Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokoustiedote 21.9.2020

Kunnanhallituksen kokoustiedote 21.9.2020

Kokousuutiset on ennakkotiedote kunnanhallituksen kokouksen päätöksistä. Lopullinen ja käsittelyvaiheittainen pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivulla välittömästi tarkastamisen jälkeen. Kokouksen esityslista on luettavissa ktweb- julkaisujärjestelmässä.

§ 218 Tuomikylän-Ahonkylän koulun tilaohjelma ja hankinnan eteneminen
Kunnanhallitus hyväksyi
a)Tuomikylän Ahonkylän koulun rakentamisen suunnittelun ja toteutuksen neuvotteluvaiheeseen jatkoon valitaan seuraavat tarjoajat: FM-Haus, Tikakoski, Hoivarakentajat, Flexator, Teijotalot.

Kunnanhallitus hyväksyi ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että
b) Hankkeen laajuutena tulee olemaan 1-6-luokkien alakoulu, esikoulu- ja APIP-toiminnan tilat, liikuntasali, ruokasali, tarvittavat varastot ja muut aputilat.
c) Päiväkotiratkaisua ei toteuteta uuden koulun yhteyteen. Riittävän päivähoitokapasiteetin varmistamiseksi selvitetään päiväkodin laajennus olemassa olevien päiväkotien yhteyteen.
d) 1-tarjouskierroksella optiona ollut nuorisotila sisällytetään hankkeeseen. Nuorisotilan laajuus on yhteensä 150 m2.

§ 219 Ilmajoki-Opiston rehtorin virkavaali
Kunnanhallitus hyväksyi Kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksestä, että
Ilmajoki-opiston rehtoriksi valittiin Marko Kallio ja varasijalle  Minni Ilmonen.

§ 220 Kirjastovirkailijan nimikemuutos kirjastonjohtajaksi
Kunnanhallitus päätti muuttaa kirjastovirkailijan tehtävänimikkeen kirjastonjohtajaksi.

§ 221 Sopimus lentoasemapalvelujen ostamisesta Seinäjoen Lentoasema Oy:ltä
Kunnanhallitus päätti hyväksyä maksettavaksi vuoden 2020 maksuosuuden 30 000 euroa Seinäjoen Lentoasema Oy:lle. Määrärahan käytön ehtona on se, että Seinäjoen kaupunki vastaa omasta osuudestaan vastaavalla tavalla.

§ 227 Ilmajoen Palvelutalosäätiön ja Ilmajoen kunnan välinen maanvuokrasopimus
Hyväksyttiin

§ 228 Munakan päiväkodin suunnittelutyöryhmän perustaminen
Kunnanhallitus päätti myöntää Juhana Lähdesmäelle eron Munakan päiväkodin suunnittelutyöryhmästä ja nimesi hänen sijaan työryhmään Juho Raumannin. Lisäksi kunnanhallitus päätti laajentaa suunnittelutyöryhmää siten, että siinä on edustettuna jäsen kustakin valtuustoryhmästä. Suunnittelutyöryhmään valittiin Esa Niemistö (sin.)

§ 230 Annettiin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

Kunnanvaltuuston (29.9.2020) päätettäväksi siirtyvät asiat:
§ 222 Pitkäaikaisen lainan nostaminen
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valtuuttaa hallinto- ja talousjohtajan nostamaan 5,0 milj. euron lainan.

§ 223 Lisämääräraha maanhankintaan
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää vuoden 2020 talousarvioon 150 000 euron lisämäärärahan maanostoon.

§ 224 Vuoden 2020 talousarviomuutokset
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy seuraavat muutokset vuoden 2020 talousarvioon:
Käyttötalousosa
Tulon lisäys:
Esi- ja perusopetuksen erityisavustus 83 000 €
Varhaiskasvatuksen erityisavustus 32 000 €
Tulon vähennys:
Päivähoidon hallinto ja yhteiset palvelut
kotikuntakorvaukset 40 000 €
hoitopäivämaksut 130 000 €
oppisopimuskorvaukset 7 000 €
muut myyntituotot kunnilta 13 000 €
Yhteensä 190 000 €
Menon lisäys:
JIK 1 500 000 €
Rahoitusosa
Tuloveron vähennys 700 000 €
Valtionosuuksien lisäys 2 800 000 €
Rahoitusosan lisäykset yhteensä 2,1 milj. euroa.

§ 229 Kuntalaisaloite / Toimenpiteet kunnanvaltuuston jäsen arvottoman käytöksen johdosta
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että kunnallisvalitus ei anna aihetta toimenpiteisiin. Kunnanvaltuuston kokouksessa 22.6.2020 tekemistä päätöksistä ei ole tehty kunnallisvalituksia, joten ne ovat kaikki lainvoimaisia. Lisäksi kunnanhallitus on kokouksessaan 24.8.2020 § 199 todennut kunnanvaltuuston tekemät päätökset laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi. Valtuuston kokouksen päättymisajankohdaksi on kirjattu klo 00.30, joka on myös valtuutettujen kokouksesta poistumisen ajankohta, ellei pöytäkirjaan muuta kirjausta ole tehty. Kokouksessa paikalla olleista valtuutetuista kolme poistui kokouksesta ennen kokouksen päättymisajankohtaa, mikä on myös pöytäkirjaan merkitty.