Kunnalliset ilmoitukset

29.05.2018 - 27.06.2018

ASIA
Ympäristönsuojelulain 39 §:n mukainen hakemus, joka koskee eläinsuojan toiminnan laajennusta. Tilalla on tällä hetkellä 61 lypsylehmää, 42 hiehoa ja 23 nuorkarjayksilöä alle 6 kk. Nyt haettavan laajennuksen jälkeen eläinmäärä on 121 lypsylehmää, 63 hiehoa ja30 nuorkarjayksilöä alle 6 kk.

HAKIJA Jani-Matti Mukkala, Kiikerinkyläntie 33, 60800 Ilmajoki.

TOIMINTA/SIJAINTI
Toimintaa laajennetaan siten, että olemassa oleva entinen sikalarakennus saneerataan maidontuotantoon sopivaksi. Hanke sijoittuu Ilmajoen kunnan Peltoniemenkylään, kiinteistölle Takaluoma RN:o 145-421-3-252. Sijaintipaikka on osoitteessa: Kiikerinkyläntie 33, 60800 Ilmajoki. Tarkempi sijainti ilmenee lupahakemuksen asemapiirroksesta. 

TIEDOT LANNANKÄSITTELYSTÄ
Lannankäsittelymenetelmänä lypsykarjanavetassa on lietelanta. Vasikat sekä hiehot ovat kuivikelannalla. Tilakeskuksen yhteydessä on 788 m3:n katettu lietesäiliö ja 185 m3:n kuivalantala, lisäksi hakijan hallinnassa on vuokrasopimuksella 3000 m3:n kattamatonta lietesäiliötilavuutta ja 600 m3:n kuivalantalatilavuutta. 

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO
Ympäristölupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan 29.5.2018 – 27.6.2018 Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla, os. Ilkantie 17, Ilmajoki.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET
Lupahakemuksesta on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista hakemuksesta mielipiteensä.

Kirjallisesti tehdyt muistutukset ja mielipiteet tulee osoittaa Ilmajoen kunnan ympäristölautakunnalle ja toimittaa osoitteeseen:
Ympäristölautakunta, PL 20, 60801 Ilmajoki. Muistutukset, mielipiteet ja ilmoitukset siitä, haluaako muistutuksen tekijä asiasta tehtävän päätöksen erikseen tiedoksi, tulee esittää viimeistään 27.6.2018 klo 15:00 mennessä.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 29.5.2018 – 27.6.2018 Ilmajoen kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Ilkantie 18, Ilmajoki.

LISÄTIETOJA Lisätietoja antaa tarvittaessa ympäristölupahakemuksen osalta ympäristöinsinööri Mika Yli-Petäys, p. 044 - 4191 346.

28.5.2018  YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA