Kunnalliset ilmoitukset

04.02.2019

KUULUTUS

 

ASIA 
Ympäristönsuojelulain 39 §:n mukainen hakemus, joka koskee sikalatoiminnan muuttamista hiehokasvattamoksi. Ympäristöluvan mukaan tilalla voidaan pitää 100 emakkoa, 480 lihasikaa ja 400 vieroitettua porsasta. Tilaa aiotaan saneerata siten, että eläinsuojassa pidetään 116 hiehoa, 122 lehmävasikkaa (6 – 12 kk) ja 43 vasikkaa (alle 6 kk).

HAKIJA 
Big Rock Oy, Pojanluomantie 491, 60760 Pojanluoma.

TOIMINTA/SIJAINTI 
Eläinsuojaa saneerataan siten, että olemassa oleva sikalarakennus muutetaan eläinten makuuhalliksi ja rakennuksen ympärille rakennetaan ruokintakatos.  Rakennuksen kaakkoispuolelle rakennetaan uusi katettu 3024 m3 laajuinen kuivalantala. Hanke sijoittuu Ilmajoen kunnan Palon kylään, kiinteistöltä Saarensivu  RN:o 145-419-1-650 erotettavalle määräalalla. Sijaintipaikka on osoitteessa: Pojanluomantie 685, 60760 Pojanluoma. Tarkempi sijainti ilmenee lupahakemuksen asemapiirroksesta.

TIEDOT LANNANKÄSITTELYSTÄ 
Hiehokasvattamossa olevat vasikat ja hiehot ovat kuivikelannalla. Tilakeskuksen yhteydessä on 1630 m3:n katettu lietesäiliö, joka jää käyttöön. Laajennuksen yhteydessä rakennetaan uusi 3024 m3 katettu kuivalantala.

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO 
Ympäristölupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan 4.2.2019 – 5.3.2019 Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla, os. Ilkantie 17, Ilmajoki.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET  
Lupahakemuksesta on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista hakemuksesta mielipiteensä.

Kirjallisesti tehdyt muistutukset ja mielipiteet tulee osoittaa Ilmajoen kunnan ympäristölautakunnalle ja toimittaa osoitteeseen: Ympäristölautakunta, PL 20, 60801 Ilmajoki. Muistutukset, mielipiteet ja ilmoitukset siitä, haluaako muistutuksen tekijä asiasta tehtävän päätöksen erikseen tiedoksi, tulee esittää viimeistään 5.3.2019 klo 15:00 mennessä.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 4.2.2019 – 5.3.2019 Ilmajoen kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Ilkantie 18, Ilmajoki.

LISÄTIETOJA 
Lisätietoja antaa tarvittaessa ympäristölupahakemuksen osalta ympäristöinsinööri Mika Yli-Petäys, p. 044 - 4191 346.


Ilmajoella 1.2.2019

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA