Kunnalliset ilmoitukset

21.02.2019

ASIA
Ympäristönsuojelulain 39 §:n mukainen hakemus, joka koskee maidontuotantotoiminnan laajennusta. Ympäristöluvan mukaan tilalla voidaan pitää 70 lypsylehmää, 35 hiehoa ja 12 0 - 12 kk ikäistä vasikkaa.
Nyt haettavan laajennuksen jälkeen eläinmäärä on 121 lypsylehmää, 45 hiehoa (12-24 kk) 20 lehmävasikkaa (6-12 kk) ja 26 0 – 12 kk ikäistä vasikkaa.

HAKIJA
Jaakko Kukkonen, Könnintie 596, 60800 Ilmajoki.

TOIMINTA/SIJAINTI
Toimintaa laajennetaan siten, että olemassa olevaa lypsykarjapihattoa jatketaan etelän suuntaan. Lisäksi vanhaan navettaan saneerataan vasikkala. Hanke sijoittuu Ilmajoen kunnan Peltoniemen kylään, kiinteistölle Savikko RN:o 145-421-6-90.
Sijaintipaikka on osoitteessa: Könnintie 596, 60800 Ilmajoki. Tarkempi sijainti ilmenee lupahakemuksen asemapiirroksesta. 

TIEDOT LANNANKÄSITTELYSTÄ
Lypsykarjapihatossa olevat lypsylehmät sekä hiehot ovat lietelannalla. Hiehojen kylmäpihatosta ja vasikkalasta kerätään kuivalanta ja virtsa erikseen. Tilakeskuksen yhteydessä on 2000 m3:n lietesäiliö, 140 m3 virtsasäiliö ja
715 m3:n katettu kuivalantala. Laajennuksen yhteydessä rakennetaan uusi 2000 m3 katettu lietesäiliö. 

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO
Ympäristölupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan 21.2.2019 – 22.3.2019 Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla, os. Ilkantie 17, Ilmajoki.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET
Lupahakemuksesta on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista hakemuksesta mielipiteensä.

Kirjallisesti tehdyt muistutukset ja mielipiteet tulee osoittaa Ilmajoen kunnan ympäristölautakunnalle ja toimittaa osoitteeseen: Ympäristölautakunta, PL 20, 60801 Ilmajoki. Muistutukset, mielipiteet ja ilmoitukset siitä,
haluaako muistutuksen tekijä asiasta tehtävän päätöksen erikseen tiedoksi, tulee esittää viimeistään 22.3.2019 klo 15:00 mennessä.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 21.2.2019 – 22.3.2019 Ilmajoen kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Ilkantie 18, Ilmajoki.

LISÄTIETOJA Lisätietoja antaa tarvittaessa ympäristölupahakemuksen osalta ympäristöinsinööri Mika Yli-Petäys, p. 044 - 4191 346.

 

20.2.2019

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA