Hyppää sisältöön
lapsi poimii mustikoita

Varhaiserityiskasvatus

Kun varhaiskasvatuksessa oleva lapsi tarvitsee kehityksensä tueksi erityistä hoitoa ja kasvatusta, puhutaan varhaiserityiskasvatuksesta. Lapsi voi tarvita eripituisia aikoja tukea fyysisen, tiedollisen, taidollisen, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen osa-alueilla. Lapsen tuen tarvetta arvioidaan yh-dessä huoltajien ja kasvatushenkilöstön sekä mahdollisten muiden asiantuntijoiden kanssa. Tuki aloitetaan mahdollisimman varhain.

Varhaiserityiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen myönteistä kehitystä ja hyvää itsetuntoa yhdessä huoltajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjeste-tään osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa.

Kiertävä erityislastentarhanopettaja

Kiertävä erityislastentarhanopettaja (kelto) on osa kunnan varhaiskasvatushenkilöstöä ja vastaa tukea tarvitsevien lasten asioista ja tuen järjestämisestä varhaiskasvatukseen. Kelto työskentelee yhdessä lapsen vanhempien, varhaiskasvatushenkilöstön ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Kiertävän erityislastentarhanopettajan tehtäviin kuuluu:

  • lasten tuen tarpeen tunnistaminen yhteistyössä varhaiskasvatushenkilöstön kanssa
  • antaa ohjausta ja neuvontaa tukea tarvitsevien lasten asioissa
  • suunnitella lapsen tarpeiden mukainen tuki, tukitoimenpiteet ja niiden toteuttaminen yhteis-työssä varhaiskasvatushenkilöstön ja huoltajien kanssa
  • osallistuu tarvittaessa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmien /HOJKSien (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) laadintaan ja seurantaan
  • ohjaa tarvittaessa lapsia samanaikaisopetuksena lastentarhanopettajan kanssa, pienryh-missä tai yksilöllisesti

Päivähoitotoimisto

Ilkantie 18
60800 Ilmajoki

etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi

Yhteystiedot

Virka avoinna

kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Panttila Henna

kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Hoitovapaalla: sijainen Ania Marjo

Niemi Sirpa

kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Muiden yksiköiden varhaiserityiskasvatus

Peltola Aila

varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Tammikuhnala

Herralan esiopetus hiiputtajat

varhaiskasvatuksen opettaja