Kunnalliset ilmoitukset

12.03.2018

Teknisen lautakunnan ilmoitus suunnittelutarveratkaisun MRL 137 § julkipanosta

Alla mainittua suunnittelutarveratkaisua koskevan päätöksen antopäivä on 14.3.2018.

Lupapäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä Ilkanradissa teknisen lautakunnan sihteerillä
13.3.-13.4.2018 klo 9.00-15.00 välisenä aikana.

Rakennuspaikka Rakennuksen käyttötarkoitus
Palsta tilasta 145-421-12-154 (n. 18 ha)
Os. Munakantie 157 
60450 Munakka

Lihanautakasvattamo 3107 k-m2
Korjaamo-/varastorakennus 660 k-m2
Katettu kuivikelantala 4575 k-m2 
Katettu laakasiilo 954 m3 
Lietesäiliö 307 m3

Ilmajoella 12. maaliskuuta 2018

Merja Lehto 
teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjä

Tämä ilmoitus on julkipantu Ilmajoen kunnan ilmoitustaululle 12.3.2018, minkä todistan

Ilmoitustaulunhoitaja Heleena Keihänen