Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokoustiedote 7.12.2021

Kunnanhallituksen kokoustiedote 7.12.2021

Kunnanhallitus on kokouksessaan 7.12.2021 käsitellyt seuraavat asiat:

Ilmajoki jatkamassa Seinäjoen Lentoaseman tukemista

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Ilmajoki jatkaa Seinäjoen Lentoasema Oy:n tukemista 30 000 eurolla vuosittain. Hallitus seuraisi yhtiön toimintaa ja määrärahoja myönnettäisiin vuodeksi kerrallaan. Lisäksi ehtona olisi, että Seinäjoen kaupunki vastaa omasta 70 000 euron vuosiosuudestaan.

Seinäjoen Lentoasema Oy perustettiin, kun Rengonharju-säätiö päätti lentoasematoiminnan vuonna 2016. Yhtiön tavoitteena on ollut kattaa kulut palveluiden tuotolla viidessä vuodessa. Tässä ei kuitenkaan olla onnistuttu.  Lentoasemalla on ollut taloudellisia haasteita, sillä liikenne- ja viestintäministeriö ei ole myöntänyt yhtiölle kolmena viime vuotena 150 000 euron vuotuista tukea. Seinäjoki ja Ilmajoki on kuitenkin tukenut yhtiötä 100 000 eurolla vuosittain.

Yhtiö kuitenkin uskoo, että tilauslennot alkavat Seinäjoelta koronan hellittäessä ja reittiliikenne käynnistyy sähkölentojen yleistyessä. Myös kansainvälisten toimijoiden kanssa on kehitetty yhteistyötä, jotta kentälle saataisiin miehittämättömiä drone-rahtilentoja. Lisäksi talouden tasapainottamiseksi on perustettu hanke, jonka tavoitteena on turvata lentoaseman kehittäminen vuosina 2022-2025.

Ilmajoen Musiikkijuhlille 68 000 euron toiminta-avustus

Kunnanhallitus myönsi Ilmajoen Musiikkijuhlille 68 000 euron avustuksen vuoden 2022 musiikkijuhlia varten. Avustussumma pysyi viime vuoden tasolla.

JIK teki viime vuonna miljoonatappion – Ilmajoki haluaa jakaa alijäämän peruspääomien suhteessa

Kunnanhallitus antoi JIK ky:lle lausunnon, että sen vuoden 2020 tilinpäätöksen 1 025 878 euron alijäämä tulee kattaa Ilmajoen ja Kurikan kesken perussopimuksen mukaisesti peruspääomien suhteessa aikaisempien vuosien tapaan.

Teollisuusjätevesisopimuksen neuvotteluja jatketaan

Lakeuden Etappi Oy johtaa Laskunmäen alueella jätevedet kunnan viemäriin vuonna 2002 solmitun sopimuksen mukaisesti. Sopimuksen uudistamista on valmisteltu vuodesta 2018 lähtien.

Sopimuksen lopullisesta sisällöstä ei ole tähän mennessä päästy yhteisymmärrykseen kunnan ja Lakeuden Etapin välillä. Viimeisimmässä neuvottelussa löydettiin kuitenkin yhteinen ratkaisu useisiin sopimuskohtiin. Joitakin lisälaskelmia kuitenkin vielä tarvitaan.

Kunnanhallitus päätti, että nykyinen teollisuusjätevesisopimus irtisanotaan päättymään 31.12.2024. Sopimusneuvotteluja Lakeuden Etapin kanssa kuitenkin jatketaan ja tavoitteena on uuden sopimuksen solmiminen 1.5.2022 mennessä.

Talousarvio ja -suunnitelma etenee valtuuston käsittelyyn

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy ensi vuoden talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2023─2024. Äänestyksen jälkeen talousarviota muutettiin vielä kokouksessa varaamalla käyttötalousosaan 150 000 euroa kotihoidontuen kuntalisän käyttöönottamiseen hyvin valmistelluin kriteerein.

Ensi vuonna kunnan kokonaismenot ovat 98 miljoonaa euroa. Tavoitteena on miljoonan euron tulos siitä huolimatta, että mittavia investointeja jatketaan. Ensi vuoden Investointeihin ollaan varaamassa yhteensä 6,8 miljoonaa euroa, josta isoimmat siivut menevät Tuomiahon koulun valmiiksi saattamiseen sekä uusien tonttialueiden kunnallistekniikan rakentamiseen. Taloussuunnitelman mukaan investointien määrä kasvaisi edelleen vuonna 2023, jolloin käynnistyisi Koskenkorvan uuden koulun rakennustyöt. Koulun kokonaiskustannus olisi seitsemän miljoonaa euroa, josta puolet jaettaisiin vuodelle 2024.

Kunnan talouden kannalta isoin epävarmuustekijä liittyy sote-uudistukseen, jonka lopullisia vaikutuksia on vaikeaa arvioida. Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä hyvinvointialueelle, kunnan menot puolittuvat. Toisaalta myös tuotot vähenevät ja verotulot laskevat. Tästä johtuen menojen osalta toivotaan tiukkaa talouskuria, vaikka seuraavan kahden vuoden tuloksen arvioidaankin olevan positiivinen.

Lähihoitajan paikka auki

Onnenkodin lähihoitaja on irtisanoutunut. Kunnanhallitus myönsi toimeen täyttöluvan. Lähihoitaja osallistuu Onnenkodin vaikeavammaisten asukkaiden perushoitoon, hoivaan ja huolenpitoon.

Varhaiskasvatuksen opettaja haussa

Neiron päiväkodin varhaiskasvatuksen opettaja on irtisanoutunut. Työsuhde päättyy helmikuussa 2022. Koska varhaiskasvatuksen opettajista on valtakunnallisesti pulaa, paikka laitetaan välittömästi auki.

Hanna Jokilehto hallinto- ja talousosaston toimistosihteeriksi

Hallinto- ja talousosaston toimistosihteeri on jäämässä eläkkeelle. Paikka laitettiin sisäiseen hakuun, jonka tuloksena hallitus valitsi uudeksi toimistosihteeriksi Hanna Jokilehdon. Jokilehdolla on koulutuksen, työkokemuksen, henkilökohtaisten ominaisuuksien sekä haastattelun perusteella parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen.

Liikunta- ja vapaa-aikakoordinaattorin paikka auki

Ilmajoen liikunta- ja vapaa-aikakoordinaattori on irtisanoutunut virastaan. Paikka laitetaan avoimeen hakuun. Koordinaattorin tehtäviin kuuluu kunnan vapaa-aikapalveluiden kehittäminen ja johtaminen.

Hallitus esittää kahdeksan viran lakkauttamista

Kunta-alan henkilöstöstä vain joka neljäs on enää virkasuhteinen. Virkasuhteen käyttöalaa on kavennettu kuntalain muutoksilla. Käytännössä avoimeksi tullut virka, jossa ei käytetä julkista valtaa, on lakkautettava.

Ilmajoella on useita tällaisia virkoja, jotka ovat jääneet avoimeksi joko siksi, että viran sijasta uusi henkilö on otettu työsopimussuhteeseen tai poisjääneen viranhaltijan tehtävät on jaettu sisäisin järjestelyin. Tästä syystä hallitus esittää valtuustolle kehitysjohtajan, palkkasihteerin, pääkirjanpitäjän, taloussuunnittelijan, päiväkodinjohtajan, kirjasto- ja kulttuurinjohtajan, kirjastonhoitajan ja perhepäivähoidonohjaajan viran lakkauttamista.

Helena Rahkola jätepoliittisen ohjelman ohjausryhmään

Kunnanhallitus nimesi Helena Rahkolan jätepoliittisen ohjelman ohjausryhmään. Ohjausryhmä perustetaan Lakeuden Jätelautakunnan ja Lakeuden Etapin toiveesta muodostamaan yhteistä näkemystä kuntalaisille tarjottavista jätehuollon palveluista, joita ollaan uudistamassa lakimuutosten myötä.

Ilmajoki sitoutuu Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan

Ohjelma on Etelä-Pohjanmaan kuntien yhteinen ja se toteutetaan sata prosenttisesti valtion rahoituksella. Ohjelma on osa sote-uudistusta, ja sen tavoitteena on muun muassa varmistaa eteläpohjalaisten kiireettömään hoitoon pääsy seitsemässä vuorokaudessa.

Kuntalaisaloitteessa ehdotetaan jalkapallokenttää Ahonkylään

Kuntaan on jätetty aloite, jossa ehdotetaan jalkapallokentän rakentamista Ahonkylään Kalliovuorentien puoliväliin pellolle, joka on kaavassa varattu urheilu- ja virkistyskäyttöön. Kunnanhallitus päätti, että kentän rakentamismahdollisuus huomioidaan vuoden 2023 investointiohjelman laadinnan yhteydessä.

Kuutta valtuustoaloitetta esitetään loppuun käsitellyiksi

Hallitukselle esiteltiin tilannekatsaus kuudesta viranhaltijoiden käsittelemästä valtuustoaloitteesta. Hallitus esittää valtuustolle seuraavia aloitteita loppuun käsitellyiksi:

1) Muualla opiskeleville, mutta kotikunnassaan kirjoilla oleville nuorille ei ole syytä maksaa erillistä opiskelijarahaa. Ensi vuoden talousarvioon sivistystoimi on joutunut tekemään noin 475 000 euron säästöt. Koska välttämättömimmätkin kustannukset on jouduttu arvioimaan hyvin tiukasti, on mahdotonta luoda uusia kustannuksia, jotka eivät perustu kunnan lakisääteisiin velvollisuuksiin.

2) Yrittäjyyskasvatus on jo tällä hetkellä osa Ilmajoen oppilaitosten arkea. Esimerkiksi eteläpohjalaisen opetussuunnitelman merkittävä painotusalue on yrittäjämäinen toimintatapa ja myös lukiossa yrittäjyyskasvatus on esillä monin eri tavoin. Uusia näkökulmia opetuksen sisältöihin ja toteutustapoihin haetaan kuitenkin myös jatkossa. Koronan helpottamisen jälkeen vuoropuhelua esimerkiksi koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa on helpompaa syventää.

3) Kunnan päätösten yritysvaikutuksia on arvioitu jo pitkään vuoropuhelulla yritysten ja paikallisen yrittäjäjärjestön kanssa sekä kunnan johtoryhmässä esityksiä valmisteltaessa. Merkittävissä yritysasioissa voidaan näitä analyyseja ja lausuntoja tuottaa jatkossa myös kirjalliseen muotoon.

4) Hyvän mielen kunta -mallia pilotoidaan tällä hetkellä Kainuussa, Pohjois-Savossa ja Pohjanmaalla. Koska kyseessä on pilottihanke, malli ei ole vielä valmis käyttöönotettavaksi. Mielenterveyden edistäminen ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen kautta ovat sinänsä erittäin tärkeitä asioita huomioitaviksi tulevassa kuntastrategiassa. Etelä-Pohjanmaalla kansallista mielenterveysstrategiaa toteutetaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa.

5) Hallintosäännön päivittämisen yhteydessä tullaan esittämään, että nuorisovaltuuston edustajalla on jatkossa aloiteoikeus kunnanvaltuuston kokouksissa.

6) Valtuustoaloitteessa toivottiin perhepäivähoitajan palkkauksen nostamista noin 1 800 euroon kuukaudessa. Kokonaispalkka on Ilmajoella nyt vähintään (4 lapsella) 1 740,04 ja (4,5 lapsella) 1 962,64. Lisäksi parihoitajayksikkönä toimimisesta maksetaan 313 euron suuruinen korvaus kuukaudessa. Lisiä maksetaan myös pienistä lapsista, erityistä tukea vaativista lapsista ja pitkäaikaissairaista lapsista. Maakunnallisella vertailulla arvioituna perhepäivähoitajien palkka on Ilmajoella jo nyt kilpailukykyinen.

Oikaisuvaatimus Tampereen talousarvioseminaarista

Kunnan talousarvion laadinnan yhteydessä valtuustolle järjestetään vuosittain talousseminaari, jossa valtuutetut pääsevät vaikuttamaan talousarvion sisältöön. Seminaareja on vuosien aikana järjestetty Ilmajoella ja muilla pakkakunnilla. Kunnanhallituksen päätöksestä järjestää tämän vuoden talousarvioseminaari Tampereella on tehty oikaisuvaatimus. Kunnanhallitus toteaa, että oikaisuvaatimus ei anna aihetta toimenpiteisiin. Päätös syntyi valtuustoryhmien yhteisten keskustelujen pohjalta, ja seminaarikustannuksiin oli varattu rahaa vuoden 2021 talousarviossa.

Kunnan vaalimainospaikkoja Keskustaan, Koskenkorvalle ja Ahonkylään

Kunta tarjoaa aluevaaliehdokkaille mainospaikat kehikoista, jotka sijoitetaan Ilmajoen torille, Koskenkorvan Pankkitalon pihaan sekä Ahonkylään Koulutien ja Ilmajoen Portin väliselle maa-alueelle. Ryhmiltä ja puolueilta tiedustellaan etukäteen, tullaanko mainospaikkoja hyödyntämään. Kehikkojen käytöstä ei peritä maksua.

Kunnanvaltuuston päätösten laillisuuden ja täytäntöönpanokelpoisuuden valvonta

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen tehtävänä on valvoa kunnanvaltuuston päätösten laillisuutta. Hallitus päätti todeta valtuuston 15.11.2021 tekemät päätökset pykälät 103-112 laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi.

Tiedoksi pöytäkirjat, päätökset ja muut asiat

 • tekninen lautakunta 16.11.2021
 • kasvatus- ja opetuslautakunta 23.11.2021
 • perusturvalautakunta 24.11.2021
 • nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta 1.12.2021
 • ympäristölautakunta 30.11.2021
 • hallinto- ja talousjohtajan viranhaltijapäätös § 18
 • Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus 15.11.2021 ja 29.11.2021
 • Ilmajoen työttömyysaste 4,5 %. E-P:n keskiarvo 6,1 %
 • Etsivän nuorisotyön valtiontukihakemus kaudelle 1.3.2022-31.3.2023
 • JIK ky:n johtokunnan kokous 26.11.2021
 • Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökset 23.11.2021 § 92
 • Lakeuden jätelautakunta 1.12.2021

 

Lisätietoja kunnanhallituksen kokoustiedotteesta antaa vs. kunnanjohtaja Marko Lähde, puh. 044 419 1201