Hyppää sisältöön

Maa-aineslupa

Kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen tarvitaan pääsääntöisesti maa-aineslain mukainen lupa. Lupaviranomaisen toimii Ilmajoen kunnassa ympäristölautakunta. Lupahakemus tehdään kahtena kappaleena, ja mukaan liitetään ottamissuunnitelma neljänä kappaleena.  Ottamissuunnitelman sisällöstä säädetään maa-aineslaissa sekä valtioneuvoston asetuksessa maa-ainesten ottamisesta. Ottamissuunnitelmasta tulee ilmetä mm. ottamisalueen kuvaus, selvitys pohjavesiolosuhteista ja pohjaveden havaintopaikoista, ympäristöhaittojen vähentämistoimista ja alueen jälkihoidosta ja -käytöstä. Ennakkoneuvottelut lupaviranomaisen kanssa jouduttavat lupaprosessia.

Kotitarveotto

Maa-aineslupaa ei tarvita, mikäli jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Tällöin käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Tällöinkin ottamisessa sovelletaan kuitenkin maa-aineslain määräyksiä mm. ottamispaikan sijoittamisessa ja jälkihoidossa. Kotitarveottamista on siis ainesten ottaminen omalta maalta omaan tavanomaiseen käyttöön. Kotitarveotosta tulee tehdä ilmoitus kunnan ympäristövalvontaan. Kotitarveottamista valvotaan vastaavasti kuin luvanvaraistakin maa-ainesten ottoa.

Ympäristöllisten lupien yhteensovittaminen

Jos haet kunnasta ympäristö- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää luvan käsittelijältä lupamenettelyjen yhteensovittamista.