EtusivuAjankohtaistaKuulutus ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta koskien jätteenkäsittelytoimintaa

Kuulutus ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta koskien jätteenkäsittelytoimintaa

Asia
Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus koskien jätteenkäsittelytoimintaa.

Hakija
Revisol Oy, Laskunmäentie 5, 60760 Pojanluoma

Toiminta/sijainti
Nykyisin Ilmajoen laitoksella vastaanotetaan lajiteltuja ja sekalaisia jätemateriaaleja yhteensä alle 20 000 tonnia vuodessa. Laitoksella esikäsitellään ja käsitellään sekä välivarastoidaan kaupan ja teollisuuden energia- ja polttokelpoisia jätteitä, purku- ja rakennusjätteitä sekä jätepuuta (AB).

Lupaan haetaan muutosta siten, että laitoksella voidaan jatkossa vastaanottaa ja esikäsitellä rauta- ja metalliromua sekä C-luokan jätepuuta.

Lisäksi laitoksella on jatkossa tarkoitus vastaanottaa välivarastoitavaksi ja siirtokuormattavaksi pieniä määriä sähköelektroniikkaromua ja vaarallisiksi luokiteltavia jakeita, kuten kyllästettyä puuta (D-luokan jätepuu) ja muita yleisimpiä vaarallisia jätteitä.

Jätebetonin ja -tiilen vastaanottomäärää on tarkoitus nostaa, ja jatkossa käsitellä niitä rakentamiseen soveltuviksi kierrätysmurskeiksi. Syntynyttä mursketta on tarkoitus hyödyntää laitokselle rakennettavan käsittely- ja varastokentän pohjarakenteissa.

Toiminnan sijaintipaikka on Ilmajoen kunnan Palon ja Röyskölän kylissä, kiinteistöillä RN:ot 145–419–7–311, 145–419–7–314 ja 145–426–5–483. Tarkempi sijainti ilmenee lupahakemuksen asemapiirroksesta. Toiminta sijaitsee Ilmajoen Pojanluomalla Laskunmäen alueella. Jätteenkäsittelytoiminnalla on aikaisempi ympäristölupa.

Ympäristöluvan lisäksi haetaan lupaa toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Tiedot olennaisimmista päästöistä
Nykyisestä toiminnasta ei ole arvioitu aiheutuvan merkittäviä päästöjä vesiin tai ilmaan. Ilmapäästöjen on katsottu syntyvän pääasiassa maarakennus- ja murskauskoneiden sekä kuljetusautojen aiheuttamista pakokaasuista. Haketuksesta ja murskauksesta aiheutuu jonkin verran paikallisia pölyhaittoja.

Kuulutuksen julkaisupäivä ja asiakirjojen nähtävilläolo
Kuulutus on julkaistu 12.4.2021. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 19.4.2021.

Ympäristölupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan 12.4.2021 – 18.5.2021 Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla, os. Ilkantie 17, Ilmajoki.

Muistutukset ja mielipiteet
Lupahakemuksista on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea,
oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista hakemuksesta mielipiteensä.

Kirjallisesti tehdyt muistutukset ja mielipiteet tulee osoittaa Ilmajoen kunnan ympäristölautakunnalle ja toimittaa osoitteeseen: Ympäristölautakunta, PL 20, 60801 Ilmajoki. Muistutukset, mielipiteet ja ilmoitukset siitä, haluaako muistutuksen tekijä asiasta tehtävän päätöksen erikseen tiedoksi, tulee esittää viimeistään 18.5.2021.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 12.4.2021 – 18.5.2021 Ilmajoen kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Ilkantie 18, Ilmajoki.

Lisätietoja
Ympäristölupahakemuksen osalta lisätietoja antaa tarvittaessa ympäristöinsinööri Mika Yli-Petäys, p. 4191 346.

12.4.2021

Ympäristölautakunta