Kunnalliset ilmoitukset

13.10.2017

KUULUTUS

ASIA    
Maa-aineslain mukainen lupahakemus koskien maa-ainesten (sora ja hiekka) ottamista kiinteistön Tuomaala RN:o 145-419-2-272 alueelta Ilmajoen kunnan Palon kylästä.

HAKIJA    Jari Paulasaari, Könnintie 290, 60800 Ilmajoki.
 
TOIMINTA
Kyseessä on kiinteistö, jolla on aikaisemmin ollut kotitarveottoa,. Kiinteistö rajoittuu joka suunnalta metsäalueeseen. Hakemuksen mukainen lupa-aika on 3 vuotta ja ottomäärä on yhteensä n. 4000 k-m3. Hakemuksen mukaan ottamisalueen pinta-ala on yhteensä noin 4000 m2. Toiminnalle haetaan aloittamislupaa ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa.

SIJAINTI
Maa-ainesten ottoalue sijaitsee Huissi-Kiikeri metsäautotien varrella n. viiden kilometrin etäisyydellä Huissilta ja Kiikerinkylästä .

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO    
Maa-aineslupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan 16.10.2017 – 15.11.2017 Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla, os. Ilkantie 17, Ilmajoki.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET    
Lupahakemuksista on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Kirjallisesti tehdyt muistutukset tulee toimittaa viimeistään 15.11.2017 mennessä ja osoittaa Ilmajoen kunnan ympäristölautakunnalle osoitteeseen: Ympäristölautakunta, PL 20, 60801 Ilmajoki.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 16.10.2017 – 15.11.2017 Ilmajoen kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Ilkantie 18, Ilmajoki.

LISÄTIETOJA    
Maa-aineslupahakemuksen osalta lisätietoja antaa tarvittaessa ympäristöinsinööri Mika Yli-Petäys, p. 044-4191 346.    


YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA