Kunnalliset ilmoitukset

26.02.2018

KUULUTUS

ASIA 
Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus koskien pilaantumatto-mien maa-ainesten ja maa-ainesjätteen välivarastointia sekä maankaato-paikan toimintaa kiinteistöllä Mäkisarka 7:489 Ilmajoen kunnan Pelto-niemen kylässä. 

HAKIJA  

Maansiirto Veljekset Rinta Oy, yhteyshenkilö Tapani Rinta, p. 0400-660871, Santranpolku 24. 

  TOIMINTA   

Kyseessä on uusi toiminta. Toiminnassa on tarkoitus välivarastoida maa-ainesjätteitä alle 20 000 tonnia vuodessa ja sijoittaa alle 50 000 tonnia maa-ainesjätteitä vuodessa maankaatopaikalle. Kiinteistön pinta-ala on yhteensä noin 4,2 ha. 

SIJAINTI  

Hankealue sijaitsee Välimäen alueella Välimäentien varrella.

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO
Ympäristölupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä
kuulutusajan 26.2.2018 – 27.3.2018 Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla, os. Ilkantie 17, Ilmajoki.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET 
Lupahakemuksista on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Kirjallisesti tehdyt muistutukset tulee toimittaa viimeistään 27.3.2018 mennessä ja osoittaa Ilmajoen kunnan ympäristölautakunnalle osoitteeseen: Ympäristölautakunta, PL 20, 60801 Ilmajoki.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 26.2.2015 – 27.3.2018 Ilmajoen kun-nan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Ilkantie 18, Ilmajoki.

LISÄTIETOJA 
Ympäristölupahakemuksen osalta lisätietoja antaa tarvittaessa ympäris-töinsinööri Mika Yli-Petäys, p. 044-4191 346.

 

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA