Hyppää sisältöön

Ohjeita luvan hakijalle

Rakennusvalvonta käsittelee maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaiset lupahakemukset ja ilmoitusasiat (maisematyölupia lukuun ottamatta) sähköisesti Lupapiste -palvelun kautta. Myös hankkeiden työnjohtaja-asiat käsitellään Lupapiste -palvelussa. Lupapiste -palvelu ohjaa hakijaa toimenpiteen vaatimaan lupamenettelyyn.

Rakentamisen luvanvaraisuus määräytyy MRL:n sekä kunnan rakennusjärjestyksen (Ilmajoen kunnan rakennusjärjestys) perusteella. Luvista perittävät maksut määräytyvät voimassa olevan rakennusvalvontataksan mukaan (rakennusvalvonnan taksa).

Rakennusvalvonnan toimialaan kuuluu MRL:n mukaisista lupamuodoista rakennuslupa, toimenpidelupa, toimenpideilmoitus ja purkamislupa sekä purkamisilmoitus. MRL:n mukainen maisematyölupa kuuluu ympäristönsuojelun toimialaan. Seuraavassa näitä lupamuotoja on esitelty tarkemmin.

Lupakohtaiset ohjeet

Rakennusluvan tarve

Rakennuslupa tarvitaan

 • rakennuksen rakentamiseen. (Huom. Ilmajoen kunnan rakennusjärjestys mukaan enintään 60 m²:n talousrakennusten rakentamiseen asemakaava-alueen ulkopuolella riittää toimenpideilmoitus -menettely),
 • rakennuksen korjaus- ja muutostyöhön, joka on laajuudeltaan verrattavissa rakennuksen rakentamiseen,
 • rakennuksen laajentamiseen tai toimenpiteeseen, jossa rakennuksen kerrosala lisääntyy, esim. ullakolle rakentaminen,
 • rakennuksen korjaus- ja muutostyöhön, joka vaikuttaa käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin; esim. peruskorjaus, jossa tapahtuu oleellisia tila- ja rakennusteknisiä muutoksia ja/tai rakenteellisen paloturvallisuuden muutoksia,
 • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muutokseen; esim. varastosta tehdään asuintiloja, teollisuustilasta myymälätiloja.

Rakennuslupa haetaan Lupapisteen kautta. Eräissä tapauksissa rakennusluvan myöntäminen edellyttää kaavoitusjohtajan suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä tai ympäristönsuojeluviranomaisen käsittelemää ympäristölupaa (lue lisää kohdasta Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeaminen). Tarkempia tietoja näiden lupien hakemisesta saa rakennusvalvonnasta ja ympäristölupien osalta ympäristöinsinööriltä.

Rakennuslupahakemuksen liitteet

Kaikkiin hankkeisiin tarvittavat liitteet (liitetään Lupapisteeseen):

 • todistus rakennuspaikan hallintaoikeudesta
  • esim. lainhuutotodistus, kauppakirja tai vuokrasopimus
  • kaikkien tontin haltijoiden täytyy olla osapuolena Lupapisteessä, ellei yhdelle hakijalle tai asiamiehelle / pääsuunnittelijalle ole annettu valtakirjaa (valtakirja tulee lisätä Lupapisteen liitteisiin)
 • pääpiirustukset (asemapiirros, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset)
  • laatijana pätevä suunnittelija (www.ym.fi > Maankäyttö ja rakentaminen > Lainsäädäntö ja ohjeet > Rakentamismääräyskokoelma > Suunnittelu ja valvonta)
  • laadittu Suomen rakentamismääräyskokoelman (www.ym.fi > Maankäyttö ja rakentaminen > Lainsäädäntö ja ohjeet > Rakentamismääräyskokoelma > Suunnittelu ja valvonta) mukaisesti, jolloin niistä tulee ilmetä mm.:
   • tontille rakennettujen, rakennettavien ja purettavien rakennusten kerrosalat, huoneistoalat ja tilavuudet
   • asemapiirroksessa rakennusten suunnitellut sokkelikorkeudet, tontin korkeuserot,
   • jäteveden johtaminen
   • esteettömyys: omakoti-, pari- ja rivitaloissa esitettävä kulkuväylän luiskavaraukset
   • rakennetyypit seinä-, alapohja- ja yläpohjarakenteista sekä osastoivista rakenteista
   • rakennuksen lämmitysmuoto ja ilmanvaihtotapa
   • palotekniset osastoinnit
  • asemapiirrosta varten suunnittelija voi tilata maksullisen dwg-aineiston kartoittaja Virpi Kiskolalta, puh. 044 4191 341 virpi.kiskola@ilmajoki.fi tai maanmittausinsinööri Henrik Turjalta, puh. 044 4191 339, henrik.turja@ilmajoki.fi
  • piirustuksia Lupapisteeseen liitettäessä on huomioitava muut käyttäjät sekä kunnan arkistointijärjestelmä:
   • suunnitelmat lisättävä lukusuunnassa (tarvittaessa siis käännettävä esikatselutyökalulla, jolloin Lupapiste tallentaa uuden tiedon)
   • suunnitelmat ovat selkeimmillään, kun ne on tallennettu pdf-tiedostoiksi oikean kokoisella paperiasetuksella
   • suunnitelmat on aina kohdistettava rakennukselle tai rakennuksille, joiden rakentamiseen ne liittyvät, esim.
    • asuinpientalon rakentaminen (enintään kaksiasuntoinen erillispientalo)
    • uusi varasto, autotalli tai muu talousrakennus
    • asemapiirros koskee rakennuspaikan kaikkia rakennuksia, se merkitään liittyväksi kaikille rakennuksille
   • suunnitelmat on nimettävä siten, että liitteen (piirustuksen) sisältötieto on sama kuin kuvan nimiötiedoissa esim.
    • pohjapiirustus
    • julkisivut ja leikkaus a-a
    • julkisivut, pohjoinen ja itä
    • pohjakuva 2. kerros
    • leikkaus C-C
    • talousrakennus, pääpiirustukset
    • jne…
   • kun samassa liitetiedostossa (piirustuksessa) on esitetty esim. julkisivu- ja leikkauspiirustus, niin niitä ei tarvitse esittää enää erikseen eli silloin leikkauspiirustus voidaan ruksittaa ”Ei tarpeen” ja tiedoston sisällöksi kirjataan ko. piirustukset.
 • naapurien kuuleminen
  • naapureiden kuuleminen liittyy olennaisena osana maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 133 §): lupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava naapureille, jollei ilmoittaminen hankkeen vähäisyys tai sijainti tai kaavan sisältö huomioon ottaen ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta
  • naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa
  • kuulemisen voi luvanhakija suorittaa sähköisesti Lupapisteen kautta tai paperisella lomakkeella (liitetään skannattuna Lupapisteeseen) tai luvanhakija voi pyytää viranomaista suorittamaan kuulemisen

Rakentamistoimenpiteestä ja/tai rakennuspaikasta riippuen tarvittavat liitteet:

 • selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista sekä perustamistavasta
  • selvityksen laatii pääsuunnittelija tai rakennesuunnittelija
 • energiaselvitys ja energiatodistus
  • energiatodistuksen laatii aina pätevä henkilö, jolla on tehtävän vaatima pätevyys ja joka on ARA:n (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) rekisterissä
 • kosteudenhallintaselvitys
  • kosteudenhallintaselvityksellä rakennushankkeeseen ryhtyvä sitoutuu huolehtimaan rakennusprosessin kosteudenhallinnasta ja rakennuksen terveellisyysvaatimuksista
  • oheinen kosteudenhallintaselvitys (kosteudenhallintaselvityslomake) liitetään täytettynä Lupapisteen liitteisiin
  • jos hankkeen laajuus/vaativuus edellyttää aloituskokousta, siinä sovitaan kosteudenhallintasuunnitelman laadinnasta kosteudenhallintaselvityksen pohjalta.
 • jätevesijärjestelmän rakentamistapaselostus
  • selostus tehdään hankkeissa, joita ei liitetä kunnan viemäriverkostoon, mutta joihin rakennetaan kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä
  • oheinen jätevesijärjestelmän rakentamistapaselostus liitetään (jätevesijärjestelmän rakentamistapaselostuslomake) täytettynä Lupapisteen liitteisiin
 • Ely-keskuksen liittymälupa yleiselle tielle (asemakaava-alueen ulkopuolella)
  • liittymälupa tarvitaan mm. uuden liittymän rakentamiseen, liittymän siirtämiseen, liittymän muuttamiseen, esimerkiksi parantamiseen tai laajentamiseen ja liittymän käyttötarkoituksen muuttamiseen
  • tarkemmat ohjeet Ely-keskuksen www-sivuilta (www.ely-keskus.fi/web/ely/liittymat)
 • naapurin suostumus rajan läheisyyteen rakentamiseen
  • suostumus tarvitaan, jos rakennus tai rakennelma sijaitsee asemakaava-alueella lähempänä kuin 4 metriä naapurin rajasta ja asemakaava-alueen ulkopuolella lähempänä kuin 5 metriä naapurin rajasta
  • oheinen naapurin suostumus (naapurin suostumus rajan lähelle rakentamiseen -lomake) liitetään täytettynä Lupapisteen liitteisiin.
 • aloittamisoikeutta koskeva hakemus, jos rakennustyö halutaan aloittaa ennen luvan lainvoimaisuutta
  • aloittamisoikeutta haetaan rakennusluvan hakemisen yhteydessä Lupapisteen kohdassa ”Hankkeen kuvaus” käyttäen esimerkiksi seuraavaa tekstimuotoa: haetaan oikeutta aloittaa rakennustyöt perustusten osalta ennen rakennusluvan lainvoimaisuutta (lisäksi perustelut)
 • selvitys purettavan rakennuksen purkujätteestä
  • Lupapisteen kohta ”Hankkeen kuvaus” > ”Rakennus – ja purkujätesuunnitelma” täytetään ja
  • oheinen (selvitys rakennus- ja purkujätteestä) selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta liitetään täytettynä Lupapisteen liitteisiin
 • selvitys purettavan rakennuksen rakennustaiteellisesta ja kulttuurihistoriallisesta arvosta

Rakennusluvasta päättäminen

Rakennuslupapäätökset tekee Ilmajoen kunnan hallintosäännön perusteella joko ympäristölautakunta tai rakennustarkastaja.

Ympäristölautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kuukauden viimeisenä ja keväällä myös joka kuukauden toisena tiistaina. Rakennustarkastaja tekee päätöksiä viikoittain.

Valmisteluaika riippuu hankkeen laadusta ja asiakirjojen valmiudesta. Käsittelyyn on kuitenkin syytä varata riittävästi aikaa. Lupapäätöstä valmisteltaessa lupaviranomainen pyytää tarvittaessa lausuntoja.

Luvan saajan on syytä perehtyä lupapäätökseen huolellisesti. Päätökseen sisältyy mm. tiedot pääpiirustusten hyväksymisestä, rakennusaikaisista viranomaiskatselmuksista ja työnjohtajien nimeämistarpeesta.

Lisäksi tulee huomata, että rakennustyö voidaan aloittaa vasta, kun lupapäätös on lainvoimainen, ellei ole haettu aloittamisoikeutta ennen luvan lainvoimaisuutta. Lautakunnan päätöksissä valitusaika on 30 päivää ja rakennustarkastajan päätöksissä oikaisuvaatimusaika on 14 päivää.

Rakennuslupa on voimassa viisi (5) vuotta luvan myöntämisestä. Rakennustyöt tulee kuitenkin aloittaa kolmen (3) vuoden kuluessa myöntämisajankohdasta tai hakea perustelluista syistä jatkoaikaa aloitukselle. Mikäli rakennuksen loppukatselmusta ei voida pitää kyseisen ajan sisällä, voi rakennushankkeelle hakea perustelluista syistä jatkoaikaa.

Toimenpiteet ennen rakennustöiden aloittamista

1. Työnjohtajat tulee hyväksyttää Lupapisteen kautta ennen ko. työvaiheisiin ryhtymistä:

 • rakennusteknisistä töistä vastaava työnjohtaja
 • kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston työnjohtaja (KVV- työnjohtaja)
 • ilmanvaihtolaitteiston työnjohtaja (IV- työnjohtaja)

2. Erityissuunnitelmien toimittaminen

Lupapäätöksessä ja aloituskokouksessa edellytetyt erityissuunnitelmat ja muut selvitykset tulee toimittaa Lupapisteen kautta rakennusvalvonnan arkistoitavaksi. Viimeistään aloituskokouksessa pääsuunnittelijan tulee antaa selvitys rakennushankkeeseen ryhtyvän käytössä olevasta muusta suunnitteluhenkilöstöstä ja erityissuunnitelmien valmiudesta.

Periaate, jonka mukaan rakennusvalvontaan toimitettavien erityissuunnitelmien tarve pääsääntöisesti määräytyy:

Omakotitalo

 • rakennesuunnitelmat perustuksista (salaojat, routa- ja radonsuojaus, pohjan täytöt) sekä kantavista palkkirakenteista ja kattoristikoista, korkeammissa toimitettava myös kantavien pystyrakenteiden ja jäykistävien rakenneosien rakennesuunnitelmat.
 • kosteudenhallintasuunnitelma kosteudenhallintaselvityksen pohjalta tehtynä.
 • lisäksi rakennusvalvonnalle on esitettävä myös muut erityssuunnitelmat kuten palo-osastointi- ja märkätiladetaljit sekä tulisija- ja hormisuunnitelmat.

Rivitalo ja yleensä teollisuus-, liike- ja julkinen rakennus

 • rakennesuunnitelmat
 • LVI- ja sähkösuunnitelmat
 • piha- ja istutussuunnitelma

Tuotanto- ja varastorakennukset (kerrosala yli 200 m² tai jänneväli yli 10 m)

 • rakennesuunnitelmat perustuksista (salaojat, routasuojaus, pohjan täytöt), kantavista ja jäykistävistä rakenteista sekä kattoristikoista.

Lantala, lietesäiliö

 • rakennesuunnitelmat, joista ilmenee pohjalaatta, seinämät ja niiden liitos sekä mahdollinen kansi- tai kattorakenne.

Toimenpideluvan ja toimenpideilmoituksen tarve on määritelty Ilmajoen kunnan rakennusjärjestyksen kohdassa 2.4.

Toimenpidelupa haetaan Lupapisteen kautta noudattaen soveltuvin osin rakennusluvan hakemisesta annettuja määräyksiä.

Toimenpidelupaan tavanomaisesti tarvittavat (Lupapisteeseen liitettävät) asiakirjat:

 • todistus rakennuspaikan hallintaoikeudesta
  • esim. lainhuutotodistus, kauppakirja tai vuokrasopimus
  • kaikkien tontin haltijoiden täytyy olla osapuolena Lupapisteessä, ellei yhdelle hakijalle tai asiamiehelle / pääsuunnittelijalle ole annettu valtakirjaa (valtakirja tulee lisätä Lupapisteen liitteisiin)
 • pääpiirustukset (asemapiirros, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset)

Jollei rakennustyötä aloiteta kolmessa vuodessa tai saateta loppuun viiden vuoden kuluessa, lupa raukeaa. Määräajat alkavat luvan tai hyväksynnän lainvoimaiseksi tulosta.

Toimenpideilmoitus on jätettävä Lupapisteen kautta 14 päivää ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä.

Toimenpideilmoitukseen tavanomaisesti tarvittavat (Lupapisteeseen liitettävät) asiakirjat:

 • todistus rakennuspaikan hallintaoikeudesta
  • esim. lainhuutotodistus, kauppakirja tai vuokrasopimus
  • kaikkien tontin haltijoiden täytyy olla osapuolena Lupapisteessä, ellei yhdelle hakijalle tai asiamiehelle / pääsuunnittelijalle ole annettu valtakirjaa (valtakirja tulee lisätä Lupapisteen liitteisiin)
 • piirustukset rakennuksista tai rakennelmista, muiden toimenpiteiden osalta niiden arvioimiseksi tarvittavat selvitykset

Ilmoituksen hyväksymisestä tiedotetaan hankkeeseen ryhtyvälle. Ilmoitus raukeaa, ellei toimenpidettä aloiteta ja saateta loppuun kolmen vuoden kuluessa. Ilmoituksen perusteella rakennustarkastaja voi edellyttää hankkeelle myös toimenpide- tai rakennusluvan hakemista.

Purkamislupa tarvitaan rakennuksen tai sen osan purkamiseen asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään. Purkamislupa haetaan Lupapisteen kautta.

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa, tämän lain mukainen katusuunnitelma tai yleisistä teistä annetun lain mukainen hyväksytty tiesuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista. Lupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen ja muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta ole pidettävä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden osana. Arvioitaessa rakennuksen merkittävyyttä tulee olla yhteydessä rakennusvalvontaan.

Purkamisilmoitus (ellei tarvita purkamislupaa) on tehtävä rakennuksen tai sen osan purkamisesta Lupapisteen kautta 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä. Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista.

Maisematyölupa tarvitaan kaivamiseen, louhimiseen ja täyttämiseen sekä puiden kaatamiseen asemakaava-alueella, yleiskaava-alueella, jos kaavassa on niin päätetty ja rakennuskieltoalueella. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos toimenpide perustuu rakennus-, toimenpide- tai purkulupaan. Luvasta päättää ympäristöinsinööri. Maisematyölupa haetaan Lupapisteen kautta.

Sähköinen lupa-asiointi

Voit asioida Lupapisteessä silloin kuin sinulle sopii – koko hankkeen ajan. Pääset täydentämään hankkeen tietoja sähköisessä työtilassa yhdessä muiden hankkeen osapuolten kesken. Voit käydä vuoropuhelua oman kuntasi viranomaisten kanssa palvelun kautta ja lupahakemuksen jättämisen jälkeen saat hanketta koskevat viranomaispäätökset suoraan Lupapisteeseen. Lupapisteen avulla pidät itsesi sekä muut osapuolet tietoisena hankkeen etenemisestä – kellon ympäri.

Voit asioida palvelussa joko hankkeelle kutsuttuna tai hankkeen perustaneena osapuolena. Palvelu lähettää kaikille hankkeen osapuolille tietoja sähköpostiin hankkeen etenemisestä.

Ensimmäisen käyttökerran yhteydessä palveluun rekisteröidytään verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Lupapisteen prosessi

Lupapisteessä voit hakea rakennetun ympäristön lupia sekä hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin – ajasta ja paikasta riippumatta.

1. Kirjaudu
Rekisteröidy palveluun ensimmäisen käyttökerran yhteydessä ja kirjaudu tämän jälkeen sisään sähköpostiosoitteella sekä salasanalla. Voit asioida samoilla tunnuksilla kaikissa Lupapiste-kunnissa.

2. Luo hanke tai kysely
Hakemuksen tai kyselyn luominen: Valitse hankkeesi sijainti ja päätoimenpide. Tämän jälkeen pääset joko tekemään kyselyn hankkeeseen liittyen tai luomaan hakemuksen aiempien valintojesi pohjalta.

3. Kutsu eri osapuolet
Kutsu tarpeelliset tahot mukaan. Kun henkilöt ovat hyväksyneet hankekutsun, voidaan heidän tietonsa tuoda hakemukselle yhdellä napin painalluksella ja he saavat muokkausoikeudet hakemukselle. Sähköisen kutsun hyväksyminen poistaa myös tarpeen perinteiselle valtakirjalle.

4. Tallenna tiedot ja dokumentit
Tallenna hankkeelle siihen liittyvät tiedot ja dokumentit yhdessä muiden osapuolten kanssa. Kaikki kirjoittamasi tiedot tallentuvat automaattisesti hakemukselle ja voit jatkaa sen täydentämistä sinulle sopivana ajankohtana.

5. Kysy neuvoa
Kysy tarvittaessa neuvoa viranomaiselta hankekohtaisen ”Keskustelu”-ikkunan kautta (huom! käytä toimintonäppäintä ”Kysy viranomaiselta”, näin viranomainen pääsee näkemään luonnostilassa olevan hakemuksesi). Keskustelu-ikkunan alapuolella olevan “Ohje”-osion kautta pääset tutustumaan kunnan ohjeistukseen sekä mahdollisiin hankekohtaisiin huomioihin. Voit kysyä neuvoa viranomaiselta myös puhelimitse tai sähköpostitse, ks. yllä olevat yhteystiedot.

6. Jätä hakemus
Kun hankkeella on vaadittavat tiedot, jätä hakemus eteenpäin viranomaiselle ”Hakemuksen jättäminen”-välilehdeltä. Mikäli haluat, että kunta kuulee kaikki naapurit, ruksi kyseinen kohta hakemuksen jättämisen yhteydessä ja viranomainen saa tästä tiedon sähköpostiin.

7. Mahdolliset lausuntopyynnöt
Viranomainen voi tarvittaessa pyytää lausuntoja muilta viranomaisilta hankkeeseen liittyen. Näet pyydetyt ja annetut lausunnot “Lausunnot”
-välilehdeltä.

8. Tiedotettavat naapurit
Mikäli hanke edellyttää naapurien tiedottamista, viranomainen merkitsee tiedotettavat naapurit “Lausunnot”-välilehdelle. Naapurit voidaan kuulla joko hakijan tai kunnan toimesta myös sähköisesti lähettämällä sähköpostiin kuulemiskutsu. Naapuri pääsee antamaan kommenttinsa vahvan tunnistautumisen jälkeen.

9. Päätökset
Näet hankkeesta annetut päätökset ja lupavaatimukset Lupapisteestä. Saat sähköpostiisi ilmoituksen, kun viranomainen on antanut päätöksen. Hankenäkymä muuttuu päätöksen jälkeen tukemaan rakentamisen tai työmaan aikaista asiointia.

10. Päätöksen jälkeen
Rakentamisen aikaista asiointia edistetään palvelussa tallentamalla tarpeellisia tietoja ja dokumentteja hankenäkymään sekä kutsumalla esimerkiksi tarvittavat työnjohtajat hankkeelle. Lupavaatimukset sekä niihin liittyvät tiedot nähdään kootusti ”Rakentaminen”-välilehdeltä. Hanke voidaan kuitata lopulta palvelun kautta päättyneeksi.

Tietoja palvelusta

Osoite

Ilkanrati
Ilkantie 17
60800 Ilmajoki

etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi

Yhteystiedot

Kangas-Kuittinen Satu

rakennustarkastaja

Hakamaa Petri

tarkastusinsinööri

Lehtola Nina

lupasihteeri

Sähköinen asiointi