Kunnalliset ilmoitukset

05.04.2019 - 07.05.2019

ASIA                                       
Ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukainen ilmoitus, joka koskee maidontuotantotoiminnan laajennusta. Nykyisen ympäristöluvan mukaan tilalla voidaan pitää 56 lypsylehmää, 29 hiehoa ja 30 0 - 6 kk ikäistä vasikkaa. Nyt haettavan laajennuksen jälkeen eläinmäärä on 75 lypsylehmää, 28 hiehoa (12-24 kk) 12 lehmävasikkaa (6-12 kk) ja 11 0 – 12 kk ikäistä vasikkaa.

HAKIJA                             
Marko Savunen, Tuomikyläntie 699, 60720 Tuomikylä.

TOIMINTA/SIJAINTI         
Toimintaa laajennetaan siten, että olemassa olevaan lypsykarjapihattoon saneerataan tilat 75 lypsylehmälle. Lisäksi katettuun laakasiiloon saneerataan vasikkapihatto, ja rakennetaan uusi katettu kuivalantala. Hanke sijoittuu Ilmajoen kunnan Röyskölän kylään, kiinteistölle RN:o 145-426-1-484. Sijaintipaikka on osoitteessa: Tuomikyläntie 699, 60720 Tuomikylä. Tarkempi sijainti ilmenee ilmoituksen asemapiirroksesta.


TIEDOT LANNANKÄSITTELYSTÄ                   
Lypsykarjapihatossa olevat lypsylehmät ovat lietelannalla. Hiehot ja vasikat ovat kuivikelannalla. Tilakeskuksessa on 2020 m3 lietesäiliötilavuutta, ja olemassa oleva 130 m3:n katettu kuivalantala. Laajennuksen yhteydessä rakennetaan uusi 420 m3 katettu kuivalantala. Lisäksi kuivikelannan varastointitilavuutta on pihaton kestokuivikepohjissa.                      

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO                 
Ilmoitusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan 8.4.2019 – 7.5.2019 Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla, os. Ilkantie 17, Ilmajoki.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET                   
Ilmoituksesta on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen.
Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista ilmoituksesta mielipiteensä.

Kirjallisesti tehdyt muistutukset ja mielipiteet tulee osoittaa Ilmajoen kunnan ympäristölautakunnalle ja toimittaa osoitteeseen:
Ympäristölautakunta, PL 20, 60801 Ilmajoki. Muistutukset, mielipiteet ja ilmoitukset siitä, haluaako muistutuksen tekijä asiasta tehtävän päätöksen
erikseen tiedoksi, tulee esittää viimeistään 7.5.2019 klo 15:00 mennessä.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 8.4.2019 – 7.5.2019 Ilmajoen kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Ilkantie 18, Ilmajoki.

LISÄTIETOJA                      Lisätietoja ilmoituksen osalta antaa tarvittaessa ympäristöinsinööri Mika Yli-Petäys, p. 044 - 4191 346.

5.4.2019

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA