EtusivuAjankohtaistaKuulutus ympäristönsuojelulain 39 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta

Kuulutus ympäristönsuojelulain 39 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta

Ympäristönsuojelulain 39 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee jätteiden hyödyntämistä (alite) maanrakentamisessa kiinteistöllä Jouppilan kylässä kiinteistöllä Paavonsuo, RN:o 145-406-1-188.

Hakija
Jussi Syrjämäki Oy, Mittakuja 1, 60720 Tuomikylä

Toiminta/sijainti
Toiminta sijoittuu Ilmajoen Koskenkorvan Santanevalle, jonne on tarkoitus rakentaa huoltotie. Tien tarkempi sijainti ilmenee lupahakemuksen asemapiirroksesta. Tien rungon rakentamisessa aiotaan hyödyntää kierrätyspuun murskauksessa syntynyttä alitetta, joka luokitellaan jätteeksi. Rakennettavan huoltotien pituus on noin 1,7 km. Hyödynnettävät jakeet ovat Tehokierto Oy:n ja Destaclean Oy:n laitoksilla syntyviä alitteita. Suunniteltu alitteen käyttömäärä on yhteensä enintään alle 20 000 tonnia vuodessa. Hankkeen oletettu kestoaika on 2 – 3 vuotta.

Rakentaminen
Tien rakentaminen aloitetaan poistamalla kivennäismaan päällä oleva turvekerros kokonaisuudessaan. Tämän jälkeen tehdään tien runko, jonka päämateriaalina on alite. Alite peitetään savella ja saven päälle asennetaan kangas. Viimeisessä vaiheessa tie päällystetään tiiviillä murskekerroksella.

Tidet päästöistä
Hyödynnettäviä alitteita on analysoitu kaatopaikka- ja hyötykäyttökelpoisuustutkimuksin. Tuloksia on verrattu ns. MARA- asetuksen liukoisuus- ja pitoisuusraja-arvoihin. Lausuntojen perusteella alitteet soveltuvat pitoisuuksien perusteella käytettäväksi maarakennuksessa päällystettyyn rakenteeseen sijoitettavana jätteenä. Peitetyn rakenteen raja-arvoihin verrattuna liukoisuus ylittyy sulfaatin osalta.

Hankkeesta ei arvioida aiheutuvan merkittäviä päästöjä.

Hakija on esittänyt tarkkailusuunnitelman hankkeen vesistöpäästöjen varalta.

Kuulutuksen julkaisupäivä ja asiakirjojen nähtävilläolo
Kuulutus on julkaistu 21.10.2020. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 28.10.2020.

Ympäristölupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan 21.10.2020- 27.11.2020 Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla, os. Ilkantie 17, Ilmajoki.

Muistutukset ja mielipiteet
Lupahakemuksista on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista hakemuksesta mielipiteensä. Kirjallisesti tehdyt muistutukset ja mielipiteet tulee osoittaa Ilmajoen kunnan ympäristölautakunnalle ja toimittaa osoitteeseen: Ympäristölautakunta, PL 20, 60801 Ilmajoki. Muistutukset, mielipiteet ja ilmoitukset siitä, haluaako muistutuksen tekijä asiasta tehtävän päätöksen erikseen tiedoksi, tulee esittää viimeistään 27.11.2020.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 21.10.2020- 27.11.2020 Ilmajoen kunnan
virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Ilkantie 18, Ilmajoki.

Lisätietoja
Lisätietoja antaa tarvittaessa ympäristöinsinööri Mika Yli-Petäys, p. 044-4191 346

21.10.2020

Ympäristölautakunta

Kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset23.8.2022
Rakennuslupien julkipanot löytyvät Lupapisteeltä.