Kunnalliset ilmoitukset

26.10.2017

ASIA    
Ympäristönsuojelulain 39 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee lypsykarjanavetan voimassa olevan ympäristöluvan muuttamista Ilmajoen kunnan Peuralan kylässä, kiinteistöllä Korven koulutila RN:o 4:249.

HAKIJA    
Vacca Oy, Ilmajoentie 657 60800 Ilmajoki, yhteyshenkilönä Tiina Fält

TOIMINTA/SIJAINTI    
Muutoksen jälkeen eläinsuojan eläinmäärä on 63 lypsylehmää, 30 yksilöä nuorkarjaa (6-24 kk) ja 20 vasikkaa (0-6kk). Voimassa olevan ympäristöluvan perusteella alueelle perustettavassa lypsykarjanavetassa olisi 63 lypsylehmää, 12 vasikkaa (0 – 6 kk), 20 emakkoa porsaineen ja 5 ensikkoa tai joutilasta. Toimintaa ei ole aloitettu luvan mukaisessa laajuudessa. Luvituksessa käytettävän eläinyksikkömäärän lisäys voimassa olevaan lupaan verrattuna on 64 yksikköä (n.8 %). Aikaisemmasta ympäristöluvasta poiketen eläinsuojan toiminta keskittyy nykyisen koulutilan rakennusten yhteyteen. Tarkempi sijainti ilmenee lupahakemuksen asemapiirroksesta.

RAKENTAMINEN    
Laajennus on tarkoitus toteuttaa siten, että lypsylehmille laajennetaan olemassa olevan navetan sisälle enemmän lehmäpaikkoja. Lisätilaa saadaan myös muuttamalla nykyinen navetan päässä oleva rehuvarasto kestokuivikepohjaiseksi eläintilaksi umpilehmille, poikiville ja poikineille lehmille. Navetan ja sikalan välissä olevasta rehuvarastosta tehdään tilat pikkuvasikoille ja vanha kylmäilmakuivuri muutetaan hiehojen käyttöön.  Tilan alueelle ei rakenneta uutta lietesäiliötilavuutta, vaan tarvittaessa liete ajetaan etäsäiliöihin.
 
TIEDOT LANNAN KÄSITTELYSTÄ
Lanta käsitellään lypsävien osalta lietelantana. Pikkuvasikat, hiehot sekä umpi- ja poikimakarsinoiden lehmät ovat kuivikelannalla/kestokuivikepohjalla. Tilalla on olemassa katettua lietetilavuutta nykyisellään 760 m3. Kattamatonta kuivalantatilavuutta tilalla on tällä hetkellä n. 636 m3.
    
ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO    
Ympäristölupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan 27.10.2017- 27.11.2017 Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla, os. Ilkantie 17, Ilmajoki.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET    
Lupahakemuksista on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista hakemuksesta mielipiteensä. Kirjallisesti tehdyt muistutukset ja mielipiteet tulee osoittaa Ilmajoen kunnan ympäristölautakunnalle ja toimittaa osoitteeseen: Ympäristölautakunta, PL 20, 60801 Ilmajoki. Muistutukset, mielipiteet ja ilmoitukset siitä, haluaako muistutuksen tekijä asiasta tehtävän päätöksen erikseen tiedoksi, tulee esittää viimeistään 27.11.2017.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 27.10.2017- 27.11.2017 Ilmajoen kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Ilkantie 18, Ilmajoki.

LISÄTIETOJA    
Lisätietoja antaa tarvittaessa ympäristöinsinööri Mika Yli-Petäys, p. 4191 346

26.10.2017

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA