EtusivuSosiaali ja terveysMuistutusmenettely

Muistutus

Sosiaalihuollon laatuun tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Ennen muistutuksen tai kantelun tekemistä on suositeltavaa selvittää asiaa sosiaalihuollon yksikössä,  jossa voidaan selvittää asiassa mahdollisesti tapahtuneita puutteita tai virheitä.

Muistutus voi olla vapaamuotoinen tai laadittu lomaketta käyttäen. Vastaus muistutukseen tulee antaa kirjallisena kohtuullisessa ajassa (yleensä 1-4 viikkoa) sen tekemisestä. Vastaukseen ei voi hakea muutosta.

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) tarkoituksena on muun ohella edistää asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sekä julkisessa että yksityisessä so­siaalihuollossa. Lain 23 §:n mukaan asiakkaalla on oikeus tehdä saamastaan kohtelusta muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Kunnan järjestämisvas­tuulle kuuluvista sosiaalihuollon palveluista tehtävät muistutukset tulee osoittaa sosiaalijohtajalle.

Asiakasta tarvittaessa neuvotaan muistutuksen tekemisessä. Muis­tutukseen tulee vastata kohtuullisessa ajassa. Kohtuullista aikaa ei ole lainsäädännössä täsmällisesti määritelty, mutta sillä tarkoitetaan yleensä 1-4 viikon aikaa. Muistutuksen tekemiselle ei ole säädetty määrämuotoa, mutta sen tekeminen kirjallisesti on suositeltavaa. Kunnan internet-sivuille on laadittu lomake, jolla muistutuksen voi tehdä.

Asiakkaan tulee saada muistutukseen selkeä ja asiallinen vastaus, josta on käytävä muun ohella ilmi, mihin toimenpiteisiin muistutuksen johdosta on ryhdytty tai miten asia muuten on ratkaistu. Ratkaisu on aina perusteltava. Muistutuksen joh­dosta annettuun ratkaisuun ei voi hakea muutosta, mutta asia voi­daan ottaa uudelleen käsittelyyn, mikäli asiassa ilmenee jotain uutta.

Näin muistutusmenettely etenee

Muistutus saapuu sosiaalipalveluihin. Toimistosihteeri kirjaa muistutuksen saapuneeksi. Toimistosihteeri ottaa kopiot muistutuksesta sosiaalijohtajalle ja muistutuksen kohteelle. Toimistosihteeri jättää alkuperäisen muistutuksen odottamaan itselle.
Toimistosihteeri liittää kopioon lapun, mistä käy ilmi, milloin muistutukseen annettava selvitys tarvittavine liitteineen tulee toimittaa muistutusvastauksen laatimista varten. Selvityksen antamiselle annetaan aikaa pääsääntöisesti 2,5 viikkoa). Toimistosihteeri tiedustelee selvityksiä, jollei niitä ole toimitettu määräajan puitteissa. Huom! Muistutusvastaus tulee antaa neljän (4) viikon kuluessa.
Muistutuksen kohteena oleva työntekijä laatii selvityksen ja tarvittaessa keskustelee asiasta sosiaalijohtajan kanssa. Sosiaalijohtaja voi tarvittaessa antaa omalta osaltaan selvityksen/lausuman.
Selvitykset toimitetaan määräajan kuluessa toimistosihteerille, joka siirtää asiakirjat sosiaalijohtajalle muistutusvastauksen laatimista varten.
Sosiaalijohtaja laatii vastauksen määräajan puitteissa, 4 viikon sisällä muistutuksen saapumisesta.
Toimistosihteeri postittaa muistutusvastauksen asiakkaalle. Toimistosihteeri lähettää kopion muistutusvastauksesta selvityksen antaneille ja mahdollisille muille tahoille, jotka vastauksessa mainittu (esim. sosiaaliasiamies, valvontaviranominen).
Tarvittaessa muistutuksen perusteella ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin ilmenneen epäkohdan korjaamiseksi. Muistutusten sisällöt käydään kerran vuodessa läpi ja tarvittaessa nostetaan asioita kehittämiskohteeksi.

Sähköinen asiointi

Muistutusmenettelylomake