Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaPerusopetuksen ja lukion opetuksen järjestäjän tiedote

Perusopetuksen ja lukion opetuksen järjestäjän tiedote

Perusopetuksen ja lukion lukuvuosi 2020-21 on käynnistynyt alakouluissa ja lukiossa 11.8.2020 ja Jaakko Ilkan yläkoulussa 10.8.2020.

Koulujen johtajat/rehtorit ja sivistysjohtaja ovat laatineet yhteisesti perusopetusta ja lukiota koskevat yleiset linjaukset lukuvuoden alkuun. Tätä ohjeistusta täydennetään koulukohtaisesti ottaen huomioon koulukohtaiset olosuhteet, oppilasmäärät, henkilökunnan määrä, koulun tilat ja muut erityistarpeet.

Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on lähiopetus
Eduskunta on hyväksynyt 1.8.-31.12.2020 voimassa olevan muutoksen perusopetuslakiin. Lain puitteissa opetuksen järjestäjällä on oikeus tilanteen vaatiessa siirtää opetusta osin tai kokonaan etäopetukseen myös perusopetuksessa. Mikäli tällaiseen tilanteeseen joudutaan, päätös tehdään huolellisesti harkiten yhteistyössä kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavan viranomaisen kanssa.

Lähiopetuksessa noudatetaan normaalilainsäädäntöä. Lisäksi huomioidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Opetus- kulttuuriministeriön ohje opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana.

Koulutyö
Työote lukuvuoden alussa on kartoittava ja kertaava. Opiskelun sisältöjä ja tavoitteita ohjaa opetussuunnitelmat ja koulutyötä toteutetaan OPS:n mukaisin tuntijaoin.

Erityishuomiota kiinnitetään oppiaineiden tavoitteiden ja arviointikriteerien selkeään ilmaisuun niin oppilaille kuin huoltajille. Mikäli siirrytään etäopetukseen osittain tai kokonaan on etäopetusjaksojen opetuksen tavoitteiden ja arviointikriteerien avaus tärkeää.

Oppilaiden tarpeet tuelle selvitetään ja tarvittavaa tukea annetaan tehostetusti. Oppilastuntemus ja oppilaiden henkisen hyvinvoinnin seuranta ja tukeminen korostuvat.

Aikataulut ja opiskeluryhmät
Lukuvuosi lähiopetuksessa käynnistyy lähtökohtaisesti lukujärjestysten mukaisesti. Koulut suunnittelevat käytänteet mahdollisten ruokailu-, välituntiporrastusten, välituntialueiden sekä oppilasryhmäkokoonpanojen osalta. Koulutyössä pyritään käytössä olevin keinoin väljyyteen, ulkotilojen hyödyntämiseen ja muihin toimenpiteisiin, joilla vähennetään lähikontakteja. Huomioidaan ja valvotaan turvavälien toteutumista.

Opiskeluryhmissä toteutettavat integroinnit toteutetaan lähtökohtaisesti normaalisti, turvallisuus huomioiden. Integroinneissa huomioidaan mahdolliset erityissairaudet.

Välitunnit vietetään ulkona. Siirtymisiä porrastetaan lähikontaktien välttämiseksi.

Hygienia ja viruksen leviämisen ehkäiseminen
Uusi koronavirus (SARS-CoV-2) tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut henkilö yskii tai aivastaa. Lähikontaktissa korona voi tarttua myös kosketuksen välityksellä, jos sairastunut on esimerkiksi yskinyt käsiinsä ja on sen jälkeen koskenut toiseen ihmiseen.

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Arkielämässä tartuntoja voi ehkäistä huolehtimalla käsihygieniasta ja välttämällä lähikontakteja muihin ihmisiin.

Kouluun ei saa tulla jos tuntee sairastumiseen viittaavia oireita.

Mikäli oppilas sairastuu päivän aikana hänet ohjataan välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa. Valvonta järjestetään niin, että aikuinen ei ole lähikontaktissa sairastuneeseen.

Henkilökuntaan sovelletaan käytössä olevaa poissaolokäytäntöä sairastumistapauksissa. Työterveyteen tulee olla yhteydessä matalalla kynnyksellä.

Jos oppilas tai henkilökuntaan kuuluva palaa ulkomailta, joiden kohdalla matkustusrajoitukset jatkuvat, THL:n suosituksen mukaisesti tulee olla 14 vuorokauden ajan omaehtoisessa karanteenissa.

Tärkeää:

 • Oppilaita ohjataan päivittäin hyviin hygieniakäytäntöihin.
 • Hygieniakäytäntöihin ohjaamisessa huomioidaan oppilaiden ikätaso.
 • Koulupäivän aikana vältetään lähikontakteja esimerkiksi erilaisilla tilajärjestelyillä.
 • Muiden kuin oppilaiden ja henkilökunnan oleskelua koulun alueella tulee välttää. Koulukohtaisesti määritetään omaan tilanteeseen sopivat käytännöt ja ohjeistetaan toimimaan niiden mukaan.
 • Henkilöstön keskinäiset lähikontaktit minimoidaan.
 • Henkilöstön välisessä viestinnässä ja palaverikäytännöissä suositaan sähköisiä yhteydenottotapoja.
 • TVT-laitteet pyyhitään käytön jälkeen ja laitteiden päivittäistä kiertoa eri käyttäjillä rajoitetaan.
 • Liikuntavälineiden käytössä huolehditaan hygieniasta. Liikuntavälineet puhdistetaan mahdollisuuksien mukaan käytön jälkeen.
 • Maskeja ja suojavisiireitä käytetään omalla henkilökohtaisella päätöksellä.
 • Käytetään suojahanskoja esimerkiksi kotitaloudessa ja tietokoneilla hyvän hygienian varmistamiseksi
 • Koulun tiloja voidaan käyttää koulun käyttöön. Lähtökohtaisesti sovitut iltakäytöt ovat mahdollisia. Ulkopuolisia käyttäjiä ohjeistetaan hyviin hygieniakäytänteisiin.

Kokoontumiset

Koulun sisäisiä kokoontumisia rajoitetaan. Vanhempainillat pidetään lähtökohtaisesti ryhmittäin ja suositaan esimerkiksi ulkotiloja.

Oppilaiden yhteisöllistä toimintaa kuten esimerkiksi kummitoimintaa ei järjestetä.

Koulukuljetukset

Tehdään tarpeen mukaan poikkeusjärjestelyjä. Lukuvuoden kuljetusjärjestelyt käynnistyvät normaalitilanteesta.

Vuosi- ja varautumissuunnitelma

Koulukohtaisiin vuosisuunnitelmiin sisällytetään kuvaus toteutettavista erityistoimenpiteistä opetusjärjestelyissä lähiopetuksessa. Mahdollinen siirtyminen osittaiseen tai kokonaan toteutettavaan etäopiskeluun kirjataan tarvittaessa vuosisuunnitelman liitteeseen.

Mikäli joudutaan siirtymään osittaiseen etäopetuksen porrastukseen, siirtyvät etäopetukseen ensin vanhemmat ikäluokat. Porrastusjakso kestää korkeintaan kaksi viikkoa. Mikäli joudutaan sulkemaan/eristämään osa koulun tiloista, niin poiketaan em. suunnitelmasta. Mahdollisessa etäopiskelutilanteessa toimitaan lähtökohtaisesti niin, että kokonainen luokka on kerralla etäopetuksessa.

Varaudutaan mahdolliseen etäopetukseen varmistamalla riittävät etäyhteyslaitteet ja muut etäopetuksessa käytettävät materiaalit. On tärkeää, että koulujen käytännöt suunnitellaan sellaiseksi, jotta laitteita kotiin tarvitsevat eivät laitteiden rikkoutumisen ja korvausvastuun pelosta jätä vastaanottamatta laitteita.

Oppimisen tuki ja oppilashuolto

Oppilaalla on oikeus tukeen ja oppilashuoltoon kaikissa tilanteissa. Mahdollisten poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana tuki toteutetaan sellaisilla tavoilla kuin se on mahdollista. Mahdollisessa etäopetuksessa huolehditaan säännöllisestä yhteydenpidosta oppilaisiin. Etäopetusjärjestelyissä huolehditaan aikataulutuksesta ja sen tiedottamisesta oppilaille ja huoltajille. Etäopetuksessa käytetään runsaasti menetelmiä, joissa oppilaaseen saadaan suora kontakti. Vuorovaikutusta tuetaan koulun moniammatillisen henkilöstön avulla (oppilashuollon henkilöstö, ohjaajat). Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus tulee järjestää oppilaan ikäkauden ja edellytysten mukaisesti.

Lähiopetukseen on edelleen kaikissa tilanteissa oikeus:

 • perusopetuksen vuosiluokkien 1-3 oppilailla
 • erityisen tuen päätöksen saaneilla oppilailla
 • pidennetyn oppivelvollisuuden oppilailla
 • valmistavan opetuksen oppilailla
 • maahanmuuttajaoppilailla, jos kielitaito arvioidaan puutteelliseksi itsenäiseen opiskeluun.

Oppilashuollossa noudatetaan sekä opetussuunnitelmaa että koulukohtaista oppilashuoltosuunnitelmaa. Oppilashuoltoryhmän työskentelylle tulee varata riittävästi aikaa lisäämällä tarvittaessa kokoontumisten määrää.

Muuta

 • Opetuksen järjestäjän ohjeet tulee käydä läpi henkilöstön kanssa.
 • Viestintä koteihin sekä kodin ja koulun välinen yhteistyö suunnitellaan.
 • Henkilöstön välinen työnjako ja vastuut suunnitellaan sekä huolehditaan työhyvinvoinnista.
 • Päätöksen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin tekee opetuksen järjestäjä. Lapsen oikeuksien rajoittamisen tulee olla tarkkarajaista, tarkoitussidonnaista ja kestoltaan mahdollisimman lyhytaikaista saavutettavaan päämäärään nähden.
 • Ohjeistusta päivitetään tilannekuvan muuttuessa.

Lisää tietoa saat: