Kunnalliset ilmoitukset

20.09.2018

ASIA Ympäristönsuojelulain 39 §:n mukainen hakemus, joka koskee maidontuotantotoiminnan laajennusta. Tilalla on tällä hetkellä 71 lypsylehmää, 28 hiehoa ja 20 0 - 12 kk ikäistä vasikkaa. Nyt haettavan laajennuksen jälkeen eläinmäärä on 123 lypsylehmää, 45 hiehoa ja 43 0 – 12 kk ikäistä vasikkaa.

HAKIJA Maatalousyhtymä Karimo, Joupinkuja 162, 60800 Ilmajoki.

TOIMINTA/SIJAINTI
Toimintaa laajennetaan siten, että olemassa olevaa pihattonavettaa jatketaan ja sen yhteyteen rakennetaan uusi vasikkala. Hanke sijoittuu Ilmajoen kunnan Peuralan kylään, kiinteistölle Keski-Jouppunen RN:o 145-423-3-48. Sijaintipaikka on osoitteessa: Joupinkuja 162, 60800 Ilmajoki. Tarkempi sijainti ilmenee lupahakemuksen asemapiirroksesta. 

TIEDOT LANNANKÄSITTELYSTÄ
Lannankäsittelymenetelmänä lypsykarjanavetassa on lietelanta. Vasikat sekä hiehot ovat kuivikelannalla. Tilakeskuksen yhteydessä on 2000 m3:n lietesäiliö, 300 m3 virtsasäiliö ja 475 m3:n kuivalantala, lisäksi hakijan hallinnassa on vuokrasopimuksella 1740 m3:n lietesäiliötilavuutta ja 150 m3:n kuivalantalatilavuutta. Laajennuksen yhteydessä rakennetaan 2500 m3 uutta lietesäiliötilavuutta. 

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO
Ympäristölupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan 21.9.2018 – 22.10.2018 Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla, os. Ilkantie 17, Ilmajoki.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET
Lupahakemuksesta on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista hakemuksesta mielipiteensä.

Kirjallisesti tehdyt muistutukset ja mielipiteet tulee osoittaa Ilmajoen kunnan ympäristölautakunnalle ja toimittaa osoitteeseen: Ympäristölautakunta, PL 20, 60801 Ilmajoki. Muistutukset, mielipiteet ja ilmoitukset siitä, haluaako muistutuksen tekijä asiasta tehtävän päätöksen erikseen tiedoksi, tulee esittää viimeistään 22.10.2018 klo 15:00 mennessä.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 21.9.2018 – 22.10.2018 Ilmajoen kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Ilkantie 18, Ilmajoki.

LISÄTIETOJA Lisätietoja antaa tarvittaessa ympäristölupahakemuksen osalta ympäristöinsinööri Mika Yli-Petäys, p. 044 - 4191 346.

20.9.2018

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA