällä. Tuuliannevan eteläisen lohkon 95 ha tuotantoalueen vedet käsitellään pintavalutuskentällä 1, jonka pinta-ala 5,4 ha on 5,2% valuma-alueestaan. Pintavalutuskentältä 1 vedet johdetaan laskuojan kautta Tuoresluomaan (42.035) ja edelleen Kyrönjokeen (42). Tuuliannevan pohjoisen lohkon 59 ha tuotantoalueen vedet käsitellään pintavalutuskentällä 2, jonka pinta-ala 4,6 ha on 6,6% valuma-alueestaan. Pintavalutuskentältä 2 vedet johdetaan laskuojan kautta Härkiluomaan (42.036) ja edelleen Kyrönjokeen. Voimassa olevassa ympäristöluvassa on lupamääräyksessä 3 määrätty pintavalutuskentille puhdistustehot (kiintoaine 50%, kokonaisfosfori 50% ja kokonaistyppi 30%), jotka tulee saavuttaa vuosikeskiarvoina.

Tehdyn päästötarkkailun mukaan pintavalutuskentän 1 keskimääräiset puhdistustehot (pitoisuusreduktiot) ovat vuosina 2014–2016 olleet: kiintoaine 0-55 %, kokonaisfosfori -30-35 % ja kokonaistyppi 6-28 %. Pintavalutuskentällä 2 keskimääräiset puhdistustehot (pitoisuusreduktiot) ovat vuosina 2014–2016 olleet: kiintoaine 0-29 %, kokonaisfosfori -45- -5 % ja kokonaistyppi -10 - 17 %, kun otetaan huomioon näytteet jolloin pintavalutuskentältä on ollut lähtevä virtaama.

Hakija esittää lupamääräystä 3 muutettavaksi siten, että pintavalutuskentille 1 ja 2 asetetaan seuraavat, vaihtoehtoisesti joko puhdistustehot tai vuosikeskiarvona määritettävät lähtevän veden pitoisuusrajat: kiintoaine 50% tai 6 mg/l, kokonaisfosfori 30% tai 80 µg/l ja kokonaistyppi 10% tai 1 750 µg/l. Pintavalutuskenttä 2:n osalta pitoisuusrajat koskevat näytteitä, joissa pintavalutuskentältä on lähtevä virtaama.  Hakijan näkemyksen mukaan esitetyt pitoisuusrajat tai puhdistustehot eivät huononna alapuolisen vesistön tilaa, vaan kuivatusvedet olisivat parempilaatuisia kuin tuotantoalueen alapuolisissa Tuoresluomassa, Härkiluomassa ja Kyrönjoen Nikkolassa keskimäärin.

Pintavalutuskenttä 1 toimintaa on tehostettu tukkimalla oikovirtauksia ja rakentamalla välipatoja. Hakija esittää, että pintavalutuskentän toimintaa tarkkaillaan vuoteen 2019. Lisäksi tarkkaillaan vesipintoja kentän alueella ja tarvittaessa rakennetaan lisää ojatukoksia. Hakijan näkemyksen mukaan kentän toiminta tulee edelleen tehostumaan kasvittumisen edetessä. Hakija esittää pintavalutuskenttä 2:n ja sille johtavan ojan hydrologian selvittämistä, kentältä lähtevän vähäisen virtaaman selvittämiseksi.  Lisäksi hakija esittää tarkkailua harvennettavaksi hydrologiaselvityksen jälkeen.

    Kuva 1. Tuuliannevan sijainti.