Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanhallituksen kokousuutiset 18.5.2020

Kunnanhallituksen kokousuutiset 18.5.2020

Kokousuutiset on ennakkotiedote kunnanhallituksen kokouksen päätöksistä. Lopullinen ja käsittelyvaiheittainen pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivulla välittömästi tarkastamisen jälkeen. Kokouksen esityslista on luettavissa http://ilmajoki.ktweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek.htm

§ 105 Koulu- ja päivähoitorakennusten suunnittelun ja kuntotutkimusten tilanne
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja esittää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle. Asian käsittely tulee jatkumaan valtuuston kokouksessa 25.5.2020.
Päätös: Hyväksyttiin

§ 106 Sote-rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu 2020-2021 Etelä-Pohjanmaalla
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Ilmajoen kunta sitoutuu Valtionavustus SOTE-rakenneuudistusta tukevaan alueelliseen valmisteluun 2020-2021. Ilmajoen kunta edellyttää, että vaadittava kuntarahaosuus katetaan hankesuunnitelman mukaisesti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tietohallinnon työpanoksen siirrolla. Lisäksi Ilmajoen kunta edellyttää, että hankkeen rekrytointi toteutetaan avoimella haulla pois lukien tietohallinnon työpanoksen siirron edellyttämät resurssit.
Päätös: Hyväksyttiin

§ 107 Sosiaaliasiamiehen raportti vuodelta 2019
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen ja saattaa raportin kunnanhallitukselle tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin.

§ 108 Lausunto ikääntyneiden tuetun asumisen asuntotarpeesta Ilmajoen kunnassa
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Ilmajoen kunta lausuntonaan ikääntyneiden tuetun asumisen lisäämisen tarpeesta puoltaa
1) Ilmajoen Palvelutalosäätiön rakennushanketta rakentaa Palvelukeskus Hopiaradin alueelle ikääntyneille 12 uutta asuntoa
2) sekä rahoituksen hakemista ARA:lta erityisryhmien investointiavustuksen ja korkotukilainan yhdistelmänä (25%+75%).
Päätös: Hyväksyttiin.
Salme Hautala poistui jäävinä asian käsittelyn ajaksi.

§ 109 Henkilöstötilinpäätös 2019
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää
1. hyväksyä omalta osaltaan liitteenä olevan ehdotuksen Ilmajoen
kunnan vuoden 2019 henkilöstötilinpäätökseksi;
2. antaa vuoden 2019 henkilöstötilinpäätöksen tarkastuslautakunnalle tiedoksi ja
3. esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää merkitä vuoden 2019 henkilöstötilinpäätöksen tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin
(lisätietoja: henkilöstöjohtaja Sanna-Maija Kormano, sanna-maija.kormano@ilmajoki.fi tai puh. 044 4191 240)

§ 110 Vuoden 2019 tilinpäätös
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää
1. allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen;
2. jättää tilinpäätöksen tilintarkastajalle tarkistettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen valtuuston käsiteltäväksi;
3. esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden alijäämä 3.872.286 euroa siirretään taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämiin kuluvan vuoden kirjanpidossa;
4. oikeuttaa hallinto- ja talousjohtajan tekemään oikaisuluontoisia korjauksia ja tarkennuksia tilinpäätökseen.
Päätös: Hyväksyttiin
(Lisätietoja: Hallinto- ja talousjohtaja Marko Lähde, marko.lahde@ilmajoki.fi tai puh. 044-4191 201)

§ 111 Talouden kehitys tammi-maaliskuun 2020
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee talouskatsauksen tiedoksi ja esittää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.
Päätös: Hyväksyttiin
(Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Marko Lähde, puh. 044-4191 201 tai marko.lahde@ilmajoki.fi)

§ 112 Ilmajoen Hurttahaka ry:n laina-anomus
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus sitoutuu myöntämään Ilmajoen Hurttahaka ry:lle 30 000 euron lainan sillä edellytyksellä, että yhdistys saa hankkeelle myönteisen tukipäätöksen Liiveri ry:stä.
Päätös: Hyväksyttiin

§ 113 Ilmajoen Salibandy ry:n laina-anomus
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää myöntää Ilmajoen salibandy ry:lle 24 082,80 euron lainan, jonka eräpäivä on 31.12.2020.
Päätös: Hyväksyttiin
Antti Ålander poistui jäävinä asian käsittelyn ajaksi.
(Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Marko Lähde, puh. 044-4191 201 tai marko.lahde@ilmajoki.fi)

§ 114 Omavelkainen takaus Ilmajoen Palvelutalosäätiön lainaan
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy kunnan omavelkaisen takauksen edellä mainittuun 100 000 euron lainaan.
Päätös: Hyväksyttiin
Salme Hautala poistui jäävinä asian käsittelyn ajaksi.
(Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Marko Lähde, puh. 044-4191 201 tai marko.lahde@ilmajoki.fi)

§ 115 Täyttämislupa sosiaalityöntekijän, lastenvalvojan virkaan
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Sosiaalijohtaja pyytää suoraan kunnanhallitukselta täyttämislupaa sosiaalityöntekijän virkaan (sisältää lastenvalvojan tehtävät).
Viran täyttäminen on välttämätöntä lastenvalvojan tehtävien hoitamiseksi. Virassa on KVTES:n mukainen palkkaus, tehtävään on määritelty TVA ja virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan on varattu talousarviossa määräraha.
Päätös: Hyväksyttiin

§ 116 Laskentasihteerin toimen perustaminen ja täyttämislupa
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää
1) perustaa laskentasihteerin toimen
2) valita toimeen Mira Koskisen
Valitun on toimitettava Ilmajoen kunnan työterveyshuollon lääkärintodistus terveydentilastaan 3 kuukauden kuluessa valinnasta.
Päätös: Hyväksyttiin
(Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Marko Lähde, puh. 044-4191 201 tai marko.lahde@ilmajoki.fi)

§ 117 Tilan 145-421-9-876 hintapäätös
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnan valtuustolle, että:
1. Tilan 145-421-9-876 Kavaja myyntihinnaksi asetetaan 38 400 euroa.
2. Valtuusto oikeuttaa kunnanhallituksen tekemään myyntipäätöksen, hyväksymään kaupan ehdot ja kauppakirjan.
Päätös: Hyväksyttiin

§ 118 Oikaisuvaatimus/ osallistuminen kunnallisneuvoksen arvonimen hakemiseen
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus toteaa, että Markku Koskela on nuhteeton ja tehnyt pitkän uran kuntasektorin työntekijänä. Hän on toiminut useita vuosikymmeniä erilaisissa luottamustoimissa kunnallisissa, maakunnallisissa ja valtakunnallisissa toimielimissä. Kunnanvaltuutettuna Koskela on toiminut vuodesta 1989 lähtien. Tämän lisäksi hän on toiminut mm. Ilmajoen kunnanhallituksen jäsenenä, usean lautakunnan jäsenenä, yhtiöiden hallitusten jäsenenä, eri kuntayhtymien toimielimissä sekä muissa useissa toimikunnissa ja työryhmissä. Kilpahiihtäjänä kansallisen ja kansainvälisen taustan omaava Koskela toimii myös Ilmajoen kisailijoiden hiihtojaostossa ja Etelä-Pohjanmaan Hiihto ry:n kilpailuvaliokunnassa.
Kunnanhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen edellä kerrotuilla perusteilla.
Päätös: Hyväksyttiin

§ 119 Oikaisuvaatimus/ Erityistoimivallan käyttöönottaminen
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää
1) todeta, että sillä on hallintosäännön 26 §:n mukaisesti oikeus
siirtää sille määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle.
2) todeta, että Suomessa vallitsee poikkeusolosuhteet ja että päätöksentekoon liittyvän toimivallan delegointi kunnanjohtajalle on välttämätöntä, sillä pandemiaan perustuvissa nopeasti muuttuvissa olosuhteissa tilanteet voivat vaatia välitöntä päätöksentekoa.
3) vahvistaa kokouksessaan 23.3.2020 § 72 tekemän päätöksen esittelytekstissä mainituin kirjauksin.
4) päättää hylätä oikaisuvaatimuksen.
Päätös: Hyväksyttiin.
Kunnanjohtaja ja hallinto- ja talousjohtaja poistuivat kokouksesta  asian käsittelyn ajaksi.

§ 120 Oikaisuvaatimus/ kunnanjohtajan viranhaltijapäätös
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää
1) todeta, että hallintovalitusasioissa päätös voidaan panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevana, jos laissa tai asetuksessa niin säädetään tai jos päätös on luonteeltaan sellainen, että se on pantava täytäntöön heti, tai jos päätöksen täytäntöönpanoa ei yleisen edun vuoksi voida lykätä (hallintolainkäyttölaki 31 §).
2) vahvistaa kokouksessaan 23.3.2020 § 72 tekemän päätöksen.
3) että se ei käytä asiassa otto-oikeuttaan.
4) vahvistaa kunnanjohtajan tekemän päätöksen ja hylätä oikaisuvaatimuksen.
Päätös: Hyväksyttiin
Kunnanjohtaja ja hallinto- ja talousjohtaja poistuivat  kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

§ 121 Kunnanviraston sulkeminen kesällä 2020
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää,
1. että tulevana vuosilomakautena kunnanvirasto pidetään suljettuna viikoilla 28-30 siten, että toimistot järjestävät vain välttämättömät tehtävät kunnanjohtajan kanssa sovittavin yksityiskohtaisin järjestelyin ja
2. että vuosilomat järjestetään sulkukauden yhteyteen ja välittömästi sen molemmin puolin niin, että vain välttämättömät tehtävät hoidetaan, jolloin lomakausi saadaan mahdollisimman tiiviiksi.
Päätös: Hyväksyttiin
(Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Marko Lähde, puh. 044-4191 201 tai marko.lahde@ilmajoki.fi)