Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokoustiedote 31.1.2022

Kunnanhallituksen kokoustiedote 31.1.2022

Ilmajoen kunnanhallitus on kokouksessaan 31.1.2022 käsitellyt seuraavat asiat:

Koskenkorvan kouluhankkeen valmistelu käynnistyy helmikuussa lapsivaikutusten arvioinnilla ja vanhempien kuulemisella

Valtuuston päätöksen mukaan Koskenkorvan alueelle rakennettavan uuden koulun suunnittelu aloitetaan vanhempien kuulemisella ja lapsivaikutusten arvioinnilla. Valmistelussa kuullaan kaikkia Ilmajoen läntisen alueen koulujen oppilaita ja huoltajia.

Helmikuun aikana Västilän, Koskenkorvan, Ilomäen, Nopankylän ja Luoman koulujen opettajat toteuttavat lapsivaikutusten arvioinnin kouluissa. Arviointiin on saatu ohjausta Mannerheimin lastensuojeluliitolta ja siinä huomioidaan oppilaiden ikäkausi. Lisäksi oppilaiden huoltajille lähetetään kysely.

Tämän jälkeen kasvatus- ja opetuslautakunta muodostaa kuulemisten ja oppilasmääräennusteiden pohjalta alustavan esityksen koulun koosta ja toiminnallisista tarpeista. Jatkovalmistelua varten perustetaan työryhmä, jossa on edustus valtuustoryhmistä, kasvatus- ja opetuslautakunnasta, henkilöstöstä, oppilaiden vanhemmista ja kyläseuroista.

Työskentelyn pohjalta ryhmä tekee kunnanhallitukselle ehdotuksen koulun sijainnista, laajuudesta ja kustannusarviosta. Hallitus on antanut aikaa ehdotuksen tekoon ensi syksyyn saakka, jolloin valtuustossa käsitellään vuoden 2023 talousarvio.

Hallitus päätti laatia palveluverkkoselvityksen

Ilmajoen kouluissa on sisäilmaongelmia ja ahtautta, minkä vuoksi kouluverkkoa on täydennetty viidellä väliaikaisella siirtoelementtiratkaisulla. Myös lasten päivähoitopaikkojen kysyntä on kasvanut, mikä aiheuttaa haastetta lasten sijoittamisessa.

Jotta oppilaille, päiväkotilaisille ja henkilökunnalle voidaan turvata hyvät ja ajanmukaiset työskentelyolosuhteet, hallitus päätti, että Ilmajoen kunnassa laaditaan palveluverkkoselvitys. Selvityksen tavoitteena on antaa kunnan päättäjille tietoa siitä, miten koulu- ja päiväkotiverkkoa tulisi kehittää, miten investointeja tulisi priorisoida sekä millä aikataululla ne olisi mahdollista toteuttaa. Näin kuntaan saataisiin pedagogisesti, taloudellisesti ja tilankäytöllisesti mahdollisimman hyvin toimiva koulu- ja päiväkotiverkkokokonaisuus. Selvityksen laatimisessa käytetään apuna asiantuntijapalvelua sekä soveltuvin osin jo aiemmin tehtyä selvitystä.

Kunnanhallitus hyväksyi talousarvion ja taloussuunnitelman täytäntöönpano-ohjeet

Täytäntöönpano-ohjeet ohjaavat vuoden talousarvion 2022 toteutumista. Talousarvio hyväksyttiin kunnanvaltuuston kokouksessa 17.12.2021.

Kimmo Sulonen kaavoitusjohtajaksi

Kunnanhallitus valitsi tekniikan tohtori Kimmo Sulosen kaavoitusjohtajan virkaan.  Virkaa haki kolme henkilöä, joista Sulosella on parhaat edellytyksen tehtävän menestykselliseen hoitamiseen.

Kaavoitusjohtaja johtaa kaavoitus- ja mittaustulosaluetta. Keskeisiin tehtäviin kuuluu maankäytön suunnittelu ja maanhankinnan valmistelu.

Ville Pekkanen kunnallistekniikan metsätyöntekijäksi

Kunnanhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan esityksen ja myönsi täyttöluvan kunnallistekniikan metsätyöntekijän toimeen. Toimeen valittiin Ville Pekkanen, joka on työskennellyt tehtävässä määräaikaisesti viime kesästä lähtien. Pekkasella on alan koulutus, jonka lisäksi hän on työssään osoittanut hyvät valmiudet tehtävien hoitamiseen.

Omavalmentajan paikka hakuun

Ilmajoen työllisyyden kuntakokeilun omavalmentaja on irtisanoutunut vuoden alusta. Kunnanhallitus hyväksyi perusturvalautakunnan esitykseen ja määräaikainen virka voidaan laittaa hakuun.

Omavalmentaja työskentelee Ilmajoen palvelupisteessä kuntakokeilun ajan eli 30.6.2023 saakka. Palvelupiste tuottaa työ- ja elinkeinopalvelut ilmajokisille työttömille työnhakijoille, jotka ovat alle 30-vuotiaita, eivät saa ansiopäivärahaa tai ovat maahanmuuttajia.

Esa Niemistö ja Niclas Pöytälaakso kutsuntalautakunnan jäseniksi

Puolustusvoimien Pohjanmaan aluetoimisto on pyytänyt Ilmajoen kuntaan nimeämään kaksi edustajaa kutsuntalautakuntaan ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kunnanhallitus nimesi varsinaisiksi jäseniksi Esa Niemistön ja Niclas Pöytälaakson sekä varajäseniksi Mari Roosin ja Matti Köykän.

Kutsuntalautakunta päättää asevelvollisten palveluskelpoisuudesta ja sen perusteella palvelukseen määräämisestä tai palveluksesta vapauttamisesta. Kutsunnat järjestetään 30.8.2022 Ilmajoella.

Lotta Iso-Tuisku starttipajan ja etsivien ohjausryhmään

Kunnanhallitus nimesi Lotta Iso-Tuiskun ja varalle Noora Seppä-Ritolan starttipajan ja etsivien ohjausryhmään. Starttipajatoiminnalla ja etsivällä nuorisotyöllä kunta pyrkii tavoittamaan tuen tarpeessa olevat alle 29-vuotiaat nuoret. Ohjausryhmä tukee toimintaa ja seuraa suunnitelmien toteutumista.

Teknisellä osastolla muutoksia nimityksiin ja tehtävänkuviin

Teknisellä osastolla on järjestelty tehtäviä uudelleen. Hallitus muutti teknisen kiinteistöhoitajan nimikkeen ylläpitoinsinööriksi. Ylläpitoinsinöörin tehtävää määräaikaisesti hoitanut Juha Hakoniemi siirtyy toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen, jossa hän toimii ylläpitoyksikön vastuuhenkilönä ja esimiehenä. Muutoksen myötä kiinteistörakennusmestarin toimi lakkautetaan ja kiinteistöpalveluiden tulosalueen johtajaksi siirtyy tekninen johtaja.

Hallitus esittää valtuustolle, että muutokset päivitetään hallintosääntöön.

Kaksi tonttia tarjolle Nikkolantien läheisyydestä

Hallitus esittää valtuustolle, että keskustassa Nikkolantiehen rajoittuvan Rinta-Lopen alueen kaksi asuintonttia laitetaan hakuun. Tonteille saa rakentaa maksimissaan kaksikerroksisen omakotitalon, paritalon tai rivitalon. Tonttien neliöhinnaksi esitetään 12 euroa. Haun avautumisesta tiedotetaan erikseen valtuuston kokouksen jälkeen.

Seinäjoen sotilaspiirin muistomerkille 500 euron avustus

Kunnanhallitus myönsi 500 euron avustuksen Seinäjoen Sotilaspiirin kilta ry:lle muistomerkin hankintaan. Sotilaspiirin historia alkoi Seinäjoen Itikanmäeltä, joten muistomerkki on tarkoitus pystyttää Kalevan navetan alueelle.

Kunnanvaltuuston päätösten laillisuuden ja täytäntöönpanokelpoisuuden valvonta

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen tehtävänä on valvoa kunnanvaltuuston päätösten laillisuutta. Hallitus päätti todeta valtuuston 17.12.2021 tekemät päätökset pykälät 113-121 laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi.

Tiedoksi

  • Perusturvalautakunnan 20.1.2022 kokouspöytäkirja
  • kunnanjohtajan viranhaltijapäätös § 1
  • Tarkastuslautakunnan kirjelmä tytäryhteisöjen hallituksiin valittujen henkilöiden esteellisyydestä
  • JIK ky:n johtokunnan 21.1.2022 kokouspöytäkirja
  • Ilmajoen työttömyysaste 31.12.2021 tilanteen mukaan oli 5,4 %. E-P:n keskiarvo 7,5 %

 

Lisätietoja kunnanhallituksen kokoustiedotteesta antaa vs. kunnanjohtaja Marko Lähde, puh. 044 419 1201