EtusivuSäädökset

Jätehuoltomääräykset 1.11.2022 alkaen

Lakeuden jätelautakunta hyväksyi 1.11.2022 voimaan astuneet jätehuoltomääräykset kokouksessaan 7.9.2022.

Jätelainsäädäntöä uudistettiin laajasti vuoden 2021 aikana. Uudistuksessa säädettiin uusista jätteiden kierrätystä ja erilliskeräystä koskevista tavoitteista ja velvoitteista. Lakeuden Etappi teki laajoja selvityksiä kierrätysasteen kasvutavoitteiden, asukkaiden tasapuolisten palvelujen ja kustannustehokkaiden erilliskeräysten mahdollistavista järjestelmävaihtoehdoista. Kokouksessaan 6.4.2022 jätelautakunta hyväksyi Lakeuden Etapin esityksen kiinteistökohtaisen jätehuoltojärjestelmän uudistamisvaihtoehdosta jätehuollon palvelutasomäärityksen ja jätehuoltomääräysten valmistelun lähtökohdaksi. Lakeuden jätelautakunta hyväksyi uudet jätehuoltomääräykset parhaimmaksi valikoituneen vaihtoehdon toteuttamiseksi toimialueella.

Keskeisimmät muutokset jätehuoltomääräyksissä

Biojätteen keräys tulee laajenemaan kaikille asuinkiinteistöille, vapaa-ajan kiinteistöt pois lukien, alueittain viidessä vaiheessa 1.4.2024-1.4.2026 välisenä aikana. Tarkka aikataulu on esitetty määräysten 16 §:ssä. Biojäte tullaan keräämään 1-4 huoneiston kiinteistöiltä kahteen lokeroon jaetulla jäteastialla yhdessä poltettavan jätteen kanssa. Lakeuden Etappi toimittaa keräysastiat kiinteistöille. Biojätteen kompostointi kiinteistöllä asianmukaisessa kompostorissa ympärivuotisesti on vaihtoehto biojätteen erilliskeräykselle.

Pakkausjätteiden erilliskeräysvelvoite tulee voimaan laajennettuna taajamissa 1.7.2023 alkaen kiinteistöillä, joissa on 3 huoneistoa tai enemmän. Pakkausten keräyksessä alle 10 huoneiston kiinteistöillä otetaan käyttöön nelilokeroinen keräysastia, jonka Lakeuden Etappi toimittaa kiinteistölle.

Jäteasetus edellyttää kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöille jätelajeittan kilomääräiset erilliskeräysvelvoitteet, jotka ovat tiukemmat kuin toimialueella on aiemmin ollut.

Jäteastioiden tyhjennysväleihin on tehty muutoksia erityisesti erilliskeräysten laajenemisen vuoksi. Astiatyhjennysten tiheydessä huomioidaan lajiteltujen jätteiden säilyminen kierrätyskelpoisina jatkokäsittelyyn kuljettamisen aikana.

Määräyksissä on annettu vähän jätettä tuottaville 1-2 hengen talouksille mahdollisuus harventaa poltettavan jätteen astian tyhjennysväliä neljään viikkoon. Käytäntö on voimassa jaetulla astialla toteutettavaan keräysjärjestelmän käyttöönottoon saakka.

Biojätettä omatoimisesti kompostoivan vakituisen asunnon jäteastian tyhjennysvälit ovat ennallaan, kunnes jätteiden keräysuudistuksen yhteydessä aluejako poistuu. Aiempi tyhjennysvälin pidennyksen hakemusmenettely on poistettu, poltettavan jätteen astian tyhjennysvälin voi sopia Lakeuden Etapin kanssa. Pidennys edellyttää kuitenkin lakisääteiden kompostointi-ilmoituksen tekoa.

Kompostoivat 1-2 hengen taloudet voivat tyhjennyttää poltettavan jätteen astian koko toimialueella kahdeksan viikon välein heti määräysten tultua voimaan. Kompostoivat taloudet, joihin kuuluu enemmän kuin 1-2 henkilöä, voivat järjestelmäuudistuksen jälkeen pidentää tyhjennysvälin kaava-alueella 4 viikkoon ja haja-asutusalueella 8 viikkoon.

Vapaa-ajan asunnon haltija voi valita jäteastian tyhjennysväliksi pisimmillään kahdeksan viikkoa. Aiempi biojätteen kompostointivelvoite poistuu.

Kurikan Jurvan alue liittyy toimialueelle 1.1.2023. Jurvan alueella tullaan noudattamaan poltettavan jätteen keräyksessä samoja jäteastioiden tyhjennysvälejä kuin aiemminkin. Uutena asiana Jurvan alueelle on annettu muualla toimialueella jo käytössä oleva vapaa-ajan kiinteistöjen jätehuoltovelvoite kesä-syyskuun ajaksi. Poltettavan jätteen astian pisin mahdollinen tyhjennysväli on kahdeksan viikkoa.

Jätehuollon keskeytys on aiemmin voitu myöntää vain käyttämättömille vakituiseksi asunnoksi rakennetuille kiinteistöille. Uusien määräysten mukaan keskeytys voidaan myöntää perustellusta syystä myös vähintään 12 kuukautta käyttämättä olevalle vapaa-ajan asunnolle.

Määräys yhteisen jäteastian käytön välimatkoista muuttui myös. Määräys mahdollistaa vakituisille asunnoille yhteisastian käytön silloin kun jäteastian sijaitsee enintään 3 kilometrin etäisyydellä. Vapaa-ajan asunto voi käyttää yhteisastiaa, mikäli se sijaitsee enintään 20 kilometrin etäisyydellä.

Saostussäiliöt joissa käsitellään pelkästään pesuvettä, voidaan tyhjentää kahden vuoden välein vakituisilla asunnoilla ja kolmen vuoden välein vapaa-ajan asunnoilla. Hakemusmenettely em. tyhjennysvälien saamiseksi on poistettu, tyhjennysvälit sovitaan Lakeuden Etapin kanssa.

Jätehuoltomääräykset ja perustelumuistio löytyvät vasemmalta.

Jätelainsäädäntö ja paikalliset jätehuoltomääräykset

Jätehuoltoa säännöstellään lainsäädännöllä, asetuksilla sekä kunnallisilla jätehuoltomääräyksillä. Näiden kaikkien säännösten päämääränä on ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle, vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä, varmistaa toimiva jätehuolto sekä ehkäistä roskaantumista.

Jätelautakunta päättää toimialueensa yhteisistä jätehuoltomääräyksistä. Jätehuoltomääräykset ovat tärkeä työkalu ja ohjausväline jätehuollon käytännön toteuttamiseksi kunnissa. Määräysten laatiminen perustuu jätelain (646/2011) 91 §:än ja niillä säädellään jätehuollon järjestämistä ja teknistä toteuttamista. Jätehuolto toteutetaan paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Määräykset koskevat mm. lajittelua, tyhjennysvälejä, omatoimista käsittelyä sekä jätteiden keräyspaikkoja ja ne velvoittavat sekä asukasta, jätehuoltoyrityksiä kuin jätehuoltoa kuntalaisille määräysten mukaisesti järjestävää jäteyhtiötä.

Jätelain nojalla yksittäisten kuntien ympäristöviranomaiset valvovat, että jätelakia ja jätehuoltomääräyksiä noudatetaan.