Hyppää sisältöön
EtusivuAjankohtaistaTiedote kunnanvaltuuston päätöksistä

Tiedote kunnanvaltuuston päätöksistä

Tiedote Ilmajoen kunnanvaltuuston kokouksen 22.6.2020 päätöksistä (Pöytäkirjan julkaisupäivä 25.6.2020)
Kokoustiedotteessa todetaan tehdyt päätökset kunnanvaltuuston kokouksessa. Lopullinen ja käsittelyvaiheittainen pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivulla kokousta seuraavana torstaina. Kokouksen esityslista on luettavissa esityslistojen julkaisusivulta.
Ao. kohdasta löytyy myös pöytäkirja julkaisupäivästä alkaen 25.6.2020.

§ 28  TT Botnia Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen
Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 10.6.2019 § 24, että Ilmajoen kunta lähtee TT Botnia Oy:n osakkaaksi. Samassa yhteydessä valtuusto hyväksyi yhtiön osakassopimusluonnoksen.
Yhtiössä on 13 osakasta. Suurimmat omistajat ovat Vaasan kaupunki, JIK Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä ja Alajärven kaupunki. Ilmajoen kunnan suora omistusosuus yhtiöstä on 0,10 prosenttia. TT Botnia Oy:n toimialana on tuottaa, tarjota ja välittää osakkeenomistajina oleville hankintayksiköille työterveys-, sairaanhoito- ja työhyvinvointi- sekä työelämän kehittämispalveluja pääasiassa Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueella. Suunnitelmien mukaan yhtiön toiminta käynnistyy vuoden 2020 syksyllä.
Hyväksyttiin osakassopimus.

§ 29  Koulu- ja päivähoitorakennusten suunnittelun ja kuntotutkimuksen tilanne
Kunnanjohtajan päätösehdotus (Khall 15.6.2020): Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle koulujen kuntoarvioihin, korjaustapaehdotuksiin, AVI:n tarkastuksiin ja viranomaisten lausuntoihin perustuen seuraavaa:

1. Kunnanvaltuusto merkitsee tietoon saatetuksi sivistysjohtajan tekemän koonnin: Koulujen ja oppilaskohtaisten kustannusten vertailusta sekä oppilasennusteista.

2. Kunnanvaltuusto merkitsee tietoon saatetuksi FCG:n tekemät korjaustapaehdotukset kustannusarvioineen.

3. Kunnanvaltuusto merkitsee tietoon saatetuksi, että seuraaviin kouluihin ei ole ollut tarpeen kohdistaa kuntotutkimuksia ja ne jatkavat syksyllä 2020 toimintaansa normaalein järjestelyin: Munakka, Neiro, Ahonkylä, Peltoniemi, Herrala, Koskenkorva ja Luoman koulu.

4. Tuomikylän koulu poistetaan koulukäytöstä. Sen mahdollisesta myynnistä tai purusta päätetään erikseen. Tuomikylän koulun oppilaat jatkavat koulunkäyntiään syksyllä 2020 Ahonkylän koulun yhteydessä olevissa väistö- ja lisätiloissa toistaiseksi.

5. Ahonkylän kortteliin 289 rakennetaan uusi Tuomi-Ahon koulu, mikä korvaa nykyisen Tuomikylän koulun ja vastaa samalla Ahonkylän kasvavaan oppilasmäärään. Hankkeen sisältö tarkentuu tulevan syksyn aikana ja se tuodaan vielä erikseen päätettäväksi kunnanvaltuustoon.

6. Palonkylän koulun B-rakennus jää vielä odottamaan peruskorjausta/purkua. Koulun yhteydessä olevat väistötilat vastaavat hyvin koulun tarpeisiin ja opetus jatkuu niissä syksyllä 2020 toistaiseksi.

7. Peuralan koulu (nykyisin esiopetustila) peruskorjataan. Varsinainen investointimääräraha varataan erikseen vuoden 2021 budjettiin. Esioppilaiden käytössä olevat väistötilat vapautetaan Jaakko Ilkan koulun käyttöön syksyllä 2021 jolloin yläasteella on n. 40 oppilaalle välitön lisätilantarve.

8. Västilän koulun opetus jatkuu syksyllä 2020 erityisjärjestelyin. Mm. ruokailu ja teknisen työn opetus tullaan järjestämään uudelleen johtuen joidenkin tilojen käyttörajoituksista.

9. Ilomäen koulun toiminta jatkuu syksyllä 2020. Kiinteistöön tehdään joitain välittömiä korjaustoimenpiteitä joilla mahdollistetaan toiminta toistaiseksi.

10. Nopankylän koulun toiminta jatkuu syksyllä v 2020. Koulun keittiön keskeneräinen lattia remontti saatetaan loppuun.

11. Aloitetaan uuden koulun suunnittelu Koskenkorvan alueelle. Uusi kiinteistö korvaisi Ilomäen, Nopankylän, Västilän ja Koskenkorvan koulut. Suunnittelumääräraha varataan vuoden 2021 budjettiin. Investoinnin tavoiteaikataulu on siten että koulu olisi opetuskäytössä syyslukukaudella v 2024.

Käsittely 15.6.2020: Kuultiin asiantuntijana sivistysjohtaja Janne Hakalaa.
Keskustelun aikana kunnanjohtaja täydensi päätösehdotuksen kohtaa 11 seuraavasti: Aloitetaan uuden koulun suunnittelu Koskenkorvan alueelle. Suunnittelun yhteydessä kuullaan vanhempia ja toteutetaan lapsivaikutuksen arviointi. Perustetaan laaja-alainen hankeryhmä, jossa on edustettuina valtuustoryhmät, oppilaiden vanhempien ja kyläseurojen edustus sekä oppilaiden edustus. Uusi kiinteistö korvaisi Ilomäen, Nopankylän, Västilän ja Koskenkorvan koulut. Suunnittelumääräraha varataan vuoden 2021 budjettiin. Investoinnin tavoiteaikataulu on siten että koulu olisi opetuskäytössä syyslukukaudella v 2024. Lopullisen investoinnin laajuus ja määräraha tuodaan erikseen vielä päätettäväksi suunnitelman valmistuttua.

Keskustelun kuluessa Reetta Kananoja teki seuraavan sisältöisen vastaesityksen päätösehdotuksen kohtaan 11: Aloitetaan uuden koulun suunnittelu Koskenkorvan alueelle siten, että ensin kuullaan koululaisten vanhempia ja toteutetaan lapsivaikutusten arviointi. Harri Koskela kannatti Kananojan esitystä ja täydensi esitystä siten, että päätösehdotus olisi kokonaisuudessaan seuraava: Aloitetaan uuden koulun suunnittelu Koskenkorvan alueelle siten, että ensin kuullaan koululaisten vanhempia ja toteutetaan lapsivaikutusten arviointi. Suunnittelumääräraha varataan vuoden 2021 budjettiin ottaen huomioon vanhempien kuulemiset, lapsivaikutusten arviointi ja vuonna 2020 julkaistavat oppilasmääräennusteet. Reetta Kananoja, Pauliina Hautamäki ja Juhana Lähdesmäki kannattivat Koskelan esitystä. Puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä ja teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan täydennettyä päätösehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat tehtyä vastaesitystä, äänestävät ei. Äänestystavaksi puheenjohtaja esitti kädennostoäänestystä. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä jaa äänestivät Ahti Ranto, Salme Hautala, Maria Rahko, Johanna Reinilä ja Timo Tuomikoski. Ei äänestivät Pauliina Hautamäki, Reetta Kananoja, Harri Koskela, Juhana Lähdesmäki, Timo Tuuri ja Antti Ålander.

Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen äänin 6-5, että päätösehdotuksen kohta 11 on seuraava:
Aloitetaan uuden koulun suunnittelu Koskenkorvan alueelle siten, että ensin kuullaan koululaisten vanhempia ja toteutetaan lapsivaikutusten arviointi. Suunnittelumääräraha varataan vuoden 2021 budjettiin ottaen huomioon vanhempien kuulemiset, lapsivaikutusten arviointi ja vuonna 2020 julkaistavat oppilasmääräennusteet.

Kunnanvaltuusto 22.6.2020
Ehdotus: Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen mukaisesti kohdat 1-10 sekä kunnanhallituksessa äänestystuloksen mukaisesti muutetun kohdan 11.

Päätös hyväksyttiin äänestysten jälkeen esityksen mukaisesti.

Käsittely kunnanvaltuustossa:
Tehtiin 5 eri esitystä, joista yhtä ei kannatettu.
• Ahti Ranto esitti kunnanjohtajan muutettua esitystä (khall 15.6.2020). Markku Koskela, Pentti Luhtala, Janne Niemelä, Timo Tuomikoksi ja Salme Hautala kannattivat Rannon esitystä.
• Hannu Akkanen esitti, että suunnittelumäärärahaa ei myönnetä, Veli-Jukka Palmun kannattaessa esitystä.
• Juho Hannukselan esitystä yhden Koskenkorvan koulun suunnittelusta kannatti Harri Koskela.
• Esa Niemistön esitys muuten pohjaesitys, mutta suunnitellaan Koskenkorvalle 120-160 oppilaan koulurakennus. Esitystä kannatti Heikki Koskimies.
• Antti Ålander esitti suunnittelurahaa vuodelle 2021 sekä laaja-alaisen hanketyöryhmän perustamista Koskenkorvan koulun suunnitteluun, asia ei saanut kannatusta.

Puheenjohtaja totesi, että kannatetuista esityksistä on äänestettävä.

Äänestykset:
1. Hannu Akkasen esitys 6 ääntä ja Juho Hannukselan esitys 27 ääntä, 2 tyhjää.
2. Juho Hannukselan esitys vastaan Esa Niemistön esitys. Niemistön esitys 21 ääntä ja Hannukselan esitys 12 ääntä ja 2 tyhjää.
3. Niemistön esitys vastaan Ahti Rannon esitys 24 – 11.
4. Niemistön esitys pohjaesitystä vastaan 10 – 25. Joten pohjaesitys tuli valtuuston päätökseksi.

Päätös:
Kohdat 1-10 hyväksyttiin sekä kohta 11 Aloitetaan uuden koulun suunnittelu Koskenkorvan alueelle siten, että ensin kuullaan koululaisten vanhempia ja toteutetaan lapsivaikutusten arviointi. Suunnittelumääräraha varataan vuoden 2021 budjettiin ottaen huomioon vanhempien kuulemiset, lapsivaikutusten arviointi ja vuonna 2020 julkaistavat oppilasmääräennusteet.

Kunnanjohtajan täsmennys 23.6.2020:
Kohdassa 3. Koskenkorvan koululla tarkoitetaan ns. kivikoulua.

§ 30 Vuoden 2020 talousarvion investointiosan määrärahamuutos
Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarviossa ja – suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Toimielin ei saa ylittää talousarviossa sille osoitettua määrärahaa. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Kunnassa on käytössä CGI:n toimittama CGI HR pe (Pegasos) – palkanhallintajärjestelmä ja siihen liittyvä HRM-ympäristö. Palkanhallintajärjestelmän nykyinen versio on tullut elinkaarensa päähän, minkä vuoksi CGI on irtisanonut siihen liittyvän sopimuksen päättymään 30.9.2020. Tieto palkkaohjelman irtisanomisesta on tullut joulukuun 2019 lopussa, joten investointimenoa ei ole voitu ennakoida talousarvion 2020 laadinnan yhteydessä. Uuden palkkajärjestelmän käyttöönoton hinta on noin 42 000 euroa. Palvelun vuosimaksut sisältyvät talousarvioon 2020.
Päätös: Valtuusto hyväksyi 42.000 euron määrärahamuutoksen kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan uuden palkkaohjelman käyttöönottoa varten.

§ 31 Jätevesiverkoston toiminta-alueen laajentaminen Neiron alueelle
Neiron suunnitelma-alueen rakentuessa Tuomikylän, Rengon ja Pojanluoman yleiskaava-alueelle, tulee vesilaitoksen toiminta-aluetta laajentaa siten, että ko. asuinalue huomioidaan kokonaisuutena sisältymään vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen. Nykyisessä vesihuollon toiminta-alueen rajauksessa Neiron suunnitelma-alue sisältyy toiminta-alueeseen vain osittain.

Hyväksyttiin.

§ 32 Vuoden 2019 tilinpäätös

Kunnanvaltuusto
1. käsittelee tilinpäätöksen vuodelta 2019 tilinpäätöksen hyväksymisen ja vastuuvapauden myöntämisen osalta tarkastuslautakunnan esityksen mukaan ja
2. päättää, että tilikauden alijäämä 3.872.286 euroa siirretään taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämiin kuluvan vuoden kirjanpidossa.

Hyväksyttiin

§ 33 Vuoden 2019 arviointikertomus

Merkittiin tiedoksi.

§ 34 Lakea Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen

Hyväksyttiin

§ 35 Tontin myyntiehtojen ajantasaistus asemakaa-alueella koskien omakoti-, pari-, rivi- ja kerrostalotontteja

Hyväksyttiin äänestyksen jälkeen 26 – 6.

§ 36 Omavelkainen takaus Ilmajoen Vuokratalot Oy:n lainaan

Hyväksyttiin.

§ 37 Valtuustoaloitteet
1) Kehitetään asiakkaan osallisuutta palveluiden suunnittelussa asiakasraateja perustamalla ja kuntalaisaamukahveja järjestämällä

2) Ilmajoen kuntastrategian työstö vuodesta 2021 eteenpäin aloitettava mahdollisimman pian
3) Ilmainen kuntosalin käyttö yli 65-vuotiaille
4) Tapahtumilla elämää keskustaan
5) Liikuntavälineiden ja taiteen lainausta kirjastoon
6) Ilmajoen kunnan luotava viestintäohje vihapuheen tunnistamista ja käsittelyä varten
7) Hallintosäännön muuttaminen siten, että sähköinen kokousmenettely olisi kunnan kaikilla toimielimillä mahdollista
8) Kiinteistöveroselvityksen hyötyjen selvittäminen ja ryhtyminen tarvittaviin toimenpiteisiin asian johdosta

Kohdat 1-5 todettiin loppuun käsitellyiksi ja aloitteet 6-8 ovat vielä käsittelyssä.
Kohtaan 1. lisättiin Perustetaan asiakasraateja suunnittelemaan varhaiskasvatuksen palveluja.

§ 39 Pappilantien uudelleen päällystäminen ja siirtyminen kunnan hallintaan
Pappilantien alkuosan n. 2,1 päällystetyn tieosan siirtymisestä kunnan haltuun kaavatienä ylläpidettäväksi kaduksi on neuvoteltu ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen johtaja Anders Östergårdin kanssa. Neuvottelussa 3.3.2020 sovittiin, että ELY-keskus toteuttaa tien kantavuusmittauksen alkukesällä 2020 arvioidakseen tien kantavuuden mahdolliset parantamistarpeet ennen päällysteen uusimista.
Ely-keskus on 17.6.20 ehdottanut kunnalle, että Pappilantien päällystetty osuus siirrettäisiin sopimuksella kunnan hallintaan ja Elykeskus toteuttaisi tien kunnostamisen ja uudelleen päällystämisen kuluvana päällystekautena siten, että kustannuksista vastaa ELYkeskus ja kunta kumpikin 50% osuudella. Päällystäminen toteutettaisiin kantavuuden parantamiseksi nk. sekoitusjyrsintämenetelmällä, jossa vanhan asfaltin päälle levitetään ohut murskekerros, jonka jälkeen pintakerrokset sekoitusjyrsitään tasalaatuiseksi ja tie pinnoitetaan uudella asfaltilla. Samassa yhteydessä ennen pinnoitetöitä on tarpeen uudistaa kaksi tien alittavaa rumpua: Loukonojan ja Homesojan rummut.
Pinnoitekorjauksen kustannukset ovat n. 128.000 euroa, jonka lisäksi kustannuksia muodostuu rumpujen, 1000mm ja 800mm uusimisesta yhteensä n. 15.000 – 20.000 euroa.

Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunta sitoutuu Pappilantien uudelleen päällystämisen ja rumpujen uudelleen rakentamisen kustannuksiin 50 % kustannusosuudella ja enintään 75.000 eurolla ja sitoutuu ottamaan em. tieosuuden sopimusperusteisesti kunnan haltuun myöhemmin erikseen yhteisesti kunnan ja ELY-keskuksen välillä laadittavan sopimuksen mukaisesti.

Hyväksyttiin