Hyppää sisältöön
EtusivuAsuminen ja ympäristöYmpäristövalvontaYmpäristönsuojelumääräykset ja pohjavesien suojelusuunnitelma

Ympäristönsuojelumääräykset

Ilmajoen kunnanvaltuusto on 19.3.2018 ympäristönsuojelulain 202 §:n 1 momentin perusteella hyväksynyt koko kuntaa koskevat ympäristönsuojelumääräykset.

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Määräyksissä annetaan ohjeita ja määräyksiä koskien mm. talousjätevesien käsittelyä, jätteiden ja kemikaalien käsittelyä sekä säilytystä sekä polttoaine- ja muiden kemikaalisäiliöiden sijoitusta, tarkastusta ja kunnossapitoa. Myös lannan ja lannoitteiden käytöstä ja varastoinnista annetaan määräyksiä.

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva ympäristölautakunta.

Yksittäistapauksessa ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksistä niissä mainituin perustein.

Pohjavesien suojelusuunnitelma

Koko Ilmajoen kunnan alueen kattavaan pohjavesien suojelusuunnitelmaan sisältyy 10 luokiteltua pohjavesialuetta ja 11 pohjavesialueiden ulkopuolella sijaitsevaa vedenottamoa.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on selvitys ja ohje, jonka tarkoituksena on turvata pohjavesivarojen säilyminen käyttökelpoisina rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti alueen muuta maankäyttöä. Suojelusuunnitelman avulla pyritään ennaltaehkäisemään pohjaveden laadun heikkenemistä sekä turvaamaan pohjavesimuodostuman määrällistä tilaa.

Suojelusuunnitelmalla ei ole suoria oikeudellisia vaikutuksia, mutta suojelusuunnitelmaa sovelletaan viranomaisvalvonnassa, alueidenkäytön suunnittelussa sekä mm. käsiteltäessä ympäristölainsäädännön mukaisia lupahakemuksia ja ilmoituksia.

Ilmajoen kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä annetaan mm. pohjavesialueilla tapahtuvaa toimintaa sitovia määräyksiä, joiden tarkoituksena on ehkäistä ympäristön sekä pohjaveden pilaantumista. Siten suojelusuunnitelmalla on suurehko välillinen oikeusvaikutus.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman merkityksestä, sisältövaatimuksista ja laatimismenettelystä, mukaan lukien kuulemiset, on säädetty vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa (1263/2014).

Pohjavesien suojelusuunnitelmaan liittyviä karttoja ja muita lisätietoja voi tiedustella ympäristövalvonnan toimistosta.