Kunnalliset ilmoitukset

20.08.2018

ASIA
Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus koskien pilaantumattomille maa-aineksille tarkoitetun maankaatopaikan toimintaa sekä puhtaiden ylijäämämaa-ainesten, asfaltin, betonin, tiilien ja kantojen välivarastointia.  

HAKIJA
Ilmajoen kunta, yhteyshenkilönä toimivat kunnallistekniikan insinööri Sari Paananen tai työmaamestari Jari Alatalo, Ilkantie 17, 60800 Ilmajoki.

TOIMINTA/SIJAINTI
Lupaa haetaan maankaatopaikkatoimintaan ja hyödynnettävien jakeiden välivarastointiin. Alueelle läjitetään puhtaita maa-aineksia ja sitä käytetään hyödynnettävien maiden välivarastona. Maankaatopaikan lisäksi alueelle tehdään välivarastointialueet maa- ja kiviaineksille, asfaltille, tiilille, betonille, sekä kannoille. Toiminnan sijaintipaikka on Ilmajoen kunnan Palon kylässä, Alaasentien läheisyydessä, kiinteistöillä  RN:o 145-419-2-353 ja RN:o 145-419-2-162. Tarkempi sijainti ilmenee lupahakemuksen asemapiirroksesta. Toiminta sijaitsee Ilmajoen suljetun kaatopaikan alueella Lähellä Laskunmäkeä. Kaatopaikkaa on käytetty puhtaan maan läjitysalueena kaatopaikan sulkemispäätöksen perusteella. Maankaatopaikan toiminnalle ei ole aikaisempaa ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa. 

TIEDOT OLENNAISIMMISTA PÄÄSTÖISTÄ
Olennaisimmat päästöt muodostuvat pölystä, jota aiheutuu maa-ainesten käsittelystä. Lisäksi toiminnan työmaaliikenteestä aiheutuu melua. Alueella on toimintaa arkisin klo 7 - 17. 

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO
Ympäristölupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan 21.8.2018 – 19.9.2018 Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla, os. Ilkantie 17, Ilmajoki.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET
Lupahakemuksista on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista hakemuksesta mielipiteensä.

Kirjallisesti tehdyt muistutukset ja mielipiteet tulee osoittaa Ilmajoen kunnan ympäristölautakunnalle ja toimittaa osoitteeseen: Ympäristölautakunta, PL 20, 60801 Ilmajoki. Muistutukset, mielipiteet ja ilmoitukset siitä, haluaako muistutuksen tekijä asiasta tehtävän päätöksen erikseen tiedoksi, tulee esittää viimeistään 19.9.2018.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 21.8.2018 – 19.9.2018 Ilmajoen kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Ilkantie 18, Ilmajoki.

LISÄTIETOJA
Ympäristölupahakemuksen osalta lisätietoja antaa tarvittaessa ympäristöinsinööri Mika Yli-Petäys, p. 4191 346.

 

20.8.2018

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA