Lapsen elatus

Molempien vanhempien tulee vastata lapsensa elatuksesta kykynsä mukaan. Lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua, jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta tai jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempiensa luona. Jos lapsen vanhemmat eivät asu yhdessä, muualla asuva vanhempi huolehtii elatusvastuustaan yleensä kuukausittain maksettavalla elatusavulla.

Vanhemmat voivat sopia lapsen elatusavusta ja sen suuruudesta keskenään tai kaupungin lastenvalvojan luona. Vanhempien keskinäinen sopimus lapsen elatusavusta ei ole täytäntöönpanokelpoinen eli sopimus ei ole ulosottokelpoinen, se ei oikeuta Kelan elatustukeen eikä elatusvelvollinen voi vähentää elatusapua verotuksessa.

Lastenvalvoja voi vahvistaa lapsen elatusta koskevan sopimuksen, jos vanhemmat ovat sopimuksen sisällöstä yhtä mieltä ja jos sopimus on lapsen edun mukainen. Lastenvalvojan on ennen sopimuksen vahvistamista harkittava, onko sopimus kohtuullinen: turvaako se lapsen riittävän elatuksen ja vastaako se molempien vanhempien elatuskykyä.

Jos vanhemmat eivät pääse lastenvalvojan luona sopimukseen elatusavusta, jompikumpi vanhempi voi viedä elatusasian käräjäoikeuden ratkaistavaksi.
Elatussopimuksella vahvistettua elatusapua (kuten myös oikeuden määräämää elatusapua) voidaan tietyin edellytyksin muuttaa uudella elatussopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä. Uuden sopimuksen tekeminen edellyttää aina kummankin sopijaosapuolen suostumusta sekä olosuhteissa tapahtuneita muutoksia.

Jos elatusvelvollinen laiminlyö elatusapumaksujaan, voidaan ne periä häneltä vapaaehtoisesti tai ulosotolla. Lapselle voidaan maksaa elatustukea, jos elatusvelvollinen on laiminlyönyt elatusavun maksamisen tai elatusapu on vahvistettu elatustukea pienemmäksi puutteellisen elatuskyvyn vuoksi tai jos avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyttä ei ole vahvistettu. Elatustukea haetaan Kelasta, joka perii saatavat elatusvelvolliselta.

Molempien vanhempien elatusvelvollisuus jatkuu myös lapsen sijoituksen aikana. Vanhemman maksukyvyn mukainen elatussopimus laaditaan lastenvalvojan luona. Kun lapsi on sijoitettuna kodin ulkopuolelle, toimii lapsen edustajana elatussopimusasiassa maistraatin määräämä edunvalvojan sijainen/edunvalvoja. Maksettu elatusapu/elatustuki kerryttää lapsen itsenäistymisvaroja.

Lastenvalvojalla asiointi

Kun haluat tehdä lastasi koskevan elatussopimuksen tai muuttaa jo olemassa olevaa sopimusta tai tuomioistuimen päätöstä muuttuneiden olosuhteiden perusteella, varaa aika lastenvalvojalle.

Molemmat vanhemmat täyttävät omalta osaltaan varallisuusselvityksen elatusavun selvittämistä varten. Vanhempien on asioinnilla esitettävä ajantasaiset tositteet varallisuusselvityksessä ilmoittamistaan tuloista ja menoista.

Yksityisyrittäjän tulee lisäksi toimittaa lastenvalvojalle tuloslaskelma, tase, tase-erittely sekä kirjanpitäjän selvitys palkoista ja yksityisnostoista kuluvan ja edellisen vuoden ajalta.

Elatusavun suuruus

Elatusavun suuruus riippuu lapsen elatuksen tarpeesta ja kummankin vanhemman elatuskyvystä.

Vanhempien elatuskykyä arvioitaessa otetaan huomioon mm. heidän työkykynsä ja mahdollisuutensa osallistua ansiotyöhön, käytettävissä olevien varojen määrä sekä heidän lakiin perustuva muu elatusvastuunsa.

Lapsen elatuksen tarve määräytyy yleisten elinkustannusten osalta lapsen iän mukaisesti. Lisäksi lapsen elatuksen tarpeeseen vaikuttavat erityiset kustannukset, kuten lapsen osuus asumiskustannuksista, lapsen päivähoitomaksut, aamu- ja iltapäiväkerhomaksut, lapsen vakuutusmaksut, erityiset terveydenhoitokustannukset ja erityisestä harrastuksesta aiheutuvat kustannukset.
Oikeusministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat yhteistyössä laatineet ohjeet lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi. Ohje on luonteeltaan suositus. Ohjeet sisältävät mallin elatusapulaskelmasta.

Lastenvalvoja voi tapaamisella vanhempien toiveesta laatia laskelman, jonka antamaa ehdotusta elatusavun suuruudesta vanhemmat voivat käyttää apuna sopiessaan elatusavun määrästä. Myös lapsen vuoroasumisen yhteydessä vanhempien tulee sopia, miten lapsen elatusvastuu toteutuu vanhempien kesken ja vanhempien on mahdollista laatia elatussopimus. Oikeusministeriön ohjeessa elatusavun suuruuden arvioimiseksi ei ole otettu huomioon vuoroasumistilanteita ja esimerkiksi ohjeen mukaiset luonapitovähennykset eivät sellaisenaan sovellu vuoroasumiseen. Ohjetta voidaankin vuoroasumistilanteessa noudattaa vain soveltuvin osin.

Elatusapujen määrät löytyvät valtioneuvoston sivuilta:

Koulutusavustus

Vanhemman ensisijainen elatusvastuu päättyy lapsen täyttäessä 18 vuotta. Lapsella on kuitenkin 18 vuotta täytettyään oikeus saada koulunkäynnin (esim. lukion tai muun toisen asteen opiskelun) perusteella koulutusavustusta vanhemmalta, jos se katsotaan kohtuulliseksi vanhemman taloudellisen tilanteen perusteella.

Koulutuskustannuksiin luetaan myös koulutuksen aikaiset elinkustannukset. Koulutusavustusta koskeva sopimus voidaan laatia ja vahvistaa lastenvalvojan luona. Lapsi on 18 vuotta täytettyään toinen sopijaosapuoli. Asian voi viedä myös käräjäoikeuden päätettäväksi.

Elatusapujen lakisääteiset indeksikorotukset

Elatusapu tarkistetaan vuosittain indeksillä. Indeksikorotus on 1.1.2020 alkaen 0,77 %. Seuraavan vuoden indeksistä ilmoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö aina kuluvan vuoden joulukuussa.

Korotusmerkinnät tehdään alkuperäiseen elatussopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen perheoikeudellisten palvelujen toimistossa ilman ajanvarausta ma, ti ja pe klo 14 – 15. Jos lapsen elatusapu maksetaan Kelasta elatustukena, merkitsee Kela myös indeksikorotukset.

1.4.2009 voimaan tulleen lain perusteella elatusavut ja -tuet ovat nousseet vuosittain:

 • 1.1.2010 korotusprosentti on 2,297 %
 • 1.1.2011 korotusprosentti on 2,38 %
 • 1.1.2012 korotusprosentti on 3,57 %
 • 1.1.2013 korotusprosentti on 2,63 %
 • 1.1.2014 korotusprosentti on 1,17 %
 • 1.1.2015 korotusprosentti on 1,00 %
 • 1.1.2016 indeksitarkistus on – 0,26 %
 • 1.1.2017 korotusprosentti on 0,47 %
 • 1.1.2018 korotusprosentti on 0,57 %
 • 1.1.2019 korotusprosentti on 1,5 %
 • 1.1.2020 korotusprosentti on 0,77 %

Sosiaalitoimisto

Ilkantie 18 (1. kerros)
60800 Ilmajoki

Yhteystiedot

Poikonen Marjo sij. Sippola Lea

lastenvalvoja-sosiaalityöntekijä

Soittoaika ma, ke, pe 12-13

Sosiaalipalveluiden ajankohtaiset

Sosiaalipalvelut18.1.2023
Koulutuksen aikana sinulla on mahdollisuus miettiä omaa halukkuutta ja valmiutta ryhtyä tukiperheeksi.
Sosiaalipalvelut15.12.2022
Numerot astuvat voimaan 20.12., jolloin vanhat numerot myös poistuvat käytöstä.