Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaKunnanvaltuuston kokoustiedote 28.6.2021

Kunnanvaltuuston kokoustiedote 28.6.2021

Ilmajoen kunnanvaltuusto käsitteli kokouksessaan 28.6.2021 seuraavat asiat:

Kunnanhallitus päättää jatkossa vajaakäyttöisten rakennusten myynneistä

Kunnan kiinteistöpalveluissa on otettu tavoitteeksi purkaa tai myydä tarpeettomat rakennukset vuoden 2021 aikana. Koska kohteita on paljon, niiden myyntiehdot on syytä määrittää tapauskohtaisesti. Jatkossa valtuuston sijasta kunnanhallitus voikin päättää tarpeettomien, vajaakäyttöisten tai tyhjillään olevien rakennusten myynneistä, ehdoista ja kauppahinnoista.

Tällä hetkellä tyhjillään on Tuomikylän ja Västilän koulut, entinen Peuralan koulu, entinen Päiväkoti Ennu, entinen Rengon koulun päärakennus, Palonkylän koulun B-rakennus, Västikodin käytössä ollut rakennus Koskenkorvalla ja Jaakonkujan päiväkodin viereinen omakotitalo. Muita vajaakäytölle tai tyhjilleen tämän vuoden aikana jääviä rakennuksia ovat Koskenkorvan puukoulu, Munakan nykyinen päiväkoti, Jaakonkujan päiväkoti, entinen hammashoitola sekä entinen päiväkoti Lukurati.

Toimintatalon kalustehankintoihin varattu summa voidaan käyttää tänä vuonna

Tavarantoimittajan viivästyksistä johtuen vuodelta 2020 jäi käyttämättä liki kokonaan uuden toimintatalon kalusteisiin varattu summa. Koska tarve hankinnoille ei ole kadonnut, voidaan säästynyt summa käyttää tänä vuonna. Summa on yhteensä 29 198,45 euroa, ja se myönnettiin lisämäärärahana.

Toimitusongelmat siirtävät Ilmajoki-hallin ja kirjaston investointeja tälle vuodelle

Vuoden 2020 talousarvioon oli varattu 60 000 euroa Ilmajoki-hallin ja Poreen pukuhuoneiden lukitusjärjestelmää varten sekä 60 000 euroa kirjaston hyllyjen uusimiseen. Tavarantoimittajan viivästyksistä johtuen lukitusjärjestelmää ei pystytty kuitenkaan kokonaisuudessaan hankkimaan viime vuonna. Samasta syystä myös kirjastolla jäi käyttämättä osa uusiin hyllyihin varatusta summasta. Valtuusto siirsi investointeihin varattuja rahoja tälle vuodelle.

Muutoksia talousarvion investointiosaan

Kunnan viime vuoden investointeihin budjetoitu summa alittui yhteensä 542 960 eurolla. Toisaalta myös ylityksiä tapahtui. Valtuusto hyväksyi ylitykset vuoden 2020 investointiosaan.

Henkilöstötilinpäätös tiedoksi

Valtuustolle annettiin tiedoksi vuoden 2020 henkilöstötilinpäätös. Vuosi oli koronapandemiasta johtuen kuntatyönantajilla poikkeuksellinen, ja tämä näkyy myös Ilmajoen tilinpäätöksen tunnusluvuissa.

Työvoimakustannuksissa pysyttiin vuoden 2019 tasolla, mutta terveysperusteisissa poissaoloissa tapahtui kasvua. Huolimatta siitä, että koronapandemia osittain selittänee kasvua, vaatii tilanne esimiehiltä jatkossa entistä tarkempaa ja ajantasaisempaa poissaolojen seurantaa sekä niihin puuttumista. Vuonna 2020 myös koulutuspäivien määrä puolittui, koska pandemian vuoksi tilaisuuksia peruttiin. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen onkin tärkeää panostaa jatkossa.

Vuoden 2020 tilinpäätös hyväksyttiin

Valtuusto hyväksyi Ilmajoen kunnan vuoden 2020 tilinpäätöksen, jonka tulos on 2 299 066 euroa ylijäämäinen. Myönteinen tulos johtuu suurelta osin valtion myöntämistä koronatuista. Kunnan käyttötalouden kokonaismenot ja henkilöstömenot alittuivat. Verotuloja ja erityisesti valtionosuuksia kertyi ennakoitua enemmän. Merkittävimmät ylitykset aiheutuivat terveydenhuollosta eli JIKin toiminnasta (2,167 miljoonaa euroa) ja erikoissairaanhoidosta (1,622 miljoonaa euroa). Kunta on investoinut viime vuosina voimakkaasti kuntalaisten palveluihin, mikä on näkynyt myös velan määrän kasvuna.

Tarkastuskertomuksessa pyydetään selvitystä neljään kohtaan 

Kokouksessa käytiin läpi tarkastuslautakunnan laatima vuoden 2020 tarkastuskertomus.

Tarkastuslautakunta suhtautuu vakavasti JIKin ja mahdollisesti tulevan sote-uudistuksen haasteisiin, joilla on merkittävä vaikutus toteutuessaan myös Ilmajoen kuntatalouteen.

Yhteenvedossa pyydettiin selvitystä kunnan pelastussuunnitelman jalkauttamisesta kaikkiin kunnan kiinteistöihin sekä aikataulua kiinteistörekisterin ja isännöintisopimusten ajan tasalle saattamisesta. Lisäksi peräänkuulutettiin toimenpiteitä, joilla voitaisiin estää rakentamiseen liittyvistä ostopalvelusopimuksista aiheutuvien riitatilanteiden syntyminen niin, etteivät terveyskeskuksen laajennuksen kaltaiset tilanteet aiheuttaisi jatkossa kunnalle taloudellista tappiota ja mainehaittaa.

Valtuusto velvoittaa, että kunnanhallitus ja lautakunnat antavat tarkastuslautakunnalle lausunnot näistä havainnoista lokakuun 2021 loppuun mennessä.

Rengon vanha koulu myydään huutokaupalla

Rengon koulun vanha päärakennus Viljanmaantiellä Neirossa on tällä hetkellä tyhjillään. Rakennukseen on tehty haitta-ainekartoitus ja se on purkukunnossa.

Valtuusto päätti, että koulu myydään nettihuutokaupalla 4 708 neliön määräalan mukana. Kauppa ei vaikuta toimintaan naapurirakennuksessa, jossa sijaitsevat nuorisotilat, Ilmajoki-opisto sekä kyläyhdistyksen ylläpitämä kuntosali.

Tilusvaihdoilla maata Neiron kakkosalueen tietä varten

Valtuusto hyväksyi kaksi tilusvaihtosopimusta Neirosta. Kunta luovuttaa maata yhteensä 2 636 neliötä ja saa vaihdossa saman verran maata takaisin. Vaihtokaupalla mahdollistetaan tieyhteyden rakentaminen Neiron laajenevalle tonttialueelle.

JIKiin ei palkata uutta controlleria

JIKin controller on irtisanoutunut. Controller on toiminut tilaajalautakunnan kokousten valmistelijana ja esittelijänä. Koska maan hallitus valmistelee sote-uudistusta, ei virkaa tässä vaiheessa haluta täyttää.

Valtuusto hyväksyi muutoksen JIK-tilaajalautakunnan yhteistoimintasopimukseen, jonka mukaan Kurikan kaupunki kohdentaa tarvittavat resurssit tilaajalautakunnan valmisteluun ja esittelijän tehtäviin. Työmääräarvio on 0,5 henkilötyövuotta. Ilmajoen osuus laskutetaan kerran vuodessa toteutuneiden menojen mukaan asukaslukujen suhteessa. Vuoden 2021 budjetissa Ilmajoen osuus valmistelijan kustannuksista on 21 312 euroa. Tämän arvioidaan pienentyvän vuositasolla noin 9 000 eurolla, mikäli arvio työmäärästä osoittautuu riittäväksi.

Hallintosääntöön lisäys koskien oppivelvollisuuden laajentumista

Suomessa oppisvelvollisuusikä on nostettu eduskunnan päätöksellä 18 ikävuoteen. Jokaisen kunnan on itse päätettävä, miten lain velvoittama nuorten ohjaus ja neuvonta järjestetään.

Tästä syystä valtuusto täydensi hallintosääntöä. Lisäyksessä todetaan, että sivistysjohtaja päättää, ellei ole siirtänyt tehtävää alaiselleen, osoittaa oppivelvolliselle opiskelupaikan tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa.

Yksitoista valtuusto- ja kuntalaisaloitetta käsittelyssä

Kunnanhallituksen tulee vuosittain esittää luettelo valtuusto- ja kuntalaisaloitteista, joita ei ole edellisen vuoden aikana käsitelty loppuun. Viranhaltijat ovat käsitelleet yhdeksän valtuustoaloitetta:

1) Valtuuston kokousten videointi aloitettiin 7.12.2020. 2) Valtuuston kokousmateriaalit pyritään toimittamaan sähköisesti seuraavan valtuustokauden alkupuolella. 3) Kunnan johtoryhmä aloittaa hankintastrategian valmistelun vuoden 2021 loppupuolella. 4) Riistanhoitoyhdistys on antanut lausunnon kunnan susitilanteesta maa- ja metsätalousministeriöön. 5) Hallintosäännön uudistuksessa vuonna 2021 tullaan huomioimaan se, että ilmajokisten opiskelijoiden luottamustehtävissä syntyneet matkakulut tultaisiin korvaamaan jatkossa. 6) Suihkulähteen sijoittaminen Kyrönjokeen voidaan toteuttaa kesäksi 2022, mikäli kustannukset huomioidaan vuoden 2022 talousarviossa ja vesialueen yhteisomistajilta saadaan suostumus. 7) Muualla opiskeleville, mutta kotikunnassaan kirjoilla oleville nuorille ei ryhdytä maksamaan erillistä opiskelijarahaa. Näin toimimalla noudatetaan kuntaliiton suositusta, sillä opiskelija tarvitsee palvelut siitä kunnasta, jossa hän päätoimisesti asuu. 8) Erillistä määrärahaa ei lisätä perhepäivähoitajien retkiä varten, mutta jatkossa kiinnitetään huomiota siihen, että perhepäivähoitajilla on tasavertaiset mahdollisuudet osallistua lapsille suunnattuihin tapahtumiin. 9) Kotihoidontuen kuntalisän käyttöönottoon palataan myöhemmin syksyllä, kun tarkastellaan varhaiskasvatuksen palveluverkko- ja palvelusetelikysymyksiä.

Lisäksi valtuustossa käytiin läpi kahden kuntalaisaloitteen tilanne: 1) Riistavallin peruskorjaushanke voidaan toteuttaa esimerkiksi vuoden 2022 aikana, mikäli kustannukset huomioidaan vuoden 2022 talousarviossa. 2) Toinen aloitteista koski tukea, jonka kunta maksaisi yritykselle tai yhdistykselle heidän palkatessaan vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saaneen henkilön. Kriteerit täyttäviä henkilöitä oli huhtikuussa Ilmajoella 86 ja viime vuonna kunta maksoi työmarkkinatuen kuntaosuutta eli niin sanottua sakkomaksua 360 000 euroa. Viranomaisen selvityksen mukaan työmarkkinatukilistalla olevat henkilöt ovat osittain hyvin haastavissa elämäntilanteissa, joissa tarvitaan usein moniammatillista arviota siitä, millaisille urapoluille ja millaisten tukitoimien kautta on mahdollista edetä. Ilmajoen kunnassa työskenteleekin työttömien tukena työllisyyskoordinaattori sekä työllisyyden kuntakokeilussa kaksi omavalmentajaa, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä aikuissosiaalityön kanssa. Kunta järjestää myös kuntouttavaa työtoimintaa. Lisäksi valtio maksaa palkkatukea, joka on yksi merkittävä keino tukea pitkään työttömänä olleen henkilön työllistymistä. Valitettavan usein työllistyminen kestää kuitenkin vain sen ajan, kun palkkatukea on mahdollista saada. Siten kunnan maksamalla lisäpalkkatuella ei olisi merkittäviä vaikutuksia pitkäaikaistyöttömien työllistymismahdollisuuksiin.

Valtuusto totesi valtuustoaloitteet loppuun käsitellyiksi lukuun ottamatta opiskelijarahaa, joka palautettiin takaisin valmisteluun. Lisäksi valtuusto totesi kuntalaisaloitteet loppuun käsitellyiksi.

Tilapäiseen valiokuntaan nimettiin jäsenet

Valtuusto päätti perustaa tilapäisen valiokunnan, jonka tehtävänä on selvittää kunnanjohtajan edellytyksiä toimia tehtävässään. Kokouksessa valittiin valiokuntaan viisi jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet.

Jäsen Varajäsen
Ahti Ranto (KES) puheenjohtaja Reetta Kananoja
Esa Niemistö (KES) Pentti Luhtala
Kirsi Perälä (KOK) varapuheenjohtaja Janne Niemelä
Johanna Reinilä (SDP) Salme Hautala
Hannu Akkanen (PS) Helena Rahkola

BDO Audiator Oy valittiin tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2021─2024

Valtuusto valitsi BDO Audiator Oy:n tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2021─2024. Tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin.

Tiedoksi

Valtuustolle saatettiin tiedoksi vuoden 2021 kuntavaalien tulos.

Kunnanhallituksen kokouksessa päätettiin käynnistää Hannuntien kaavamuutos

Ennen valtuuston kokousta kunnanhallitus piti kokouksen, jossa päätettiin käynnistää Hannuntien kaavamuutos. Kunta perii kiinteistön omistajalta kulut kaavan laatimisesta sekä kuulutuksista.

Lisätietoja valtuuston ja kunnanhallituksen kokoustiedotteesta antaa hallinto- ja talousjohtaja Marko Lähde puh. 044 419 1201 lukuunottamatta valiokunnan perustamista, josta lisätietoja antaa Ahti Ranto puh. 0500 364 704