Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaJohtoryhmän esittäytyminen jatkuu

Johtoryhmän esittäytyminen jatkuu

Kunnan johtoryhmän katsauksessa oma vuoroni ajoittuu sivistyksen toimialan osalta merkitykselliseen ajankohtaan. Meneillään on useita mielenkiintoisia ja kuntalaisten palveluja eteenpäin vieviä hankkeita.

Kunnan tuottamat sivistyspalvelut jalkautuvat kaikenikäisille kuntalaisille. Käyttötaloudessa sivistysosaston osuus on noin neljännes vuosittaisista menoista ja hyvinvointialueiden organisoiduttua toimintaan vuoden 2023 alussa sivistyksen palvelut muodostavat noin puolet kuntamme menoista. Sivistysosastoon kuuluvat varhaiskasvatus, perusopetus, lukio, vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus Ilmajoki-opiston toteuttamana, kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut.

Oma työurani Ilmajoella sivistysjohtajan tehtävässä on alkanut helmikuussa 2020. Aikaisemminkin olen saanut työskennellä sivistyksen ja liikunnan parissa. Ilmajoelle tulin Kurikasta perusopetuksen rehtorin tehtävästä. Sitä ennen työ kuljetti urheilujärjestöissä. Olen toiminut neljä vuotta Suomen hiihtoliitossa maastohiihdon kehittäjänä ja lähes kuusi vuotta ampumahiihtoliitossa toiminnanjohtajana.

Ilmajoen henki muodostuu väkevästä paikallisidentiteetistä. Meillä on isot nuoret ikäluokat ja asukasluku kokonaisuudessaan on kasvukäyrällä. Kunnan tehtävänä on tarjota kuntalaisille hyvän asuinkunnan palvelut, jotka ovat helposti saatavilla ja joiden pariin palveluohjauksen kynnys on matala. Kuntalaisten osallisuuden mahdollistaminen ja vahvistaminen on osa toimivaa kuntademokratiaa. Osallisuuden mahdollistamista on esimerkiksi tiedottaminen kunnan päätöksenteosta ja monin tavoin toteutettava vuoropuhelu päätöksiä valmisteltaessa.

Kunnan järjestämän varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluiden piirissä on noin 2 500 lasta ja nuorta. Päiväkoti- ja koulurakennuksien investointitahdissa on pyritty pitäytymään kunnan taloudellisessa kantokyvyssä. Uudistusta rakennuksiin on saatu, joista tuoreimpia onnistumisia ovat Herralan uusi esiopetusyksikkö, Munakan päiväkoti ja elokuussa toimintansa aloittava Tuomiahon koulu. Erityisen haasteen asettaa vanhojen koulurakennusten ja osin myös päiväkotien mittava korjausvelka. Parhaillaan on meneillään Ilmajoen opetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkon kehittämisen taloudellisten vaikutusten arviointi ja mallinnus. Tarkoituksena on tarkentaa kokonaiskuvaa palveluverkon talousvaikutuksista, tilatehokkuudesta ja henkilöstötarpeesta. Palveluverkkoselvityksellä mahdollistetaan se, että tulevaisuuteen suuntaavia linjauksia ja päätöksiä voidaan tehdä oikean ja riittävän tiedon varassa.

Yksi tulevaisuuteen katsovista hankkeista on Koskenkorvan alueelle rakennettavaksi suunniteltu uusi koulu. Uuden koulun suunnittelussa on meneillään ennakkovaikutusten arviointi sisältäen lapsien ja perheiden kuulemisen. Koskenkorvan alueen uutta koulua suunniteltaessa arvioidaan palveluverkkoa kokonaisuudessaan läntisessä osassa Ilmajokea. Tässä vaiheessa on päätetty, että Koskenkorvan alueelle rakennetaan uusi koulu. Hankkeen laajuudesta päätetään kuluvan vuoden aikana. Ennakkovaikutusten arvioinnin ja valmistelun perustyön valmistuttua asiaa viedään kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston käsittelyyn. Kyse on taloudellisesti mittavasta tulevaisuusinvestoinnista, joka osaltaan vahvistaa kuntakuvaa ja erityisesti läntisen Ilmajoen palvelutasoa. Hankkeen suunnittelussa arvioitavaksi tulee myös muun muassa varhaiskasvatuksen, nuorisopalveluiden ja vapaan sivistystyön toimintaedellytysten kehittäminen osana hanketta. Kulttuurin prosenttiperiaate edistäisi myös taiteen saavutettavuutta hankkeessa.

Kirjastopalvelut tulevat saamaan vuoden vaihteessa vahvistusta. Uutta kirjastoautoa rakennetaan jo Kausalassa Kiitokorin tehtaalla. Auton suunnittelussa on pyritty huomioimaan kaikenikäiset kuntalaiset ja auton muunneltavuus. Monikäyttöisyys mahdollistaa palveluiden tuomisen kattavasti kuntalaisten saavutettavaksi. Ydintoimintaa ovat kirjaston lainauspalvelut. Auton tilaratkaisut mahdollistavat elokuvien esittämisen, pienimuotoiset keskustelu- ja luentotilaisuudet sekä myös erilaiset asiantuntijapalvelut auton äänieristetyssä palvelutilassa.

Nuoriso-, vapaa-aika- ja liikuntapalveluiden tärkeä tehtävä on yleisten edellytysten luominen kunnassa harjoitettavalle liikunta- ja nuorisotoiminnalle. Yhteistyö kuntamme yhdistysmuotoisten toimijoiden kanssa on tärkeää. Toteutuuhan isoin osa toiminnasta kulttuurin ja liikunnan saralla nimenomaan vapaaehtoisvoimin. Nuorisotoiminnan lähtökohtana on nuorisolaki, joka määrittelee nuoret alle 29-vuotiaiksi. Tässä työssä pyritään siihen, että kaikilla kunnan lapsilla ja nuorilla olisi mahdollisuus päästä osalliseksi nuorisotyön palveluihin. Etsivä nuorisotyö tavoittaa tuen tarpeessa olevia nuoria auttaen heitä sopivien palveluiden ja muun tuen piiriin.

Ilmajoki-opistossa harrastusmahdollisuuksia löytyy kaikenikäisille. Taiteen perusopetuksessa saa eväät jatko-opintoihin hakeutumiseen. Erilaiset valtionavustushankkeet ovat tuoneet lisää mahdollisuuksia kuntalaisille omien taitojen kehittämiseen.

Korona-epidemia on haastanut meitä kaikkia. Kokoontumisrajoitukset ja tautiryppäät ovat aiheuttaneet jatkuvia muutoksia palvelujen ja toimintojen toteuttamistapoihin. Tässä vaiheessa taustapeiliin katsoessaan voi ajatella, että Ilmajoella kriisivalmiutta on löytynyt. Kunnan työntekijät, perheet ja kaikki kunnan palveluiden käyttäjät ovat joutuneet joustamaan ja sietämään myös epävarmuutta. Nyt on olennaista, että onnistumme korjaamaan ja vahvistamaan niitä asioita, jotka koronan jäljet ovat aiheuttaneet. On myös tärkeää arvioida monipuolisesti mitä tapahtuneesta voidaan ottaa opiksi tuleviin mahdollisiin kriiseihin. Lapset ja nuoret ovat olleet erityisen haavoittuvassa asemassa ja esimerkiksi opinnoissa syntynyttä oppimisvajetta joudumme korjaamaan pitkään. Myös henkisen hyvinvoinnin vahvistamiseen on tehtävä laaja-alaisesti nyt toimenpiteitä.

Yhteenvetona tässä yhteydessä voinee ajatella, että valmiiksi ei voi vielä asioita julistaa, mutta eteenpäin mennään. Koronarajoitukset ovat poistuneet ja usko tapahtumien ja isompien kokoontumisten palautumiseen uudeksi normaaliksi on nyt vahva. Sivistystoimen osalta se tarkoittaa myös monien palveluidemme käyttäjämäärien palautumista takaisin normaaliin.

Ilmajoella 11.5.2022
Janne Hakala
sivistysjohtaja

 

 

Johtoryhmän kuukausiblogissa Ilmajoen kunnan johtoryhmän jäsenet kirjoittavat vuorollaan vapaamuotoisesti oman osastonsa ajankohtaisista asioista. Kirjoitukset julkaistaan myös Ilmajoki-lehdessä.