EtusivuJätepoliittinen ohjelma

Jätepoliittinen ohjelma

Lainsäädännön tiukentuneet velvoitteet ja tavoitteet edellyttivät toimialueen kuntien yhteistä linjausta alueellisista suuntaviivoista kiertotalouden edistämiseksi ja jätteiden kierrätysasteen nostamiseksi. Lakeuden jätelautakunta käynnisti kuntien yhteisen jätepoliittisen ohjelman valmistelun marraskuussa 2021. Kunnat tarkentavat ohjelmassa aiemmin sopimiaan jätehuollon periaatteita ja ilmaisevat yhteisen jätepoliittisen näkemyksensä jätehuollon pitkän linjan kehittämisestä.

Jätepoliittisen ohjelman visio vuoteen 2030 on ”Alueellisesti edelläkäyvää ja vastuullista arjen kiertotaloutta”. Vision todettiin ilmentävän jätehuollon muuttuvan kiertotaloutta edistäväksi arjen toiminnaksi. Muutos toteutetaan koko toimialueella uusilla, alueellisesti toimivilla ratkaisuilla vastuullisesti, eli sitoutumalla lakien ja asetusten mukaisiin tavoitteisiin.

Ohjelman päätavoitteet ovat kiertotalouden edistäminen sekä asukas- ja ympäristölähtöisten jätehuoltopalvelujen kehittäminen. Kiertotalouden edistämistä tarkastellaan tarkemmin jätteen synnyn vähentämisen ja kierrätysasteen nostamisen näkökulmasta. Asukas- ja ympäristölähtöiset jätehuoltopalvelut sisältävät vastuullisen jätehuollon järjestämisen varmistavia toimenpiteitä sekä toimenpiteitä, joilla pyritään entisestään lisäämään asukkaiden tyytyväisyyttä palveluihin sekä motivoitumista osallistumaan omalla toiminnallaan arjen kiertotalouden edistämiseen.

Jätepoliittinen ohjelma, ohjelman tiivistelmä sekä kuntien avuksi kerätty tietopaketti koskien hankintoja löytyvät vasemmalta.