EtusivuSäädökset

Luonnos jätehuoltomääräyksiksi 1.11.2022 alkaen

Jätehuoltomääräyksistä pyydetään lausuntoja ja mielipiteitä 18.8.2022 mennessä. Lausunnot ja mielipiteet voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen jatelautakunta@ilmajoki.fi tai postitse Lakeuden jätelautakunta, PL 20, 60801 Ilmajoki. Luonnos ja perustelumuistio löytyvät vasemmalta.

Jätelainsäädäntö ja paikalliset jätehuoltomääräykset

Jätehuoltoa säännöstellään lainsäädännöllä, asetuksilla sekä kunnallisilla jätehuoltomääräyksillä. Näiden kaikkien säännösten päämääränä on ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle, vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä, varmistaa toimiva jätehuolto sekä ehkäistä roskaantumista.

Jätelautakunta päättää toimialueensa yhteisistä jätehuoltomääräyksistä. Lakeuden jätelautakunta on hyväksynyt 6.11.2019 kokouksessaan jätehuoltomääräykset, jotka astuivat voimaan 1.1.2020. Jätehuoltomääräykset ovat tärkeä työkalu ja ohjausväline jätehuollon käytännön toteuttamiseksi kunnissa. Määräysten laatiminen perustuu jätelain (646/2011) 91 §:än ja niillä säädellään jätehuollon järjestämistä ja teknistä toteuttamista. Jätehuolto toteutetaan paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Määräykset koskevat mm. lajittelua, tyhjennysvälejä, omatoimista käsittelyä sekä jätteiden keräyspaikkoja ja ne velvoittavat sekä asukasta, jätehuoltoyrityksiä kuin jätehuoltoa kuntalaisille määräysten mukaisesti järjestävää jäteyhtiötä.

Jätelain nojalla yksittäisten kuntien ympäristöviranomaiset valvovat, että jätelakia ja jätehuoltomääräyksiä noudatetaan.