Kunnalliset ilmoitukset

08.05.2018

Vaasan Hallinto-oikeus on antanut 3.5.2018 päätöksen nro 18/0164/1 valitukseen, mikä on tehty teknisen lautakunnan päätöksestä (5.3.2018 § 34) koskien oikaisuvaatimuksen hylkäämistä.

Hallinto-oikeuden ratkaisu:
Hallinto-oikeus ei tutki valitusta.

Asiaa koskevat vaatimukset ovat yksityisoikeudellisia eikä niitä voida tutkia ja ratkaista hallintolainkäytön järjestyksessä hallinto-oikeudessa. Kun muutoksenhakija ei ole valituksessaan esittänyt kuntalain 135 §:n 2 momentissa säädettyä valitusperustetta, jota voisi kunnallisvalituksena tutkia, valitus jätetään tutkimatta. 
Kuntalaki 135 §,  Hallintolain käyttölaki 34 § 2 mom ja 51 § 2 mom
Tuomioistuinlaki 4 luku 1 §

Hallinto-oikeuden päätöksestä valitetaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle.


Ilmajoella 8.5.2018

Kunnanhallitus