EtusivuHyvinvointi ja soteLapsiperheetPerheoikeudelliset palvelutLapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta sopiminen

Lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta sopiminen

Lapsen huolto

Lapsen huollolla tarkoitetaan lapsen henkilökohtaisten asioiden hoitamista ja lapsen asioista päätöksentekoa. Lapsen huoltajia ovat hänen vanhempansa tai henkilöt, joille lapsen huolto on uskottu.

Huoltajalla on vastuu lapsen hyvinvoinnista ja hänellä on oikeus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, koulutuksesta, asuinpaikasta, harrastuksista sekä muista lapsen henkilökohtaisista asioista. Ennen kuin huoltaja tekee päätöksen lapsen henkilökohtaisessa asiassa, hänen tulee keskustella asiasta lapsen kanssa, jos se lapsen ikään ja kehitystasoon ja asian laatuun nähden on mahdollista. Päätöstä tehdessään huoltajan on otettava huomioon lapsen mielipide ja toivomukset. Huoltajan on myös kerrottava lapselle lasta koskevista päätöksistä ja muista lapsen elämään vaikuttavista asioista lapsen ikään ja kehitystasoon nähden sopivalla tavalla. Huoltajalla on oikeus saada lasta koskevia tietoja viranomaisilta.

Huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpeitten ja toivomusten mukaisesti. Huoltajan tehtävänä on mahdollistaa myönteiset ja läheiset ihmissuhteet lapsen ja hänen molempien vanhempiensa välillä sekä vaalia lapsen muita tärkeitä ihmissuhteita. Lasta on suojeltava kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta, huonolta kohtelulta ja hyväksikäytöltä.

Huoltajan oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään: Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta.

Huoltajuus lapsen syntymän tai sopimuksen perusteella

Kun lapsi syntyy avioliitossa, ovat molemmat vanhemmat yhdessä hänen huoltajiaan. Vanhempien erotessa tai kun lapsen isyys/äitiys selvitetään lapsen syntymän jälkeen, vanhemmat voivat laatia sopimuksen yhteishuollosta tai yksinhuollosta toiselle vanhemmalle. Ennen lapsen syntymää lapsen tunnustava vanhempi saa huoltajuuden vanhemmuuden vahvistamisen yhteydessä 1.12.2019 alkaen. Lapsen huolto voidaan uskoa myös muulle henkilölle (ks. oheishuolto) kuin vanhemmille lastenvalvojan vahvistamalla sopimuksella.

Huoltomuodolla ei ole vaikutusta kummankaan vanhemman sosiaaliturvaan. Lapsen huoltomuodosta riippumatta lapsella on oikeus saada elatusta molemmilta vanhemmiltaan sekä oikeus tavata molempia vanhempiaan. Yhteishuolto ei siis merkitse lapsen menojen tasaamista puoliksi tai lapsen asumista puoliksi kummankin vanhemman luona.

Lapsilisä maksetaan korotettuna vanhemmalle silloin, kun vanhempi asuu yksin lapsen kanssa ilman taloudessa asuvaa puolisoa. Juridisella huoltomuodolla ei ole vaikutusta korotuksen myöntämiseen.

Huoltomuodot

Huoltaja päättää lapsen asuinpaikasta, kansalaisuudesta, kasvatuksesta, päivähoidosta, koulusta, lapsen etu- ja sukunimestä, uskonnosta, passiasioista, terveyden- ja sairaanhoidosta, äidinkielestä ja harrastuksista. Huoltajalla on oikeus saada lasta koskevia tietoja viranomaisilta.

Yhteishuolto molemmille vanhemmille

Kummankin vanhemman ollessa lapsen huoltaja, he päättävät yhdessä em. lapsen asioista. Lisäksi he toimivat holhoustoimilain mukaisesti lapsen edunvalvojina lapsen pankki- ja varallisuusasioissa. Yhteishuolto edellyttää vanhempien kykyä toimia yhdessä lapsen parhaaksi.

Yksinhuolto toiselle vanhemmalle

Jos vain toinen vanhemmista on lapsen huoltaja, hänellä on oikeus yksin tehdä lasta koskevat päätökset. Viranomaiset (esim. päiväkoti, koulu, terveydenhoito, sosiaalitoimi) antavat lasta koskevat tiedot vain huoltajalle ja vain huoltajan erikseen antamalla luvalla toiselle vanhemmalle.

Tietojensaantioikeus yksinhuollossa

Vanhemmat voivat sopia tietojensaantioikeudesta vanhemmalle tai muulle henkilölle, joka ei ole lapsen huoltaja. Tietojensaantioikeus oikeuttaa lapsen salassa pidettävien tietojen saamiseen eri viranomaisilta ja yksityisiltä palveluntuottajilta. Tietojensaantioikeus voi olla yleinen tai vanhemmat voivat rajata sen koskemaan tiettyjä asioita (esim. terveyden- ja sairaanhoito) tai tahoja (päiväkoti, koulu). Muulle henkilölle sovittava tietojensaantioikeus edellyttää henkilön antamaa kirjallista suostumusta.

Huollon uskominen muulle henkilölle kuin lapsen vanhemmalle (oheishuolto)
Lapsen huolto voidaan uskoa vanhempien lisäksi muulle henkilölle kuin vanhemmille. Oheishuolto tarkoittaa sitä, että vanhempien lisäksi joku muu henkilö on toisen vanhemman tai molempien vanhempien ohella lapsen huoltaja.

Oheishuoltaja saa täysivaltaiset huoltajan oikeudet päättää lapsen asioista yhdessä lapsen muiden huoltajien kanssa. Oheishuolto ei vapauta vanhempia lapsen elatusvastuusta, eikä oheishuoltaja ole elatusvelvollinen lasta kohtaan.

Jos lapsella on oheishuoltaja/huoltajat, tarvitaan häneltä suostumusta tehtäessä sopimus:

  • vanhemman tapaamisoikeudesta
  • asumisesta jommankumman vanhemman luona
  • huollon muutoksesta (yksinhuolto yhteishuolloksi, yhteishuolto yksinhuolloksi)
  • muun henkilön tiedonsaantioikeudesta
  • ei-huoltaja vanhemman tiedonsaantioikeudesta

Huollon uskominen muulle henkilölle edellyttää, että se on lapsen edun mukainen ratkaisu ja että kaikki osapuolet ovat tietoisia asian oikeusvaikutuksista. Asian arvioiminen edellyttää lastenvalvojan tai sosiaalityöntekijän selvitystä. Kaikkien osapuolten on osallistuttava yhtäaikaisesti lapsen oheishuoltoneuvotteluun.

Tehtävänjako eli yhteishuollon jakaminen

Jos lapsella on kaksi tai useampia huoltajia, he voivat sopia huoltoon kuuluvien tehtävien jaosta, jos lapsen etu sitä edellyttää. Yhteishuoltajat voivat sopia esimerkiksi, että X päättää yksin lapsen terveyden- ja sairaanhoitoa koskevista asioista, muista asioista huoltajat päättävät yhdessä.

Asuminen

Vanhempien asuessa erillään heidän on ratkaistava se, kumman vanhemman luona lapsi asuu. Lapsen toive ja mielipide on tärkeä, mutta valintaa ja vastuuta päätöksestä ei saa jättää yksin lapsen tehtäväksi. Lapsen kannalta huomioitavia asioita ovat muiden muassa:

  • miten lapsen hoitaminen, ruokailu ja vaatehuolto sujuvat
  • kuinka paljon vanhemmalla on aikaa lapselle
  • miten päivähoito ja koulu järjestyvät parhaiten
  • miten lapsi säilyttää tärkeät ihmissuhteensa (toisen vanhemman tapaaminen, sukulaiset, ystävät)

Lapselle on tärkeää, että hänellä on tietoa ja tunne siitä, mihin hän kuuluu. Avoin keskustelu asiasta ja yhteydenpidon säilyminen kummankin vanhemman kanssa lisäävät lapsen turvallisuuden tunnetta erossa.

Vuoroasuminen

Mahdollista on myös, että lapsi asuu vuoroin kummankin vanhemman luona. Vuoroasuminen edellyttää vanhemmilta joustavuutta ja hyvää yhteistyökykyä. Lapsen ikä ja persoonallisuus on otettava huomioon silloin, kun vanhemmat suunnittelevat vuoroasumista.

Lapsella voi olla kahdesta kodista huolimatta vain yksi virallinen asuinpaikka, jonka mukaan määräytyvät tietyt palvelut, kuten koulupolku ja terveydenhuolto. Vuoroasumista koskevaan sopimukseen kirjataan, kumpi koti ilmoitetaan viralliseksi asuinpaikaksi.

Velvollisuus ilmoittaa aiotusta muutosta

Lapsen vanhemman on ilmoitettava toiselle vanhemmalle aikomuksestaan muuttaa asuinpaikkaansa, jos muutolla olisi vaikutusta huollon tai tapaamisoikeuden toteutumiseen. Sama koskee lapsen oheishuoltajan velvollisuutta ilmoittaa muutostaan vanhemmille sekä vanhempien velvollisuutta ilmoittaa muutosta oheishuoltajalle.

Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ja jos mahdollista kolme kuukautta ennen aiottua muuttoa. Ilmoituksen saa jättää tekemättä, jos se on välttämätöntä lapsen tai asuinpaikkaansa muuttavan henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvan välittömän ja vakavan uhan torjumiseksi.

Lapsen tapaamisoikeus

Lapsella on oikeus tavata vanhempaansa tämän luona tai muualla tai muulla tavoin pitää yhteyttä vanhempaansa. Lapsen tapaamisoikeuden turvaaminen on sekä tapaavan vanhemman että lapsen kanssa asuvan vanhemman vastuulla. Mitä nuorempi lapsi on, sitä enemmän hän tarvitsee molemmilta vanhemmiltaan tukea ja apua tapaamisten toteutumiseksi.

Tapaamisoikeudesta on mahdollista sopia suullisesti tai kirjallisesti. Sopimuksen laatimista varten vanhemmat varaavat ajan lastenvalvojalle ja lastenvalvoja vahvistaa sopimuksen, jos vanhemmat ovat yksimielisiä sopimuksen sisällöstä. Sopimuksessa voidaan määritellä tapaamisten ajankohdat niin arki- ja viikonlopputapaamisia kuin loma-aikoja ja juhlapyhiä koskien. Tapaamisoikeudesta sovittaessa on hyvä sopia normaalin viikkorytmin ohella lomien ja juhlapyhien vietosta. Tapaamissopimuksessa voidaan sopia tapaamisten lisäksi muusta yhteydenpidosta sekä lapsen kuljettamisesta ja tarvittaessa myös tapaamismatkakulujen jakamisesta. Mahdollisten erimielisyystilanteiden välttämiseksi olisi hyvä, että tapaamisoikeus olisi määritelty mahdollisimman tarkasti.

Lapsenhuoltolain mukaan lapsen tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapselle oikeus luoda ja säilyttää myönteinen ja läheinen suhde vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu. Lapsen kummankin vanhemman on omalta osaltaan myötävaikutettava tapaamisoikeuden toteutumiseen. Vanhemman on kasvatustehtävässään vältettävä kaikkea, mikä on omiaan aiheuttamaan haittaa lapsen ja toisen vanhemman väliselle suhteelle.

Vanhemmat, jotka eivät pääse yhteisymmärrykseen lapsensa huollosta, asumisesta tai tapaamisista voivat hakeutua eron jälkeiseen perheasioidensovitteluun tai hakea sovittelua käräjäoikeudesta.

Asiantuntija-avusteisen huoltoriitojen sovittelun sovittelijana toimii perheasioihin perehtynyt tuomari ja häntä avustaa vanhemmuuden ja lapsen kehityksen asiantuntija (yleensä psykologi tai sosiaalityöntekijä). Sovittelun tavoitteena on saada kestävä sopimus vanhempien välille.

Jos vanhemmat eivät pysty sopimaan asiaa, he voivat viedä asian käräjäoikeuden päätettäväksi. Käräjäoikeus voi pyytää selvityksen vanhempien ja lasten tilanteesta perheoikeudellisista palveluista.

  • Olosuhdeselvitys tuomioistuimelle

Valvotut tapaamiset

Vanhemmat voivat sopia tai tuomioistuin voi määrätä, että lapsen ja vanhemman väliset tapaamiset toteutetaan tuettuina tai valvottuina tai että tapaamiset aloitetaan ja lopetetaan valvotusti (valvotut vaihdot). Sopimus voidaan vahvistaa tai tuomioistuin voi asiasta päättää, jos tuki tai valvonta on tarpeen lapsen edun kannalta perustellusta syystä.

Valvottuja tapaamisia on syytä harkita, jos vanhemmat eivät keskenään pääse sopimukseen tapaamisista ja on huolta siitä, että tapaajavanhempi ei pysty huolehtimaan lapsesta tapaamisten aikana tai on kulunut pitkä aika lapsen ja tapaajavanhemman viime tapaamisesta.

Sosiaalitoimisto

Ilkantie 18 (1. kerros)
60800 Ilmajoki

Yhteystiedot

Ahde Juha

Peltoniemen koulun koulunjohtaja

Aho-Mantila Jenna

yksilövalmentaja, starttipajaohjaaja

Ahonkylän aamu- ja iltapäivätoiminta

Ahonkylän esiopetus Huvikumpu

Ahonkylän esiopetus Vaahteramäki

Ahonkylän koulu

Ahonkylän koulun keittiö

Ahonkylän nuorisotalo

Akinpaja

Akkanen Hannu

kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja

Ala-Lahti Paula

Jopo-luokan opettaja

Ala-Luhtala Hanna

toimistosihteeri

etunimi.sukunimi@hyvaep.fi

Ala-Luopa Karoliina

nuoriso-ohjaaja, etsivä nuorisotyö

Ålander Antti

kunnanhallituksen puheenjohtaja

Alanen Tiina

koulukuraattori

etunimi.sukunimi@hyvaep.fi

Alanko Harri

kunnallistekniikan vastaava työnjohtaja

Alatalo Jari

kunnallistekniikan päällikkö

Alvari Anna

nuoriso-ohjaaja, etsivä nuorisotyö

Anjala Jani

kiinteistönhoitaja

Ankkuri Terhi

kirjastovirkailija

Antila Katja

vastaava varhaiskasvatuksen opettaja

toimivapaalla 1.8.2022–30.6.2023, sijaisena Anu Sillanpää

Anttila Maria

omavalmentaja

Elo Teija

virkavapaalla vastaava varhaiskasvatuksen opettaja

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja kriisipäivystyskeskus

Finne Nina

toimistosihteeri

Haapa-aho Jonne

keskusvarastonhoitaja/pakettiautonkuljettaja

Haapala Henna

puhtauspalveluesimies

Haapamäki Katri

lapsiperheiden kotipalvelu

Hakala Esko

kiinteistönhoitaja

Hakala Janne

sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Hakamaa Petri

tarkastusinsinööri

Hakkarainen Kari

kirvesmies

Hakoniemi Juha

ylläpitoinsinööri

Hannuksela Heidi-Marja

erityisopetuksen rehtori

Hannuksela Juho

ympäristölautakunta

Härö Helena

kiertävä erityisopettaja

Harrio Sampo

musiikinopettaja

Hautamäki Eero-Pekka

nuorisovaltuuston puheenjohtaja

Hautamäki Kari

maalari

Heikkilä Susanna

terveydenhoitaja

JIK

Heimovirta Tommi

kirjastovirkailija, kirjastoautonkuljettaja

kirjastoauto

Hellman Jonas

Traktorin varakuljettaja / kunnallistekniikan työntekijä

Herralan aamu- ja iltapäivätoiminta

Herralan aamu- ja iltapäivätoiminta 2. ryhmä

Herralan esiopetusyksikkö

Homesojantie 8, 60800 Ilmajoki

Herralan esiopetusyksikkö Haitulat

Homesojantie 8, 60800 Ilmajoki

Herralan esiopetusyksikkö Hiiputtajat

Homesojantie 8, 60800 Ilmajoki

Herralan esiopetusyksikkö keittiö

keittiö

Herralan esiopetusyksikkö Mettiäiset

Homesojantie 8, 60800 Ilmajoki

Herralan esiopetusyksikkö Sammaleiset

Homesojantie 8, 60800 Ilmajoki

Herralan koulu opettajainhuone

Herralan koulu pienluokka

Herralan koulu puupuoli

Herralan koulun keittiö

Hietikko Katja

toimistosihteeri

Hirsimäki Ismo

kunnallistekniikan työntekijä

Hirvelä Kirsi

palveluvastaava / kahvionhoitaja

Hopiavuori Annika

erityisopettaja

Huhta-Koivisto Anu

aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori

koulunkäynninohjaajien henkilöstöasiat

Huhtakangas Marjut

tekninen lautakunta

Huhtakangas Marjut

JHL pääluottamusmies

Huhtala Tuomas

lehtori

Ikkelä-Koski Marja

varhaiskasvatuksen opettaja

Ilmajoen lukio opettajainhuone

Ilmajoen Sote-keskus ajanvaraukset

Ilmajoen terveyskeskuksen ruokala Tillariina

Ilmajoki-halli

Ilmajoki-hallin ja uimahallin laitoshuoltajat

Ilmajoki-hallin kahvio/kassa

Ilmonen Minni

Ilmajoki-opiston rehtori

Kulttuuritoimi

Ilomäen koulu

Ilomäen koulu (opettajat)

Ilomäen nuorisotila

Ilomäki Reetta

vastaava varhaiskasvatuksen opettaja

Isokangas Santeri

toimistosihteeri

Jaakko Ilkan koulu

Jaakko Ilkan koulu keittiö

Valmistaa lounaan myös lukiolle ja useimpiin päiväkoteihin

Jaakko Ilkan koulu opettajainhuone Iikoon linna

Jaakko Ilkan koulu opettajainhuone kivipuoli

Järvenpää Antti

kiinteistönhoitaja

Jäteveden keskuspuhdistamo

Joensuu Eveliina

omavalmentaja

Jokilehto Hanna

toimistosihteeri

keskusvaalilautakunnan sihteeri

Jussila Kimmo

kirvesmies

Jussila Lauri

Kunnallistekniikan työntekijä

Juupaluoma Anssi

kiinteistömestari

Kaari Kirsi

kirjastovirkailija

Kajaala Jenny

kuvataiteen opettaja

Kalajaisjärven leiri- ja kurssikeskuksen keittiö

Käytössä vain leirien ja muun toiminnan aikana

Kalajaisjärven leiri- ja kurssikeskus

Käytössä vain leirien ja muun toiminnan aikana

Kallio Mikko

Herralan koulun koulunjohtaja

Kallio Rami

Laitosmies Vesilaitos

vesilaitos

Kallio Wilma

sosiaalityöntekijä, aikuissosiaalityö, yli 30-vuotiaat

kunnantalo 2. kerros,   soittoaika ma-to 10-11
etunimi.sukunimi@hyvaep.fi

Kallio-Kujala Iina

sosiaaliohjaaja

Kaltiala Ilona

Neiron koulun koulunjohtaja

Kammi-Rahnasto Mira

hallimestari

Kangas-Kuittinen Satu

rakennustarkastaja

Kangastupa Noora

isännöitsijä

Kankaanpää Simo

vs. elinvoimapäällikkö

Käpälämäen päiväkoti

Käpälämäen päiväkoti Karhunpesä

Käpälämäen päiväkoti keittiö

Käpälämäen päiväkoti Metsäkulma

Käpälämäen päiväkoti Otsola

Käpälämäen päiväkoti Pikkutassut

Käpälämäen päiväkoti siivoojat

Käpälämäen päiväkoti Tassula

Käpälämäen päiväkoti Tupsuhännät

Käpälämäen päiväkoti Vauhtitassut

Kari Heikki

kiinteistönhoitaja

Karvonen Juha-Pekka

kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja

Käsityöryhmä Toimintatalo

ohjaajat, kudonta ja ompelu

Rajala Riitta ja Mantere Minna

Kaunismäki Mari

siivooja

Keihänen Heleena

hallinto- ja viestintäsihteeri

Keski-Heikkilä Saija

Alue-esimies

Keski-Jyrä Tiina

toimistosihteeri

Keskimäki Anne

johtava musiikin opettaja / musiikkiopisto

Kiinteistönhoidon päivystysnumero

ma-to 15.30-7.00 pe-ma 14.15-7.00

Kirjasto

Kirjastoauto

Kirmanen Minna

erityisopettaja

Kiskola Virpi

kartoittaja

Kitti Jari

Projekti-insinööri

Kivimäki Maija

laskentasihteeri

Kivimäki Marko

hyvinvointipäällikkö

Kivimäki Tuula

taiteen perusopetus ja tekstiilityö / Ilmajoki-opisto

Klemola Suvi

siivooja

Koivisto Merja

toimistosihteeri

Koivuluoma Matti

Koivusaari Markku

suunnittelija

Kokko Jari

sosiaalitoimen palveluautonkuljettaja

Kokkonen Minna

toimistosihteeri

Kontiola Hanne

kuvataidekoulun opettaja

Korhola Riitta

palkkasihteeri

Korkeaniemi Arttu

hankeopettaja

Digikummi hanke

Korkia-aho Anniina

vastaava varhaiskasvatuksen opettaja

Kormano Sanna-Maija

henkilöstöjohtaja

Korpela Jesse

traktorinkuljettaja / kunnallistekniikan työntekijä

Korpi Markku

kiinteistönhoitaja

Koskela Harri

kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Koskela Jukka

kiinteistönhoitaja

Koskela Ritva

toimistosihteeri

Koskenkorvan aamu- ja iltapäiväkerho

Koskenkorvan koulu

Koskenkorvan koulun keittiö

Koskenkorvan nuorisotalo

Koskimies Heikki

tarkastuslautakunta

Koskiniemi Kari

putkiasentaja

Kotimaa Anne-Mari

erityisluokan opettaja

Kotokartanon keittiö

Kuivaniemi Minna

arkistosihteeri

Kujanpää Anu

kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Kuoppala Riitta

Jopo-luokan nuoriso-ohjaaja

Kupiainen Kari-Ossi

kiinteistönhoitaja

Kuusisto Ari

kirvesmies

Kuusisto Ilkka

tietojärjestelmäasiantuntija

Kuutti Mari

sosiaaliohjaaja

Kytövaara Minna

sosiaalityöntekijä

Laaja Joni

mittamies

Lähde Marko

hallinto- ja talousjohtaja

Lähdesmäki Linda

lukion ja Jaakko Ilkan koulun erityisopettaja

Lähdesmäki Marianne sijainen Tanhuanpää Seija 31.7.2023 saakka

lukion opinto-ohjaaja

Lähdesmäki Tommi

erityisluokanopettaja

Lahti Ella

tanssikoulun opettaja

Laitalainen Ari-Pekka

kunnanjohtaja

Laitamäki Maria

erityisopettaja

Laitila Jenni

jätehuoltopäällikkö

Laituri Timo

kunnallistekniikan työntekijä

Lammi Susanna

johtava sosiaalityöntekijä lastensuojelu ja lapsiperheiden palvelut

etunimi.sukunimi@hyvaep.fi

Laurila Riitta

Ilmajoen lukion ja Jaakko Ilkan koulun psykologi

Lauttamus Tarja

siivooja

Lehtimäki Anne

vastaava varhaiskasvatuksen opettaja

Homesojantie 8, 60800 Ilmajoki

Lehtimäki Maria

kirjanpitäjä

Lehto Merja

osastosihteeri

Lehtola Nina

lupasihteeri

Liimatainen Jouko

Munakan koulun koulunjohtaja

Liukkonen Raija

sosiaalitoimen perheohjaaja

Löppönen Tuula

ruokapalveluesimies

Loukasmäki Heli

Jaakko Ilkan koulun koulusihteeri

Luhtala Masa

Tuomiahon koulun koulunjohtaja

Kuutamontie 2, 60720 Tuomikylä

Luoma Ari

puhdistamonhoitaja

Luoman koulu (opettajat)

Luoman koulu keittiö

Luoman koulun keittiö

Luukkainen Sanna

vastaava varhaiskasvatuksen opettaja

Luukkonen Kirsi

siivoustyönohjaaja

Majapuro Raimo

Ilmajoen lukion vararehtori

Mäkelä Piia

Ilomäen ja Luoman koulujen koulunjohtaja

Mäki Anne

Alue-esimies

Mäki-Jyllilä Johanna

erityisopettaja

Mäntymaa Ulla-Kaisa

kaavoitusavustaja

Marttila Kari

koulukuraattori

etunimi.sukunimi@hyvaep.fi

Mattila Anne

erityisluokanopettaja

Munakan aamu- ja iltapäivätoiminta

Munakan koulu

Munakan koulu keittiö

Munakan päiväkoti Iso-oravat

Munakan päiväkoti Liito-oravat

Munakan päiväkoti Maaoravat

Murtokangas Sanni sij. Outakoski Otto

liikunnanohjaaja

Musiikkiopisto opettajainhuone

Myllyneva Heidi

toimistosihteeri

henkilöstöasiat

Neirola Anita

iltavahtimestari / Ilmajoki-opisto koulunkäynninohjaaja / Jaakko Ilkan koulu

Neiron aamu- ja iltapäivätoiminta

Neiron koulu

Neiron koulun keittiö

Neiron päiväkoti keittiö

Neiron päiväkoti Keltakukkula (1-3 v)

Neiron päiväkoti Sinilaakso (esiopetus)

Neiron päiväkoti Viherkumpu (3-5 v)

Niemelä Janne

kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja

Niemelä Janni

vastaava varhaiskasvatuksen opettaja

Niemi Jenni

nuoriso-ohjaaja

ts. Yli-Kokko Sanna

Niemi Katri

vastaanottosihteeri

Perhekeskus

Niemi Satu

lapsiperheiden kotipalvelu

Niemi Sirpa

kiertävä hanketyöntekijä

Nieminen Mira

apulaisrehtori

Nisula Timo

ohjaaja, puu- ja alihankinta

etunimi.sukunimi@hyvaep.fi

Nokua-Keisanen Eveliina

varhaiskasvatusjohtaja

Nopankylän koulu

Nopankylän koulu keittiö

Nopankylän nuorisotila

Nortunen Anne

toimistosihteeri

koulunkäynninohjaajien Titaniat

Numminen Sanna

kiertävä erityisopettaja

Ohjaamo Ilmajoki

Myös WhatsApp

Oja-Nisula Arja

ruokapalveluesimies

Ojanperä Elina

ruokapalveluesimies

Onnenkoti Kammari-ryhmä

Onnenkoti Pirtti-ryhmä

Onnenkoti Tupa-ryhmä

Paimenkujan päiväkoti

Paimenkujan päiväkoti keittiö

Paimenkujan päiväkoti Kultasiivet (yli 3 v.)

Paimenkujan päiväkoti Tähtisilmät (alle 3 v.)

Päiväkoti Metsätähti keittiö

Päiväkoti Metsätähti Pesäkolo (3-5 v)

Päiväkoti Metsätähti Taimitarha (0-3 v)

Päiväkoti Tammikuhnala

Päiväkoti Tammikuhnala Hipsuvarpaat (1–6 v)

Vuorohoito

Päiväkoti Tammikuhnala Kastehelmet (1–3 v)

Päiväkoti Tammikuhnala keittiö

Päiväkoti Tammikuhnala Menninkäiset (3–5 v)

Päiväkoti Tammikuhnala siivous

Päiväkoti Tammikuhnala Taikatakit (3–5 v)

Päiväkoti Tammikuhnala Tiitiäiset (3–5 v)

integroitu erityisryhmä

Päiväkoti Tammikuhnala Tiukutähdet (1–3 v)

Päiväkoti Tammikuhnala Tuulihatut (3–5 v)

Päiväkoti Vanamo keittiö

Päiväkoti Vanamo Salainen laakso

Päiväkoti Vanamo Satumetsä

Päivätie, Kanelit

Päivätie, Kuminat

Päivätie, Pippurit

Päivätien päiväkoti keittiö

Päivätien päiväkoti, varahoito pph

Pakka Virpi

työllisyyskoordinaattori

etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi

Palomäki Timo

tekninen työ / Ilmajoki-opisto

Palonkylän aamu- ja iltapäivätoiminta

Palonkylän esiopetus

Palonkylän koulu

Palonkylän koulu keittiö

Palonkylän koulu puupuoli

Panttila Henna

kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Pelanteri Kaisa

erityisopettaja

virkavapaalla, sijaisena Ketoja Eija

Pelto-Piri Elina

perhepäivähoidonohjaaja

Peltola Aila

varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Tammikuhnala

Peltola Anni

kaavasuunnittelija

Peltonen Jouko

Ilmajoen lukion rehtori

Peltoniemen koulu

Peltoniemen koulu keittiö

Perälä Hanna

työsuojeluvaltuutettu

Perälä Paavo

tekninen johtaja

Peräsaari Elina

vastaava varhaiskasvatuksen opettaja

Petäjävirta Irma

Lakeuden jätelautakunta

Petäjävirta Irma

Koskenkorvan koulun koulunjohtaja

Peuralan esiopetus hiiputtajat

varhaiskasvatuksen opettaja

Herralan esiopetusyksikkö, Homesojantie 8, Ilmajoki

Pirneskoski Mirva

Maahanmuuttokoordinaattori / Immigration Coordinatior

Pitkäjärvi Sonja

markkinointiasiantuntija

Poikonen Marjo sij. Sippola Lea

lastenvalvoja-sosiaalityöntekijä

Soittoaika ma, ke, pe 12-13

Pörri Sari

siivooja

Poutanen Mattias

harrastustoiminnan koordinaattori

Pöytälaakso Petri

ohjaaja, päivätoiminta

Prusti Hanne

Palonkylän koulun koulunjohtaja

Puhelinvaihde

Puistokoti, ohjaajat

Puistokoti, Puistorivi

Raivio Maarion

vastaava varhaiskasvatuksen opettaja

Ranta Johanna

sosiaalitoimen perheohjaaja

Rantamäki Antti

Laitosmies

puhdistamo

Rantamäki Harri

kirvesmies

Rantasuo Juha

kiinteistönhoitaja

Ranto Ahti

kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja

Raumanni Juho

nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta

Rengon nuorisotila

Riihikangas Tiina

laskentasihteeri

Rinta Markku

kunnossapitomestari

Rinta Tiina

siistijä

Rinta-Valkama Kiuru

Ahonkylän koulun koulunjohtaja

Rintala Jaana

sosiaaliohjaaja, vammaispalvelut

soittoaika ma-to 10-11
etunimi.sukunimi@hyvaep.fi

Rintamäki Annika

Västilän koulun koulunjohtaja

Rintamäki Jarno

kirjastovirkailija

Rintamäki Matti

kiinteistönhoitaja

Roiha Petra

opinto-ohjaaja

Aloittaa 6.2.2023 lähtien

Roos Mari

nuorisopalvelupäällikkö

Rousu Ari

Jaakko Ilkan koulun rehtori

Saarinen Sari

rakennuttajainsinööri

Salli Aki

työsuunnittelija, pajaohjaaja

etunimi.sukunimi@hyvaep.fi

Saranpää Tanja

jätehuoltotarkastaja

Seppälän nuorisotalo

Siirilä Matti

kunnallistekniikan työntekijä

Sivula Pirjo

ruokapalvelupäällikkö

Soini Helena

toimistosihteeri

oppilasasiat

Sosiaalitoimen palveluauto

Väistötiloissa, os. Kirkkotie 17, 60800 Ilmajoki

starttipajan yksilöohjaaja

starttipajan yksilöohjaaja / etsivä nuorisotyöntekijä

Sulonen Kimmo

kaavoitusjohtaja

Syrjälä Kari

kiinteistönhoitaja

Syrjälä Soili

vastaava ohjaaja

etunimi.sukunimi@hyvaep.fi

Takala Pekka

kentänhoitaja

Tallgrén Marianne

toimistosihteeri

Talvitie Jari

tietojärjestelmäsuunnittelija

Talvitie Mikko

tietojärjestelmäasiantuntija

Teini Leena

toimistosihteeri

puhelinvaihde ja neuvonta

Terveyskeskus keittiö

Tietäväinen Jukka

perusturvalautakunta

Tiihonen Sami

tekninen kiinteistönhoitaja

Toimintatalon keittiö

Toivola Katri

lukion koulusihteeri

Toivola Päivi

kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Torvinen Hanna sij. Syrjälä Katariina

erityisopettaja

Tuokkola Tiina

sosiaaliohjaaja, aikuissosiaalityö, alle 30-vuotiaat

kunnantalo 2. kerros, soittoaika ma-to 10-11
etunimi.sukunimi@hyvaep.fi

Tuomiahon koulu

Kuutamontie 2, 60720 Tuomikylä

Tuomiahon koulu keittiö

Kuutamontie 2, 60720 Tuomikylä

Tuomikylän nuorisotila

Turja Henrik

maanmittausinsinööri

Typpö Hanna-Maria

vs. sosiaalityöntekijä

Tyynelä Krista

sosiaalitoimen perheohjaaja

Uimahalli Virkistysuimala Pore kahvio/kassa

Uimahalli Virkistysuimala Pore uinninvalvojat

Valkeala Marika

kasvatus- ja opetuslautakunta

Valkealahti Tarja

vastaava varhaiskasvatuksen opettaja

Välkkilä Kati

kirjastonjohtaja

Valli Essi

vastaava varhaiskasvatuksen opettaja

Västilän aamu- ja iltapäivätoiminta

Västilän esiopetus

Västilän koulu

Västilän koulu keittiö

Myös Ilomäen koulun keittiö

Vesi- ja jätevesihuollon vikapäivystys 24 tuntia

Viertola Taina

siivooja

Ilkanrati

Vihtonen Tuomas

koulukuraattori

etunimi.sukunimi@hyvaep.fi

Viianen Sari

toisen asteen koulukuraattori

Viitasaari Arttu

ohjaaja, päivätoiminta

Vuoluterä Elina

palkkasihteeri

vs. Hongisto Milla

Yli-Hannuksela Gita

terveydenhoitaja

Jaakko Ilkan koulu

Yli-Käkelä Anita

toimistosihteeri

pöytäkirjojen ja esityslistojen koonti, kopiointipalvelut

Yli-Ojanperä Kirsti

vammaispalvelukoordinaattori, sosiaalityöntekijä

soittoaika ma-to 10-11
etunimi.sukunimi@hyvaep.fi

Yli-Petäys Mika

ympäristöinsinööri

Yli-Rasku Tomi

kenttämestari

Yli-Suomu Sari

palkkasihteeri

Ylihärsilä Niina

Luoman koulun koulunjohtaja

Ylilammi Anu

sosiaalityöntekijä

etunimi.sukunimi@hyvaep.fi

Ylipelkonen Sarita

Nopankylän koulun koulunjohtaja

Sosiaalipalveluiden ajankohtaiset

Sosiaalipalvelut18.1.2023
Koulutuksen aikana sinulla on mahdollisuus miettiä omaa halukkuutta ja valmiutta ryhtyä tukiperheeksi.
Sosiaalipalvelut15.12.2022
Numerot astuvat voimaan 20.12., jolloin vanhat numerot myös poistuvat käytöstä.