EtusivuAjankohtaistaKuulutus ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta, koskien pilaantumattomille maa-aineksille tarkoitetun maankaatopaikan toimintaa

Kuulutus ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta, koskien pilaantumattomille maa-aineksille tarkoitetun maankaatopaikan toimintaa

Asia: Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus koskien pilaantumattomille maa-aineksille tarkoitetun maankaatopaikan toimintaa.

Hakija: Juhan Paja Oy, Aknuksentie 295, 62395 Petterinmäki

Toiminta/sijainti: Lupaa haetaan maankaatopaikkatoimintaan. Alueelle on tarkoitus loppusijoittaa pilaantumattomia maa-aineksia n. 1200 m3rtr vuodessa. Sijoitettavien massojen kokonaismäärä teoreettisessa rakennetilavuudessa (rtr) toiminnan aikana on 35000 m3rtr. Toiminnan sijaintipaikka on Ilmajoen kunnan Palon kylässä, kiinteistöllä RN:o 145-419-8-87. Tarkempi sijainti ilmenee lupahakemuksen asemapiirroksesta. Toiminta sijaitsee Ilmajoen Rengonkylässä Tähtitornintiellä lähellä Seinäjoen rajaa. Toiminnalle ei ole aikaisempaa ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa.

Tiedot olennaisimmista päästöistä:
Päästöjä voi muodostua ajoneuvojen pakokaasuista sekä pölystä melusta ja tärinästä, jota aiheutuu maa-ainesten kuljetuksista tai käsittelystä. Alueella on toimintaa arkisin klo 8 – 16.

Kuulutuksen julkaisupäivä ja asiakirjojen nähtävilläolo
Kuulutus on julkaistu 18.1.2021. Kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 25.1.2021.

Ympäristölupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan 18.1.2021 – 24.2.2021 Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla, os. Ilkantie 17, Ilmajoki.

Muistutukset ja mielipiteet
Lupahakemuksista on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista hakemuksesta mielipiteensä.

Kirjallisesti tehdyt muistutukset ja mielipiteet tulee osoittaa Ilmajoen kunnan ympäristölautakunnalle ja toimittaa osoitteeseen: Ympäristölautakunta, PL 20, 60801 Ilmajoki. Muistutukset, mielipiteet ja ilmoitukset siitä, haluaako muistutuksen tekijä asiasta tehtävän päätöksen erikseen tiedoksi, tulee esittää viimeistään 24.2.2021.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 18.1.2021 – 24.2.2021 Ilmajoen kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Ilkantie 18, Ilmajoki.

Lisätietoja
Ympäristölupahakemuksen osalta lisätietoja antaa tarvittaessa ympäristöinsinööri Mika Yli-Petäys, p. 4191 346.

18.1.2021

Ympäristölautakunta