Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokousuutiset 15.6.2020

Kunnanhallituksen kokousuutiset 15.6.2020

Kokousuutiset on ennakkotiedote kunnanhallituksen kokouksen päätöksistä. Lopullinen ja käsittelyvaiheittainen pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivulla välittömästi tarkastamisen jälkeen. Kokouksen esityslista.

§ 147 Koulu-ja päiväkotirakennusten suunnittelun ja kuntotutkimuksen tilanne
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle koulujen kuntoarvioihin, korjaustapaehdotuksiin, AVI:n tarkastuksiin ja viranomaisten lausuntoihin perustuen seuraavaa:
1. Kunnanvaltuusto merkitsee tietoon saatetuksi sivistysjohtajan tekemän koonnin: Koulujen ja oppilaskohtaisten kustannusten vertailusta sekä oppilasennusteista.

2. Kunnanvaltuusto merkitsee tietoon saatetuksi FCG:n tekemät korjaustapaehdotukset kustannusarvioineen. Materiaali on jaettu oheismateriaalina.

3. Kunnanvaltuusto merkitsee tietoon saatetuksi, että seuraaviin kouluihin ei ole ollut tarpeen kohdistaa kuntotutkimuksia ja ne jatkavat syksyllä 2020 toimintaansa normaalein järjestelyin: Munakka, Neiro, Ahonkylä, Peltoniemi, Herrala, Koskenkorva ja Luoman koulu.

4. Tuomikylän koulu poistetaan koulukäytöstä. Sen mahdollisesta myynnistä tai purusta päätetään erikseen. Tuomikylän koulun oppilaat jatkavat koulunkäyntiään syksyllä 2020 Ahonkylän koulun yhteydessä olevissa väistö- ja lisätiloissa toistaiseksi.

5. Ahonkylän kortteliin 289 rakennetaan uusi Tuomi-Ahon koulu, mikä korvaa nykyisen Tuomikylän koulun ja vastaa samalla Ahonkylän kasvavaan oppilasmäärään. Hankkeen sisältö tarkentuu tulevan syksyn aikana ja se tuodaan vielä erikseen päätettäväksi kunnanvaltuustoon.

6. Palonkylän koulun B-rakennus jää vielä odottamaan peruskorjausta/purkua. Koulun yhteydessä olevat väistötilat vastaavat hyvin koulun tarpeisiin ja opetus jatkuu niissä syksyllä 2020 toistaiseksi.

7. Peuralan koulu (nykyisin esiopetustila) peruskorjataan. Varsinainen investointimääräraha varataan erikseen vuoden 2021 budjettiin. Esioppilaiden käytössä olevat väistötilat vapautetaan Jaakko Ilkan koulun käyttöön syksyllä 2021 jolloin ylä-asteella on n. 40 oppilaalle välitön lisätilantarve.

8. Västilän koulun opetus jatkuu syksyllä 2020 erityisjärjestelyin. Mm. ruokailu ja teknisen työn opetus tullaan järjestämään uudelleen johtuen joidenkin tilojen käyttörajoituksista.

9. Ilomäen koulun toiminta jatkuu syksyllä 2020. Kiinteistöön tehdään joitain välittömiä korjaustoimenpiteitä joilla mahdollistetaan toiminta toistaiseksi.

10. Nopankylän koulun toiminta jatkuu syksyllä v 2020. Koulun keittiön keskeneräinen lattia remontti saatetaan loppuun.

11. Aloitetaan uuden koulun suunnittelu Koskenkorvan alueelle. Uusi kiinteistö korvaisi Ilomäen, Nopankylän, Västilän ja Koskenkorvan koulut. Suunnittelumääräraha varataan vuoden 2021 budjettiin. Investoinnin tavoiteaikataulu on siten että koulu olisi opetuskäytössä syyslukukaudella v 2024.

Asian käsittely: Keskustelun aikana kunnanjohtaja täydensi päätösehdotuksen kohtaa 11 seuraavasti: Aloitetaan uuden koulun suunnittelu Koskenkorvan alueelle. Suunnittelun yhteydessä kuullaan vanhempia ja toteutetaan lapsivaikutuksen arviointi. Perustetaan laaja-alainen hankeryhmä, jossa on edustettuina valtuustoryhmät, oppilaiden vanhempien ja kyläseurojen edustus sekä oppilaiden edustus. Uusi kiinteistö korvaisi Ilomäen, Nopankylän, Västilän ja Koskenkorvan koulut. Suunnittelumääräraha varataan vuoden 2021 budjettiin. Investoinnin tavoiteaikataulu on siten että koulu olisi opetuskäytössä syyslukukaudella v 2024. Lopullisen investoinnin laajuus ja määräraha tuodaan erikseen vielä päätettäväksi suunnitelman valmistuttua.

Keskustelun kuluessa Reetta Kananoja teki seuraavan sisältöisen esityksen päätösehdotuksen kohtaan 11:
Aloitetaan uuden koulun suunnittelu Koskenkorvan alueelle siten, että ensin kuullaan koululaisten vanhempia ja toteutetaan lapsivaikutusten arviointi.

Harri Koskela kannatti Kananojan esitystä ja lisäksi esitti, että päätösehdotus olisi kokonaisuudessaan seuraava:
Aloitetaan uuden koulun suunnittelu Koskenkorvan alueelle siten, että ensin kuullaan koululaisten vanhempia ja toteutetaan lapsivaikutusten arviointi. Suunnittelumääräraha varataan vuoden 2021 budjettiin ottaen huomioon vanhempien kuulemiset, lapsivaikutusten arviointi ja vuonna 2020 julkaistavat oppilasmääräennusteet.
Reetta Kananoja, Pauliina Hautamäki ja Juhana Lähdesmäki kannattivat Koskelan esitystä.

Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kunnanjohtajan muutettua päätösehdotusta kannattivat Ahti Ranto, Salme Hautala, Maria Rahko, Johanna Reinilä ja Timo Tuomikoski. Koskelan esitystä kannattivat Pauliina Hautamäki, Reetta Kananoja, Harri Koskela, Juhana Lähdesmäki, Timo Tuuri ja Antti Ålander.

Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen äänin 6-5, että päätösehdotuksen kohta 11 on seuraava: Aloitetaan uuden koulun suunnittelu Koskenkorvan alueelle siten, että ensin kuullaan koululaisten vanhempia ja toteutetaan lapsivaikutusten arviointi. Suunnittelumääräraha varataan vuoden 2021 budjettiin ottaen huomioon vanhempien kuulemiset, lapsivaikutusten arviointi ja vuonna 2020 julkaistavat oppilasmääräennusteet.

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi pohjaesityksen kohdat 1 – 10 esityksen mukaisesti ja kohdan 11 muutettuna äänestystuloksen mukaisesti.

§ 148 Lausunto JIK Ky:n talousarviosta 2021

Päätös:
Kunnanhallitus päätti hyväksyä tilaajalautakunnan esityksen palvelupainotuksista ja täydensi niitä seuraavasti:
• Ilmajoella on oltava oma sote-keskus, jossa toimivat lääketieteelliset tukipalvelut itse tuotettuna ja uusi akuuttiyksikkö.
• Palvelujen tuotantokustannusten tulisi olla yhtenväiset Kurikassa ja Ilmajoella. Jos palvelujen tuotantokustannus poikkeaa kuntien välillä olennaisesti, tulee palvelun osalta siirtyä aiheuttamisperiaatteen mukaiseen kuntakohtaiseen erilliseen suoritelaskutukseen.
• Ilmajoen kunta ei kannata toimintojen yhtiöittämistä tulevan sote-uudistuksen linjaukset huomioon ottaen.
• Kehitetään erikoissairaanhoitoa siten, että tarkoituksenmukaiset palvelut voidaan tuottaa omana toimintana perusterveydenhuollossa.
• Kehitetään fysioterapian suoravastaanotto- ja perustoimintaa esim. palvelusestelipalveluita kehittämällä.
• Kehitetään päivystystoimintaa tasapuolisesti.
• Yhtenäistetään ja tehostetaan palveluiden tuottamista ja laajuutta.
• Selkeytetään tilaajalautakunnan roolia. Uusien ja laajemmin muutettujen toimintojen tilaaminen toteutetaan tilaajalautakunnan kautta.
• Controllerin tehtävänkuvaa suunnataan JIK-kuntien saamien palveluiden kustannusseurantaan, analysointiin ja kehittämisehdotusten tuottamiseen tilaajalautakunnan kautta. Turvataan controllerille tarvittavat sähköiset järjestelmät tämän toteutukseen.
• Edellytetään JIK ky:ltä toimintojen tehostamis- ja talouden tervehdyttämisehdotuksia, joiden pohjalta annetaan tarkempi talousarvion raamiehdotus vuonna 2021. Raamiesityksellä pyritään ylijäämäiseen tilinpäätökseen vuonna 2021.

§ 149 TT Botnia Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan TT Botnia Oy:n osakassopimuksen.
Päätös: Hyväksyttiin.

§ 150 TT Botnia Oy:n vuokrasopimus
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuokrasopimuksen.
Päätös: Hyväksyttiin.

§ 151 Lakea Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Lakea Oy:n osakassopimuksen.
Päätös: Hyväksyttiin

§ 152 Tontin myyntiehtojen ajantasaistus asemakaava-alueella koskien omakoti-, pari-, rivi- ja kerrostalotontteja
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto:
1. vahvistaa  tontinmyyntiehdot koskemaan kaikkia kunnan asemakaava-alueilla myymiä rivi- ja kerrostalotontteja, sekä  tontinmyyntiehdot koskemaan kunnan asemakaava-alueilla myymiä omakoti- ja paritalotontteja.
2. päättää, että kunnanhallituksen päätöksellä voidaan poikkeustapauksissa tapauskohtaisesti poiketa tai täydentää vielä kauppakirjojen ehtoja.
Päätös: Hyväksyttiin

§ 153 Määräalan ostaminen Oksimäestä tilasta 145-426-3-303
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjan ehtoineen
Päätös: Hyväksyttiin

§ 154 Tilan 145-426-3-117 ostaminen Oksimäestä
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjan ehtoineen
Päätös: Hyväksyttiin

§ 155 Määräalojen myynti tiloista 145-419-3-234 JA 145-419-3-311, myyntipäätös
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että em. määräalat myydään korkeimman tarjouksen valtuuttaneelle henkilölle, sekä hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjan ehtoineen.
Päätös: Hyväksyttiin
Harri Koskela jätti eriävän mielipiteen päätöksestä.

§ 156 Tilan 145-421-9-876 ehdollinen myyntipäätös
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että tila 145-421-9-876 myydään FinnHEMS Oy:lle kunnanvaltuuston määrittelemään hintaan, sekä hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjan ehtoineen. Päätös tulee kuntaa sitovaksi sillä edellytyksellä, että valtuuston päätös 25.5.2020 § 22 tulee lainvoimaiseksi. Päätös: Hyväksyttiin

§ 157 Kaavoituspäätöksen tekeminen Herralan kunnanosan asemaakavan muuttamiseksi ja laajentamiseksi Saurunmäen alueelle

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle kaavoituspäätöksen tekemistä Herralan kunnanosan Saurunmäen alueelle rajauksen mukaisena. Kaavoitustyön tavoitteena on suunnitella alueelle pientalovaltainen asuntoalue jatkamalla Oksimäen alueen hyväksi havaittua aluerakennetta tonttien sijoitusta ja kokoa suunniteltaessa.
(Lisätietoja: vs. kaavoitusjohtaja Tapio Mäntymaa, puh. 044 4191 338).
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan esityksen.

§ 159 Rengon kyläseuran avustuspyyntö vesipostin rakentamiseen Ruissaareen
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus myöntää Rengon kyläseuralle 1150 € avustuksen vesipostin rakentamiseen Ruissaareen.
Päätös: Hyväksyttiin

§ 160 Ilmajoen Yrittäjien lainahakemus
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Ilmajoen yrittäjille 8 100 euron lainan, jonka eräpäivä on 30.6.2021. ELY-keskuksen myöntämä tuki toimii lainan vakuutena.
Päätös: Hyväksyttiin

§ 161 Osallistuminen ESR-hankkeeseen
Pohjanmaan liikunta ja urheilu esittää, että Ilmajoki osallistuisi Vaikuttavaa elintapaohjausta ja työvalmennusta hankkeeseen Kuntarahoitus osuus on yhteensä 7078 euroa ja se jakautuu kolmelle vuodelle.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että Ilmajoen kunta osallistuu hankkeeseen.
Päätös: Hyväksyttiin

§ 162 Toimeksi –hanke 2020-2022, valtionavustusohjelma (työkykyohjelma)
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Ilmajoen kunnanhallitus hyväksyy TOIMEKSI -hankkeen 2020 – 2022 (Työkykyohjelma) hakemuksen toimitettavaksi Sosiaali- ja terveysministeriölle, hankehallinnoijana toimii Seinäjoen kaupunki.
Ilmajoen kunta toimittaa Seinäjoen kaupungille sitoumuksen TOIMEKSI -hankkeeseen 2020-2022 (Työkykyohjelma) osallistumisesta 30.6.2020 mennessä.
Ilmajoen kunnan sosiaalipalvelujen osuus hankkeen omavastuuosuudesta (107 353€) on 6 490 €, joka jakaantuu vuosille 2020 – 2022, kuluvan vuoden osuus on n. 730 €, joka on sosiaalipalveluiden talousarviossa 2020.
Päätös: Hyväksyttiin

§ 163 Monni – lastensuojelulain monialainen kehittäminen 2020-2022 Kanta-Hämeessa, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla 2020 – 2022 –kehittämishanke/valtionavustushakemus Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan
Sosiaalijohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Ilmajoen kunta päättää sitoutua Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassoksen hallinnoimaan MONNI – Lastensuojelun monialainen kehittäminen Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla 2020 ࡳ 2022 –hankkeeseen sekä sitoutuu omarahoitusosuuteen 1.293 euroa/hankevuosi, yhteensä 3.878 euroa. Päätös saatetaan tiedoksi koulutus- ja opetuslautakunnalle.
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi perusturvalautakunnan esityksen.

§ 164 Lastentarhanopettajan toimen täyttämislupa
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen.
Päätös: Hyväksyttiin

§ 165 Valtuustoaloitteet
1) Kehitetään asiakkaan osallisuutta palveluiden suunnittelussa asiakasraateja perustamalla ja kuntalaisaamukahveja järjestämällä
2) Ilmajoen kuntastrategian työstö vuodesta 2021 eteenpäin aloitettava mahdollisimman pian
3) Ilmainen kuntosalin käyttö yli 65-vuotiaille
4) Tapahtumilla elämää keskustaan
5) Liikuntavälineiden ja taiteen lainausta kirjastoon
6) Ilmajoen kunnan luotava viestintäohje vihapuheen tunnistamista ja käsittelyä varten
7) Hallintosäännön muuttaminen siten, että sähköinen kokousmenettely olisi kunnan kaikilla toimielimillä mahdollista
8) Kiinteistöveroselvityksen hyötyjen selvittäminen ja ryhtyminen tarvittaviin toimenpiteisiin asian johdosta
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että esittelytekstissä olevat valtuustoaloitteet nro 1-5 ovat loppuun käsiteltyjä. Valtuustoaloitteet nro 6-8 ovat vielä valmistelussa.
Päätös: Hyväksyttiin lisäyksellä kohtaan 1: Reetta Kananojan esitti, että perustetaan asiakasraati varhaiskasvatuspalveluihin. Pauliina Hautamäki kannatti esitystä.

§ 166 Kunnanhallitus kokoontuu syyskaudella
Kunnanhallitus kokoontuu alkaen klo 17.00 seuraavasti:
maanantaisin 10.8, 24.8, 7.9, 21.9, 5.10, 19.10, 2.11, 16.11, 30.11 ja 14.12.