EtusivuAjankohtaistaKunnanvaltuuston kokoustiedote 3.10.2022

Kunnanvaltuuston kokoustiedote 3.10.2022

Ilmajoen kunnanvaltuuston on kokouksessaan käsitellyt seuraavat asiat:

Palveluverkkoselvitys esiteltiin valtuustolle

Konsulttiyhtiö Inspira esitteli valtuustolle taloudellisen selvityksen perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkosta. Työn tavoitteena on rakentaa päättäjille kokonaiskuvaa nykyisen palveluverkon ja eri vaihtoehtojen vaikutuksista kunnan talouteen sekä tarkastella palveluverkon toimivuutta oppilas- ja lapsimäärien kannalta.

Selvityksestä ilmeni, että tällä hetkellä perusopetuksessa on 1 550 oppilasta. Määrän ennustetaan laskevan noin 170 oppilaalla vuoteen 2027 mennessä. Peruskoulujen täyttöaste on keskimäärin 80 prosenttia. Oppilasennusteen mukaan vuonna 2030 se on alakouluissa 65 prosenttia. Myös koulurakennusten kanssa on haasteita, sillä niiden teknisen kunnon korottaminen ja ylläpitäminen vaatisi arviolta 22 miljoonan euron investoinnit seuraavan kymmenen vuoden aikana. Koulujen modernisoimiselle ja investoinneille on väistämättömät tarpeet, jotta oppilaiden välinen tasa-arvo toteutuu ja palvelut ovat paremmin kaikkien saavutettavissa.

Varhaiskasvatuksen palveluverkon muutostarve ei ole niin iso kuin perusopetuksessa. Varhaiskasvatusta tarvitsevien lasten määrän ennustetaan pysyvän lähes ennallaan seuraavan viiden vuoden aikana. Päiväkotien täyttöaste on nyt 101 prosenttia ja vuonna 2030 arviolta 97 prosenttia. Myös kiinteistöjen kuntoluokka on kouluja korkeampi.

Selvitys osoittaa, että erityisesti perusopetuksessa oppilasmäärän lasku, palvelutarve sekä kiinteistöjen mittava korjaus- ja investointivelka vaativat ratkaisuja, jotta ne voidaan sovittaa taloudelliseen yhtälöön. Ensimmäisenä ratkottavaksi tulee läntisen alueen kokonaisuus, sillä valtuusto teki kesäkuussa 2020 päätöksen uuden koulun rakentamisesta Koskenkorvan alueelle. Päätöksiä uuden koulun sijainnista tai koosta ei ole vielä tehty. Nyt on käynnissä selvitysvaihe, jossa kerätään tietoa päätöksentekoa varten. Tästä syystä myös Inspiran selvityksessä on painotettu läntisen kouluverkon kehitysvaihtoehtoja. Kun läntisen alueen yhtälö on selvitelty, voidaan siirtyä pohtimaan keskusta-alueen tilannetta.

Käytännössä uudesta Koskenkorvan kouluinvestoinnista on laskettu sekä suppean että laajan toteutuksen taloudelliset vaikutukset. Suppeassa vaihtoehdossa Koskenkorvalle rakennettaisiin uusi 120 oppilaan koulu ja 20 esiopetuspaikkaa, jolloin uusi koulu korvaisi Koskenkorvan ja Västilän koulut. Laajemmassa vaihtoehdossa Koskenkorvalle rakennettaisiin uusi 200 oppilaan koulu ja 30 esiopetuspaikkaa, jolloin uusi koulu korvaisi Koskenkorvan, Västilän, Ilomäen, Nopankylän ja Luoman koulut.

Inspiran selvityksen mukaan viiden koulun yhdistäminen on taloudellisesti kannattavampi ratkaisu, ja se on nykyverkkoon verrattuna myös taloudellisesti mielekäs. Tarkastelun perusteella vuosina 2022─2031 kunnan tilikauden kumulatiivinen tulos paranisi 5,8 miljoonaa euroa ja kumulatiivinen rahoitustarve vähenisi 3,7 miljoonaa euroa. Laskelmissa on huomioitu palvelutarpeen, rakennuskannan, täyttöasteen, investointien, henkilöstöresurssien sekä muiden kustannusten kuten ruoka- ja kuljetuspalveluiden vaikutukset.

Kyläkoulujen arvottamista ei kuitenkaan voida tehdä pelkkien kustannuslaskelmien perusteella. Päättäjät tarvitsevat laajaa aineistoa ja perusteellista ennakkovaikutusten arviointia. Ilman sitä on mahdoton tehdä viisaita ja kauaskantoisia päätöksiä. Tästä syystä koulun valmistelussa haluttiin antaa kaikille Ilmajoen läntisen alueen koulujen oppilaille ja huoltajille mahdollisuus tulla kuulluksi. Tätä laadullista aineistoa tarkastellaan palveluverkkoselvityksen rinnalla, kun valtuusto päättää Koskenkorvan kouluhankkeesta.

Alkuperäisen aikataulun mukaan kunnanvaltuuston pitäisi ratkaista Koskenkorvan koulun sijainti- ja kokokysymys tänä syksynä talousarvion yhteydessä. Ratkaisun tekeminen venynee kuitenkin ensi vuoden puolelle.

Ympäristöterveydenhuollon järjestämiskysymys palautetaan valmisteluun

Valtuusto päätti palauttaa ympäristöterveydenhuollon järjestämiskysymyksen takaisin valmisteluun. Päätös syntyi äänin 23─11.

Käytännössä vaihtoehtoja on kaksi. Joko Ilmajoki voi järjestää palvelut yhdessä Kurikan tai yhteistoiminta-alueen kanssa, mihin kuuluu Seinäjoki, Isokyrö, Lapua, Kauhava, Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli, Alajärvi, Kuortane, Soini, Alavus ja Ähtäri.

Ilmajoki ei voi tuottaa palveluita yksin, sillä lain mukaan ympäristöterveydenhuollon on toimittava yksikössä, jossa on vähintään kymmenen henkilötyövuoden resurssit. Tällä hetkellä ympäristöterveydenhuollon järjestää JIK ky, ja Ilmajoella työskentelee yksi terveystarkastaja sekä 1,5 eläinlääkäriä.

Kunnan budjetti ylittymässä 2,9 miljoonalla eurolla

Vuoden 2022 talousarvio on ylittymässä 2,9 miljoonalla eurolla. Valtuusto hyväksyi määrärahamuutokset.

Merkittävin ylitys on tapahtunut perusterveydenhoidossa. JIK tarvitsee 1,2 miljoonaa euroa lisää rahaa muun muassa lääkärien vastaanotolle ja ensiapuun sekä ikäihmisten kotihoitoon ja palveluasumiseen. Lisäksi erikoissairaanhoidon kulut ovat ylittymässä 300 000 eurolla.

Terveysmenojen lisäksi sivistysmenot ovat kasvussa. Varhaiskasvatuksen palkkakulut ovat ylittymässä 600 000 eurolla, perusopetuksen 700 000 eurolla. Varhaiskasvatuksessa ylitys johtuu siitä, että lapset aloittavat päivähoidossa yhä nuorempana. Varhaiskasvatuksen piirissä on 1─2-vuotiaita huomattavasti enemmän kuin ennen. Perusopetuksen ylitys koostuu ohjaajien, erityisopettajien ja opettajien palkoista. Kuluja ovat kasvattaneet myös lukuisat sijaiset, joita on tarvittu kevään ja alkusyksyn vaikean koronatilanteen takia. Palkkojen lisäksi sivistyksen budjettiin tarvitaan 80 000 euron lisäys väistötiloihin siirtyneiden oppilaiden koulukuljetuksia varten.

Äänestyksen jälkeen lisämääräraha myönnettiin myös hankkeeseen, jolla luodaan pysyviä malleja koko kuntaan maahanmuuttotaustaisten oppilaiden opetuksen ja tuen järjestämiseksi sekä käytänteiden vahvistamiseksi. Kunnan omavastuuosuus kolmen vuoden hankkeessa on yhteensä 10 700 euroa, jonka vastineeksi valtiolta saadaan erityisavustusta 96 300 euroa. Päätös syntyi äänin 28-7.

Onnenkodin lattiaremonttiin 100 000 euron lisälaina

Valtuusto hyväksyi kunnan omavelkaisen takauksen Ilmajoen Palvelutalosäätiön 100 000 euron lainaan. Palvelutalosäätiön lainalla maksetaan Onnenkodin lattiaremontti, joka on tullut ennakoitua kalliimmaksi. Aiemmin myönnetty 100 000 euron laina ei riitä kattamaan yllättäviä lisätöitä, jotka johtuvat lattiatasoitteen työläästä poistosta.

Ilmajoen Palvelutalosäätiö tukee lakisääteistä vammais- ja vanhusasumista omistamalla ja hallitsemalla kiinteistöjä kunnassa. Kunnan takausvastuu Palvelutalosäätiön lainoista oli viime vuoden lopussa 2 066 042 euroa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma hyväksyttiin

Valtuusto hyväksyi Etelä-Pohjanmaan alueellisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman vuosille 2022─2025.

 

Lisätietoja kunnanvaltuuston kokoustiedotteesta antaa kunnanjohtaja Ari-Pekka Laitalainen, puh. 044 419 1200

Kokoustiedotteet

Kokoustiedotteet16.1.2023
Kunta maksaa yrittäjälle nuoren palkkaamisesta 250 euron kesätyötuen.
Kokoustiedotteet19.12.2022
Sopimus ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä hyväksyttiin.
Kokoustiedotteet16.12.2022
Ensi vuoden talousarvio hyväksyttiin. Tulossa on isojen muutosten vuosi.
Kokoustiedotteet8.12.2022
Hallitus päätti ostaa lisää maata eri puolilta Ahonkylää.