Kunnalliset ilmoitukset

20.12.2017

KUULUTUS

ASIA 
Ympäristönsuojelulain 39 §:n mukainen hakemus, joka koskee voimalaitostuhkien hyödyntämistä maanrakentamisessa.

HAKIJA 
Jari Saari, Riskunmäentie 49, 61230 Luopa

TOIMINTA/SIJAINTI 
 Lupaa haetaan voimalaitostuhkien hyödyntämiselle varastokentän pohjarakenteissa sekä kentällä tapahtuvalle tuhkien välivarastoinnille Ilmajoen kunnan Jouppilan kylässä, kiinteistöillä Marttila 145-406-6-113 Takamaa 145-406-6-116 ja Takamaa 145-406-6-296.  Sijaintipaikka on Ryönäntiellä metsätien varrella. Tarkempi sijainti ilmenee lupahakemuksen asemapiirroksesta. Kentän rakenteissa käytettävät tuhkajakeet ovat turpeen ja kauran kuoren sekä kivihiilen polton pohja- ja lentotuhkia. Rakennettavan varastokentän koko on noin 1 ha. Hyödynnettävien jakeiden yhteismäärä on enintään n. 10 000 tonnia vuodessa. Tulevaisuudessa välivarastoitavan hyödyntämiskelpoisen jätetuhkan enimmäismäärä on 10 000 tonnia vuodessa. Varastoitavan lannoitetuhkan maksimimäärä on n. 1200 tonnia vuodessa.
 
TIEDOT PÄÄSTÖISTÄ JA SYNTYVISTÄ JÄTTEISTÄ 
Voimalaitostuhkia analysoidaan hyötykäyttökelpoisuustutkimuksin.
Tuloksia verrataan valtioneuvoston asetusten liukoisuus- ja pitoisuusraja-arvoihin. Hakemuksen perusteella Suomen teollisuuden energiapalvelut – STEP Oy:n Koskenkorvan voimalaitoksen turpeen ja kaurankuorituhkan liukoinen molybdeeni- ja seleenipitoisuus saattaa ylittää lievästi vuoden 2018 alusta voimaan tulevat raja-arvot päällystettyyn rakenteeseen sijoitettavalle jätteelle. Siten tuhkien hyödyntäminen edellyttää ympäristölupaa. Rakentamisessa käytetään mahdollisesti edellisten lisäksi mahdollisesti muita turpeenpolton pohja- ja lentotuhkia sekä kivihiilen polton pohja- ja lentotuhkia. Hakija on esittänyt sovellettavaksi esittämiään raja-arvoja tuhkien liukoisille pitoisuuksille.

Hakemuksen mukaan toiminnalla ei ole merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Toiminnassa hyödynnetään jätelain mukaisesti ainetta materiaalina ja korvataan neitseellisten kallio- ja kiviainesten käyttöä.

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO 
 Ympäristölupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä
 kuulutusaikana 21.12.2017 –19.1.2018 Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla, os. Ilkantie 17, Ilmajoki.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET 
 Lupahakemuksista on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea,
 oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yh-
 teisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista hakemuk-
 sesta mielipiteensä.

 Kirjallisesti tehdyt muistutukset ja mielipiteet tulee osoittaa Ilmajoen
 kunnan ympäristölautakunnalle ja toimittaa osoitteeseen: Ympäristö-
 lautakunta, PL 20, 60801 Ilmajoki. Muistutukset, mielipiteet ja ilmoi-
 tukset siitä, haluaako muistutuksen tekijä asiasta tehtävän päätöksen
 erikseen tiedoksi, tulee esittää viimeistään 19.1.2018.

 Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 21.12.2017 – 19.1.2018 Ilmajoen kunta
 kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Ilkantie 18, Ilmajoki.

LISÄTIETOJA 
 Ympäristölupahakemuksen osalta lisätietoja antaa tarvittaessa ympäristöinsinööri Mika Yli-Petäys, p. 4191 346.