Hyppää sisältöön
EtusivuAsuminen ja ympäristöYmpäristövalvontaYmpäristölupa ja yleinen ilmoitusmenettely

Ympäristölupa ja yleinen ilmoitusmenettely

Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, suuret eläinsuojat ja kalankasvatus sekä jätteiden käsittelyyn liittyvät toiminnot.

Ympäristöluvassa voidaan antaa määräyksiä mm. toiminnan laajuudesta, päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Yleinen ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen menettely, joka koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja.

Yleisen ilmoitusmenettelyn piiriin kuuluvat mm. pienet ja keskisuuret eläinsuojat, sahat, varikot, eläintarhat ja huvipuistot, kemikaalivarastot, pienimuotoinen koneellinen kullankaivuu, elintarvike- ja rehuteollisuus sekä vähäiset ampumaradat.

Melua tai tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta

Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta on tehtävä ilmoitus  kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle Melua tai tärinää aiheuttavaa toimintaa voi aiheutua mm. rakentamisesta ja yleisötilaisuuksista, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Ilmajoen kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä on annettu tarkempia ohjeita ja määräyksiä meluntorjunnasta sekä meluilmoituksen tekemisestä.

Ympäristöllisten lupien yhteensovittaminen

Jos haet kunnasta ympäristö- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää luvan käsittelijältä lupamenettelyjen yhteensovittamista.