Kunnalliset ilmoitukset

03.05.2018

KUULUTUS

ASIA
Maa-aineslain mukainen lupahakemus ja toiminnan aloittamislupahakemus koskien maa-ainesten ottamista (kalliokiviaines) tilojen Metsä-Kokko RN:o 7:159 ja Lammasviita RN:o 7:266 alueelta Ilmajoen kunnan Palon kylästä. 

HAKIJA
YIT Infra Oy, PL 169, 00181 Helsinki

TOIMINTA
Hakemuksen mukaan ottamisalueen pinta-ala on n. 2,3 ha (tilojen pinta-ala on yht. 6,52 ha) ja alueelta on suunniteltu otettavan kalliokiviainesta yhteensä noin 126 000 k-m3 10 vuoden aikana. Alueelle on aikaisemmin (22.12.2008) annettu maa-aineslupa kalliokiviaineksen ottoon (235 000 k-m3). Aikaisempi lupa raukeaa uuden tullessa voimaan, ja alueen kokonaisotoksi muodostuu 126 000 k-m3 ja ottoalueen kokonaispinta-alaksi 2,3 ha.  

SIJAINTI
Toiminta sijoittuu Laskunmäentien läheisyyteen Laskunmäen alueella.

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO
Maa-aineslupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan 4.5.2018 – 4.6.2018 Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla, os. Ilkantie 17, Ilmajoki.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET
Lupahakemuksista on oikeus muistutusten tekemiseen niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Kirjallisesti tehdyt muistutukset tulee toimittaa viimeistään 4.6.2018 mennessä ja osoittaa Ilmajoen kunnan ympäristölautakunnalle osoitteeseen: Ympäristölautakunta, PL 20, 60801 Ilmajoki.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 4.5.2018 – 4.6.2018 Ilmajoen kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Ilkantie 18, Ilmajoki.

LISÄTIETOJA
Maa-aineslupahakemuksen osalta lisätietoja antaa tarvittaessa ympäristöinsinööri Mika Yli-Petäys, p. 044-4191 346.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA