Kunnalliset ilmoitukset

05.07.2018

Hallintolain 62 §:n mukainen yleistiedoksianto yhdyskuntaa palvelevan johdon sijoittamista koskevassa asiassa (MRL 161 §)

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan hallintolain 62 §:n 2 momentin mukaisesti, että Ilmajoen kunnan ympäristölautakunta on 27.6.2018 60 § antanut Caruna Oy:n hakemuksesta Maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaisen sijoittamismääräyksen sähköjohdon maakaapeloinnin sijoittamiseksi kiinteistön 145-410-8-151 alueelle. Kiinteistön omistajaa ei ole tiedossa.

Päätöstä ei muulla tavoin saada annettua tiedoksi. Päätös/pöytäkirja valitusosoituksineen on nähtävillä Ilmajoen kunnan nettisivuilla (www.ilmajoki.fi > Päätöksenteko > Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat) ja rakennusvalvonnan ilmoitustaululla (Ilkantie 17). Asiakirjaa pidetään nähtävillä 13.8.2018 saakka.

Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Satu Kangas-Kuittinen, p. 044-4191349.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun tämä kuulutus on julkaistu Virallisessa lehdessä.

Tiedoksiantoilmoitus on julkaistu samaan aikaan myös Ilmajoen kunnan sähköisellä ilmoitustaululla ja Ilmajoki-lehdessä.

Ilmajoen kunnan ympäristölautakunta