Lapsen elatus

Molempien vanhempien tulee vastata lapsensa elatuksesta kykynsä mukaan. Lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua, jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta tai jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempiensa luona. Jos lapsen vanhemmat eivät asu yhdessä, muualla asuva vanhempi huolehtii elatusvastuustaan yleensä kuukausittain maksettavalla elatusavulla.

Vanhemmat voivat sopia lapsen elatusavusta ja sen suuruudesta keskenään tai kaupungin lastenvalvojan luona. Vanhempien keskinäinen sopimus lapsen elatusavusta ei ole täytäntöönpanokelpoinen eli sopimus ei ole ulosottokelpoinen, se ei oikeuta Kelan elatustukeen eikä elatusvelvollinen voi vähentää elatusapua verotuksessa.

Lastenvalvoja voi vahvistaa lapsen elatusta koskevan sopimuksen, jos vanhemmat ovat sopimuksen sisällöstä yhtä mieltä ja jos sopimus on lapsen edun mukainen. Lastenvalvojan on ennen sopimuksen vahvistamista harkittava, onko sopimus kohtuullinen: turvaako se lapsen riittävän elatuksen ja vastaako se molempien vanhempien elatuskykyä.

Jos vanhemmat eivät pääse lastenvalvojan luona sopimukseen elatusavusta, jompikumpi vanhempi voi viedä elatusasian käräjäoikeuden ratkaistavaksi.
Elatussopimuksella vahvistettua elatusapua (kuten myös oikeuden määräämää elatusapua) voidaan tietyin edellytyksin muuttaa uudella elatussopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä. Uuden sopimuksen tekeminen edellyttää aina kummankin sopijaosapuolen suostumusta sekä olosuhteissa tapahtuneita muutoksia.

Jos elatusvelvollinen laiminlyö elatusapumaksujaan, voidaan ne periä häneltä vapaaehtoisesti tai ulosotolla. Lapselle voidaan maksaa elatustukea, jos elatusvelvollinen on laiminlyönyt elatusavun maksamisen tai elatusapu on vahvistettu elatustukea pienemmäksi puutteellisen elatuskyvyn vuoksi tai jos avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyttä ei ole vahvistettu. Elatustukea haetaan Kelasta, joka perii saatavat elatusvelvolliselta.

Molempien vanhempien elatusvelvollisuus jatkuu myös lapsen sijoituksen aikana. Vanhemman maksukyvyn mukainen elatussopimus laaditaan lastenvalvojan luona. Kun lapsi on sijoitettuna kodin ulkopuolelle, toimii lapsen edustajana elatussopimusasiassa maistraatin määräämä edunvalvojan sijainen/edunvalvoja. Maksettu elatusapu/elatustuki kerryttää lapsen itsenäistymisvaroja.

Lastenvalvojalla asiointi

Kun haluat tehdä lastasi koskevan elatussopimuksen tai muuttaa jo olemassa olevaa sopimusta tai tuomioistuimen päätöstä muuttuneiden olosuhteiden perusteella, varaa aika lastenvalvojalle.

Molemmat vanhemmat täyttävät omalta osaltaan varallisuusselvityksen elatusavun selvittämistä varten. Vanhempien on asioinnilla esitettävä ajantasaiset tositteet varallisuusselvityksessä ilmoittamistaan tuloista ja menoista.

Yksityisyrittäjän tulee lisäksi toimittaa lastenvalvojalle tuloslaskelma, tase, tase-erittely sekä kirjanpitäjän selvitys palkoista ja yksityisnostoista kuluvan ja edellisen vuoden ajalta.

Elatusavun suuruus

Elatusavun suuruus riippuu lapsen elatuksen tarpeesta ja kummankin vanhemman elatuskyvystä.

Vanhempien elatuskykyä arvioitaessa otetaan huomioon mm. heidän työkykynsä ja mahdollisuutensa osallistua ansiotyöhön, käytettävissä olevien varojen määrä sekä heidän lakiin perustuva muu elatusvastuunsa.

Lapsen elatuksen tarve määräytyy yleisten elinkustannusten osalta lapsen iän mukaisesti. Lisäksi lapsen elatuksen tarpeeseen vaikuttavat erityiset kustannukset, kuten lapsen osuus asumiskustannuksista, lapsen päivähoitomaksut, aamu- ja iltapäiväkerhomaksut, lapsen vakuutusmaksut, erityiset terveydenhoitokustannukset ja erityisestä harrastuksesta aiheutuvat kustannukset.
Oikeusministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat yhteistyössä laatineet ohjeet lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi. Ohje on luonteeltaan suositus. Ohjeet sisältävät mallin elatusapulaskelmasta.

Lastenvalvoja voi tapaamisella vanhempien toiveesta laatia laskelman, jonka antamaa ehdotusta elatusavun suuruudesta vanhemmat voivat käyttää apuna sopiessaan elatusavun määrästä. Myös lapsen vuoroasumisen yhteydessä vanhempien tulee sopia, miten lapsen elatusvastuu toteutuu vanhempien kesken ja vanhempien on mahdollista laatia elatussopimus. Oikeusministeriön ohjeessa elatusavun suuruuden arvioimiseksi ei ole otettu huomioon vuoroasumistilanteita ja esimerkiksi ohjeen mukaiset luonapitovähennykset eivät sellaisenaan sovellu vuoroasumiseen. Ohjetta voidaankin vuoroasumistilanteessa noudattaa vain soveltuvin osin.

Elatusapujen määrät löytyvät valtioneuvoston sivuilta:

Koulutusavustus

Vanhemman ensisijainen elatusvastuu päättyy lapsen täyttäessä 18 vuotta. Lapsella on kuitenkin 18 vuotta täytettyään oikeus saada koulunkäynnin (esim. lukion tai muun toisen asteen opiskelun) perusteella koulutusavustusta vanhemmalta, jos se katsotaan kohtuulliseksi vanhemman taloudellisen tilanteen perusteella.

Koulutuskustannuksiin luetaan myös koulutuksen aikaiset elinkustannukset. Koulutusavustusta koskeva sopimus voidaan laatia ja vahvistaa lastenvalvojan luona. Lapsi on 18 vuotta täytettyään toinen sopijaosapuoli. Asian voi viedä myös käräjäoikeuden päätettäväksi.

Elatusapujen lakisääteiset indeksikorotukset

Elatusapu tarkistetaan vuosittain indeksillä. Indeksikorotus on 1.1.2020 alkaen 0,77 %. Seuraavan vuoden indeksistä ilmoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö aina kuluvan vuoden joulukuussa.

Korotusmerkinnät tehdään alkuperäiseen elatussopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen perheoikeudellisten palvelujen toimistossa ilman ajanvarausta ma, ti ja pe klo 14 – 15. Jos lapsen elatusapu maksetaan Kelasta elatustukena, merkitsee Kela myös indeksikorotukset.

Elatussopimuksen voi myös lähettää postissa osoitteeseen Perheoikeudelliset palvelut, Rautatienkatu 10 (6. krs), 33100 Tampere. Mukaan pyydetään liittämään saate, jossa on pyyntö indeksikorotuksen merkitsemisestä, pyytäjän puhelinnumero ja osoite, jonne sopimus palautetaan.

 • Lisätietoja saa perheoikeudellisten palvelujen toimistosta: puhelin 040 660 1583

1.4.2009 voimaan tulleen lain perusteella elatusavut ja -tuet ovat nousseet vuosittain:

 • 1.1.2010 korotusprosentti on 2,297 %
 • 1.1.2011 korotusprosentti on 2,38 %
 • 1.1.2012 korotusprosentti on 3,57 %
 • 1.1.2013 korotusprosentti on 2,63 %
 • 1.1.2014 korotusprosentti on 1,17 %
 • 1.1.2015 korotusprosentti on 1,00 %
 • 1.1.2016 indeksitarkistus on – 0,26 %
 • 1.1.2017 korotusprosentti on 0,47 %
 • 1.1.2018 korotusprosentti on 0,57 %
 • 1.1.2019 korotusprosentti on 1,5 %
 • 1.1.2020 korotusprosentti on 0,77 %

Sosiaalitoimisto

Ilkantie 18 (1. kerros)
60800 Ilmajoki

Yhteystiedot

Ahde Juha

Peltoniemen koulun koulunjohtaja

Ahonkylän aamu- ja iltapäivätoiminta

Ahonkylän esiopetus Huvikumpu

Ahonkylän esiopetus Vaahteramäki

Ahonkylän koulu

Ahonkylän koulun keittiö

Ahonkylän nuorisotalo

Akinpaja

Akkanen Hannu

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Ala-Lahti Paula

Jopo-luokan opettaja

Ala-Luhtala Hanna

toimistosihteeri

Ala-Luopa Karoliina

nuoriso-ohjaaja, etsivä nuorisotyö-hanke

virkavapaalla, sijaisena Korpi Noora

Ålander Antti

kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja

Alanko Harri

kunnallistekniikan vastaava työnjohtaja

Alatalo Jari

vs. kunnallistekniikan insinööri

Alvari Anna

nuoriso-ohjaaja, etsivä nuorisotyö

Anjala Jani

kiinteistönhoitaja

Ankkuri Terhi

kirjastovirkailija

Antila Katja

vastaava varhaiskasvatuksen opettaja

Autio Tiina

erityisluokanopettaja

Elo Teija

vastaava varhaiskasvatuksen opettaja

vv. 28.2.2021 asti, sij. Fält Essi

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja kriisipäivystyskeskus

Fält Essi

lastentarhanopettaja

laajennetun aukioloajan ryhmä

Galpotthawela Nihal

vs. sosiaalityöntekijä

Haapa-aho Jonne

keskusvarastonhoitaja/pakettiautonkuljettaja

Haapala Henna

puhtauspalveluesimies

Haapala Jussi

Ympäristölautakunnan puheenjohtaja

Haapamäki Katri

lapsiperheiden kotipalvelu

Hakala Esko

kiinteistönhoitaja

Hakala Janne

sivistysjohtaja

Hakamaa Petri

tarkastusinsinööri

Hakkola Irja

toimistosihteeri

Hakoniemi Juha

ylläpitoinsinööri

Hannuksela Heidi-Marja

Kasvun ja oppimisen tuen koordinaattori

Harrio Sampo

musiikinopettaja

Hautamäki Eero-Pekka

nuorisovaltuuston puheenjohtaja

Hautamäki Kari

maalari

Heikkilä Susanna

terveydenhoitaja

JIK

Heimovirta Tommi

kirjastovirkailija, kirjastoautonkuljettaja

kirjastoauto

Hellman Jonas

kunnallistekniikan työntekijä

Herralan aamu- ja iltapäivätoiminta

Herralan aamu- ja iltapäivätoiminta 2. ryhmä

Herralan koulu opettajainhuone

Herralan koulu pienluokka

Herralan koulu puupuoli

Herralan koulun keittiö

Hietikko Katja

toimistosihteeri

Hirsimäki Ismo

kunnallistekniikan työntekijä

Hirvelä Kirsi

kahvionhoitaja

Huhtala Tuomas

lehtori

Ikkelä-Koski Marja sij. Viero Paula

sosiaaliohjaaja

Ilmajoen lukio opettajainhuone

Ilmajoen terveyskeskuksen ruokala Tillariina

Ilmajoki-halli

Ilmajoki-hallin ja uimahallin laitoshuoltajat

Ilmajoki-hallin kahvio/kassa

Ilmonen Minni

Ilmajoki-opiston rehtori

kulttuuritoimesta vastaava

Ilomäen koulu

Ilomäen nuorisotila

Ilomäki Reetta

vastaava varhaiskasvatuksen opettaja

Isosomppi Sanna

lapsiperheiden kotipalvelu

Jaakko Ilkan koulu

Jaakko Ilkan koulu keittiö

Valmistaa lounaan myös lukiolle ja useimpiin päiväkoteihin

Jaakko Ilkan koulu opettajainhuone Iikoon linna

Jaakko Ilkan koulu opettajainhuone kivipuoli

Jaakonkujan päiväkoti

Jaakonkujan päiväkoti isojen ryhmä Nopat

Jaakonkujan päiväkoti keittiö

Jaakonkujan päiväkoti pienten ryhmä Nappulat

Järvenpää Antti

kiinteistönhoitaja

Jäteveden keskuspuhdistamo

Jokilehto Hanna

toimistosihteeri

Jussila Kimmo

kirvesmies

Jussila Lauri

Kunnallistekniikan työntekijä

Juupaluoma Anssi

kiinteistörakennusmestari

Kalajaisjärven leiri- ja kurssikeskuksen keittiö

Käytössä vain leirien ja muun toiminnan aikana

Kalajaisjärven leiri- ja kurssikeskus

Käytössä vain leirien ja muun toiminnan aikana

Kallio Mikko

Herralan koulun koulunjohtaja

Kallio Rami

Laitosmies

vesilaitos

Kallio-Kujala Iina

sosiaaliohjaaja, aikuissosiaalityö

 

 

Kangas-Kuittinen Satu

rakennustarkastaja

Kangastupa Noora

isännöitsijä

Käpälämäen päiväkoti

Käpälämäen päiväkoti Karhunpesä

Käpälämäen päiväkoti keittiö

Käpälämäen päiväkoti Metsäkulma

Käpälämäen päiväkoti Otsola

Käpälämäen päiväkoti Pikkutassut

Käpälämäen päiväkoti siivoojat

Käpälämäen päiväkoti Tassula

Käpälämäen päiväkoti Tupsuhännät

Käpälämäen päiväkoti Vauhtitassut

Kari Heikki

kiinteistönhoitaja

Kaunismäki Mari

siivooja

Keihänen Heleena

hallinto- ja viestintäsihteeri

Keski-Heikkilä Saija

Alue-esimies

Keskimäki Anne

johtava musiikin opettaja / musiikkiopisto

Kiinteistönhoidon päivystysnumero ma-to 15:30-7:00 pe-ma 14:15-7:00

Kirjasto

Kirjastoauto

Kirmanen Minna

erityisopettaja

Kiskola Virpi

kartoittaja

Kitti Jari

Projekti-insinööri

Kivimäki Marko

kentänhoitaja

Kivimäki Tuula

taiteen perusopetus ja tekstiilityö / Ilmajoki-opisto

Klemola Suvi

siivooja

Knuuttila Kari J.

lakeuden jätelautakunnan puheenjohtaja

Koivisto Merja

toimistosihteeri

Koivuluoma Matti

kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja

Kokko Jari

sosiaalitoimen palveluautonkuljettaja

Kokkonen Minna

toimistosihteeri

Kontiola Hanne

kuvataidekoulun opettaja

Korhola Riitta

palkkasihteeri

Korkiamäki Piia

erityisopettaja

Korkiamäki Raili

toimistosihteeri

keskusvaalilautakunnan sihteeri

Kormano Sanna-Maija

henkilöstöjohtaja

Korpela Jesse

kunnallistekniikan työntekijä

Korpi Markku

kiinteistönhoitaja

Korpi Noora

nuoriso-ohjaaja, etsivä nuorisotyö

Koskela Jukka

kiinteistönhoitaja

Koskela Markku

kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja

Koskela Ritva

toimistosihteeri

Koskenkorvan aamu- ja iltapäiväkerho

Koskenkorvan koulu

Koskenkorvan koulun keittiö

Koskenkorvan nuorisotalo

Koskimies Heikki

kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja

Koskinen Mira

laskentasihteeri

Koskiniemi Kari

putkiasentaja

Kotokartanon keittiö

Kuivaniemi Minna

arkistosihteeri

Kujanpää Anu

kiertävä erityislastentarhanopettaja

Kujanpää Elisa

opinto-ohjaaja

Kuoppala Jarmo

Palonkylän koulun koulunjohtaja

Kuoppala Riitta

Jopo-luokan nuoriso-ohjaaja

Kupari Kaisa

kiertävä erityisopettaja

Kupiainen Kari-Ossi

kiinteistönhoitaja

Kuula Heikki

Perusturvalautakunnan puheenjohtaja

Kuusisto Ari

kirvesmies

Kuutti Mari

vt. sosiaaliohjaaja

Kytövaara Minna

yksilövalmentaja, starttipajaohjaaja

virkavapaalla, sijaisena Korhonen Heikki

Laaksonen Mirjami

Varhaiskasvatuksen liikuntakoordinaattori

Liikkuvat lapset -hanke

Lähde Marko

hallinto-ja talousjohtaja

Lähdesmäki Linda

lukion ja Jaakko Ilkan koulun erityisopettaja

Lähdesmäki Marianne

lukion opinto-ohjaaja

Laine Marja

Neiron koulun koulunjohtaja

Laitila Jenni

jäteasiamies

Laituri Timo

kunnallistekniikan työntekijä

Lammi Susanna

vs. sosiaalijohtaja

Latvala Veera

sosiaalitoimen perheohjaaja

Laurila Riitta

Ilmajoen lukion ja Jaakko Ilkan koulun psykologi

Lauttamus Tarja

siivooja

Lehtimäki Anne

vastaava varhaiskasvatuksen opettaja

väistötiloissa, os. Urheilutie 2, 60800 Ilmajoki

Lehtimäki Maria

kirjanpitäjä

Lehto Merja

osastosihteeri

Lehtola Nina

lupasihteeri

Lenkkeri Tiina

vs. sosiaalityöntekijä

Liimatainen Jouko

Munakan koulun koulunjohtaja

Liukkonen Raija

sosiaalitoimen perheohjaaja

Löppönen Tuula

ruokapalveluesimies

Loukasmäki Heli

Jaakko Ilkan koulun koulusihteeri

Luhtala Masa

Tuomikylän koulun koulunjohtaja

väistötiloissa Ahonkylän koululla, os. Koulutie 41, 60720 Tuomikylä

Luoma Ari

puhdistamonhoitaja

Luoman koulu

Luoman koulun keittiö

Luomaranta Mirkka

kirjastovirkailija

Luoto Tytti

sosiaalijohtaja

virkavapaalla, sijaisena Lammi Susanna

Luukkainen Sanna

vastaava varhaiskasvatuksen opettaja

Luukkonen Kirsi

siivoustyönohjaaja

Majapuro Raimo

Ilmajoen lukion vararehtori

Mäkelä Teijo

hallimestari

Mäki Anne

vastaava varhaiskasvatuksen opettaja

Mäki-Kahma Maija-Liisa

keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

Mäkinen Riikka

erityisluokanopettaja

Mannersuo Martti

kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Männikkö Hanna

toimistosihteeri

Mantere Minna

ohjaaja, kudonta ja ompelu

Mäntymaa Tapio

kaavasuunnittelija

Mäntymaa Ulla-Kaisa

kaavoitusavustaja

Marttila Kari

koulukuraattori

Matalamäki Sakari

palkkasihteeri

Mattila Anne

erityisluokanopettaja

Mattila Rami

yritysasiamies

Mikkonen Piia

kuvataiteen opettaja

Munakan aamu- ja iltapäivätoiminta

Munakan koulu

Munakan koulu keittiö

Munakan päiväkoti Ketut, Tiikerit ja esiopetusryhmä

Murtokangas Sanni

liikunnanohjaaja

Musiikkiopisto opettajainhuone

Myllärinen Helena

kartanpiirtäjä

Myllyneva Heidi

palkkasihteeri

Neirola Anita

iltavahtimestari / Ilmajoki-opisto koulunkäynninohjaaja / Jaakko Ilkan koulu

Neiron aamu- ja iltapäivätoiminta

Neiron koulu

Neiron koulun keittiö

Neiron päiväkoti keittiö

Neiron päiväkoti Keltakukkula (1-3 v)

Neiron päiväkoti Sinilaakso (esiopetus)

Neiron päiväkoti Viherkumpu (3-5 v)

Nevala-Kytösaari Mirva

aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori

Niemelä Janni

vastaava varhaiskasvatuksen opettaja

Niemi Jenni

nuoriso-ohjaaja

Niemi Katri

vastaanottosihteeri

Perhekeskus

Niemi Sirpa

lastentarhanopettaja

Peurala

Nieminen Mira

apulaisrehtori

Nisula Timo

ohjaaja, puu- ja alihankinta

Nokua-Keisanen Eveliina

varhaiskasvatusjohtaja

Nopankylän koulu

Nopankylän koulu keittiö

Nopankylän nuorisotila

Numminen Sanna

kiertävä erityisopettaja

Ohjaamo Ilmajoki

Myös WhatsApp

Oja-Nisula Arja

ruokapalveluesimies

Ojanperä Elina

ruokapalveluesimies

Onnenkoti Kammari-ryhmä

Onnenkoti Pirtti-ryhmä

Onnenkoti Tupa-ryhmä

Paimenkujan päiväkoti keittiö

Paimenkujan päiväkoti Kultasiivet (yli 3 v.)

Paimenkujan päiväkoti Tähtisilmät (alle 3 v.)

Päiväkoti Metsätähti keittiö

Päiväkoti Metsätähti Pesäkolo (3-5 v)

Päiväkoti Metsätähti Taimitarha (0-3 v)

Päiväkoti Tammikuhnala

Päiväkoti Tammikuhnala Hipsuvarpaat (1–6 v)

Päiväkoti Tammikuhnala Kastehelmet (1–3 v)

Päiväkoti Tammikuhnala keittiö

Päiväkoti Tammikuhnala Menninkäiset (3–5 v)

Päiväkoti Tammikuhnala siivous

Päiväkoti Tammikuhnala Taikatakit (3–5 v)

Päiväkoti Tammikuhnala Tiitiäiset (3–5 v)

Päiväkoti Tammikuhnala Tiukutähdet (1–3 v)

Päiväkoti Tammikuhnala Tuulihatut (3–5 v)

Päiväkoti Vanamo keittiö

Päiväkoti Vanamo Salainen laakso

Päiväkoti Vanamo Satumetsä

Päivätien päiväkoti keittiö

Päivätien päiväkoti ryhmät

Pakka Virpi

työllisyyskoordinaattori

Palmu Maria

Ilomäen koulun koulunjohtaja

Palomäki Timo

tekninen työ / Ilmajoki-opisto

Palonkylän aamu- ja iltapäivätoiminta

Palonkylän esiopetus

Palonkylän koulu

Palonkylän koulu keittiö

Panttila Henna

kiertävä erityislastentarhanopettaja

Pelanteri Kaisa

erityisopettaja

virkavapaalla, sijaisena Terhi Kero

Pelto-Piri Elina

perhepäivähoidonohjaaja

Peltola Aila

erityislastentarhanopettaja

Tammikuhnala

Peltonen Jouko

Ilmajoen lukion rehtori

Peltoniemen koulu

Peltoniemen koulu keittiö

Perälä Paavo

tekninen johtaja

+ kaavoitusjohtajan tehtävät

Peräsaari Elina

vastaava varhaiskasvatuksen opettaja

Petäjävirta Irma

Koskenkorvan koulun koulunjohtaja

Peuralan esiopetus

väistötiloissa, os. Urheilutie 2, 60800 Ilmajoki

Peuralan esiopetus Haitulaiset

väistötiloissa, os. Urheilutie 2, 60800 Ilmajoki

Peuralan esiopetus Hiiputtajat

väistötiloissa, os. Urheilutie 2, 60800 Ilmajoki

Peuralan esiopetus keittiö

keittiö

väistötiloissa, os. Urheilutie 2, 60800 Ilmajoki

Peuralan esiopetus Mettiäiset

väistötiloissa, os. Urheilutie 2, 60800 Ilmajoki

Peuralan esiopetus Sammaleiset

väistötiloissa, os. Urheilutie 2, 60800 Ilmajoki

Pienimäki Paula

toimistonhoitaja

Pirttikoski Seppo

kunnanjohtaja

Poikonen Marjo

lastenvalvoja-sosiaalityöntekijä

Pörri Sari

siivooja

Pöytälaakso Niclas

nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja

Pöytälaakso Petri

ohjaaja, päivätoiminta

Puhelinvaihde

Puistokoti, ohjaajat

Puistokoti, Puistorivi

Raivio Maarion

vastaava varhaiskasvatuksen opettaja

Ranta Johanna

sosiaalitoimen perheohjaaja

Rantamäki Antti

Laitosmies

puhdistamo

Rantamäki Harri

kirvesmies

Rantasuo Juha

kiinteistönhoitaja

Ranto Ahti

kunnanhallituksen puheenjohtaja

Raumanni Juho

teknisen lautakunnan puheenjohtaja

Rengon nuorisotila

Riihikangas Tiina

laskentasihteeri

Rinta Markku

kunnossapitomestari

Rinta-Valkama Kiuru

Ahonkylän koulun koulunjohtaja

Rintala Jaana

sosiaaliohjaaja, vammaispalvelut

Rintamäki Jarno

kirjastovirkailija

Rintamäki Matti

kiinteistönhoitaja

Roos Mari

nuorisosihteeri

Rousu Ari

Jaakko Ilkan koulun rehtori

Saarinen Sari

kunnallistekniikan insinööri

virkavapaalla, sijaisena Alatalo Jari

Salli Aki

työsuunnittelija, pajaohjaaja

Saranpää Tanja

vt. jätehuoltotarkastaja

Savioja Minna

johtava sosiaalityöntekijä

Sepänmaa Irma

Västilän koulun koulunjohtaja

Seppälän nuorisotalo

Sivula Pirjo

ruokapalvelupäällikkö

Soini Helena

toimistosihteeri

Sosiaalitoimen palveluauto

Väistötiloissa, os. Kirkkotie 17, 60800 Ilmajoki

Stenroos Johanna

tanssikoulun opettaja

Suvanto Sonja

projektipäällikkö/kiinteistösihteeri

Syrjälä Kari

kiinteistönhoitaja

Syrjälä Soili sij. Tammela Marjo

vastaava ohjaaja

Taini Liisa

kuntouttavan luokan psykiatrinen sairaanhoitaja

Tallgrén Marianne

toimistosihteeri

taloustoimistossa aamupäivän

Talvitie Jari

tietojärjestelmäsuunnittelija

Talvitie Mikko

tietojärjestelmäasiantuntija

Teini Leena

toimistosihteeri

puhelinvaihde ja neuvonta

Terveyskeskus ajanvaraus

JIK

Terveyskeskus keittiö

Tiihonen Sami

tekninen kiinteistönhoitaja

Toivola Katri

lukion koulusihteeri

Toivola Päivi

kiertävä erityislastentarhanopettaja

Tommi Lähdesmäki

erityisluokanopettaja

Torvinen Hanna

erityisopettaja

Töyrälä Teemu

putkiasentaja

Tuomikoski Timo

kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja

Tuomikylän koulu

Väistötiloissa Ahonkylän koululla, os. Koulutie 41, 60720 Tuomikylä

Tuomikylän koulu keittiö

Väistötiloissa Ahonkylän koululla, os. Koulutie 41, 60720 Tuomikylä

Tuomikylän nuorisotila

Turja Henrik

maanmittausinsinööri

Uimahalli Virkistysuimala Pore kahvio/kassa

Uimahalli Virkistysuimala Pore uinninvalvojat

Vainionpää Erja

Alue-esimies

Valkealahti Tarja

vs. päiväkodinjohtaja

Välkkilä Kati

kirjastonjohtaja

Valli Essi

vastaava varhaiskasvatuksen opettaja

Västilän aamu- ja iltapäivätoiminta

Västilän esiopetus

Västilän koulu

Västilän koulu keittiö

Myös Ilomäen koulun keittiö

Vesala Miia

kiertävä erityisopettaja

Vesi- ja jätevesihuollon vikapäivystys 24 tuntia

Vesilaitos

Vieri Sirpa

siistijä

Viertola Taina

siivooja

Ilkanrati

Vihtonen Tuomas

koulukuraattori

Viianen Sari

toisen asteen koulukuraattori

Viitasaari Arttu

ohjaaja, päivätoiminta

Viitasaari Tuomas

liikunta- ja vapaa-aikakoordinaattori

Vuoluterä Elina

projektisihteeri

Yli-Hannuksela Gita

terveydenhoitaja

Jaakko Ilkan koulu

Yli-Käkelä Anita

toimistosihteeri

pöytäkirjojen ja esityslistojen koonti, kopiointipalvelut

Yli-Ojanperä Kirsti

vammaispalvelukoordinaattori, sosiaalityöntekijä

Yli-Petäys Mika

ympäristöinsinööri

Yli-Pirilä Johanna

toimistosihteeri

Yli-Rasku Tomi

kenttämestari

Yli-Suomu Sari

palkkasihteeri

Ylihärsilä Niina

Luoman koulun koulunjohtaja

Ylipelkonen Sarita

Nopankylän koulun koulunjohtaja

Sosiaalipalveluiden ajankohtaiset

Ajankohtaiset9.9.2020
Lähde mukaan tukiperheeksi.
Ajankohtaiset29.7.2020
Sijaisperheenä toimiminen.
Korona2.4.2020
toimii laajennetusti Korona-pandemian aikana.