EtusivuAsuminen ja ympäristöRakennusvalvontaSuunnittelutarveratkaisu ja poikkeaminen

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeaminen

Suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamislupaa tarvitaan eräissä tapauksissa ennen rakennusluvan hakemista.

Suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarveratkaisussa päätetään rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarveratkaisun ja rakennusluvan hakeminen on naapurien kuulemiskäytännön vuoksi suositeltavaa tehdä yhtäaikaisesti. Menettely ei koske olemassa olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentamista.

Suunnittelutarveratkaisun myöntäminen edellyttää, että rakentaminen:

  • ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
  • ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä,
  • on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista ja
  • ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Suunnittelutarveratkaisua haetaan hyvissä ajoin ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä. Suunnittelutarveratkaisusta päättää Ilmajoen kunnan tekninen lautakunta.

Poikkeaminen

Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista poikkeamiseen tarvitaan poikkeamispäätös. Poikkeamislupaa tarvitaan siis esimerkiksi, kun poiketaan rakennusjärjestyksen määräyksestä tai asemakaavasta. Poikkeamisluvan hakemiseen sovelletaan osin samaa menettelyä kuin suunnittelutarveratkaisua haettaessa. Päätöksen poikkeamiseen tekee haettavaan poikkeukseen liittyen joko tekninen lautakunta tai ympäristölautakunta.

Ranta-alueella, jolla ei ole rantarakentamista ohjaavaa kaavaa, uudisrakentaminen tai sitä vastaava laajentaminen vaatii poikkeamisluvan. Poikkeamispäätöksen tekee kunta.

Suunnittelutarveratkaisu- tai poikkeamishakemukseen tarvittavat asiakirjat

Suunnittelutarveratkaisu- / poikkeamishakemus yhtenä kappaleena hakijan allekirjoittamana (lomake).

Rakennuspaikan hallinta osoitetaan mm. lainhuutotodistuksella, kauppakirjalla tai vuokrasopimuksella (yhtenä kappaleena). Tarvittaessa myös kiinteistökaupan esisopimus riittää.

Rakennuspaikan sijainti osoitetaan kaava-alueen ulkopuolella peruskarttaotteella ja kaava-alueella kaavaotteella, yhtenä kappaleena.

Asemapiirros ja luonnosvaiheen pääpiirustukset.

Naapureiden kuuleminen liittyy olennaisena osana maankäyttö- ja rakennuslakiin. Sen mukaan lupahakemuksen vireilletulosta on ilmoitettava naapureille, jollei ilmoittaminen hankkeen vähäisyys tai sijainti taikka kaavan sisältö huomioon ottaen ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa (MRL 133 §).

Kuuleminen voidaan tehdä viranomaisen toimesta, jolloin sen toimittamiseen kuluu aikaa noin kaksi viikkoa ja kuulemisesta peritään maksu (50 €/naapuri, enintään 250 €). Toivottavaa kuitenkin on, että luvan hakija itse suorittaa naapureiden kuulemisen rakennusvalvontatoimistosta saatavalla lomakkeella (lomake).

Koska kuulemisen tarpeellisuus edellyttää monissa tapauksissa rakennustarkastajan harkintaa, yhteydenotto rakennusvalvontaan on tarpeen. Tällöin voidaan selvittää myös kuultavien naapureiden nimet ja osoitteet.

Muista tarvittavista liitteistä antaa lisätietoja rakennustarkastaja.

Ympäristölupa

Ympäristölupaa haetaan joko Ilmajoen kunnalta tai Länsi-Suomen aluehallintovirastolta. Lisätietoja kunnan ympäristöinsinööriltä.

 

Osoite

Ilkanrati
Ilkantie 17
60800 Ilmajoki

etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi

Yhteystiedot

Kangas-Kuittinen Satu

rakennustarkastaja

Hakamaa Petri

tarkastusinsinööri

Lehtola Nina

lupasihteeri