Hallinto- ja talousosasto

Hallinto-, talous- ja henkilöstöosasto -palvelujen toimialaa johtaa hallinto- ja talousjohtaja.

Osasto jakautuu kahteen tulosalueeseen:  tukipalvelut sekä ruoka- ja puhtauspalvelut. Tulosalueiden esimiehiä ovat hallinto- ja talousjohtaja ja ruokapalvelupäällikkö. Henkilöstöpalveluiden esimiehenä on henkilöstöjohtaja. Henkilöstöasioisssa toimivaltaa käyttää henkilöstöjaosto. Mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä, toimivalta on kuitenkin kunnanhallituksella.

Hallinto- ja talousosasto jakaantuu kahteen tulosalueeseen ja edelleen tulosyksikköihin seuraavasti:

Tukipalveluiden tulosalue: hallinto- ja talousjohtaja

  • Hallintopalveluiden tulosyksikkö
  •  Talouspalveluiden tulosyksikkö
  •  Henkilöstöpalveluiden tulosyksikkö, esimies: henkilöstöjohtaja
  •  Isännöintipalveluiden tulosyksikkö

Ruoka- ja puhtauspalveluiden tulosalue: ruokapalvelupäällikkö

Hallintopalvelut

Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen päätösten valmistelu, täytäntöönpano ja niistä tiedottaminen.

Hallintotoimisto vastaa myös kunnan arkistotoimesta, kopiointipalveluista, neuvonta- ja vaihdepalveluista. Lisäksi hallintotoimisto vastaa kunnallisten ja valtiollisten vaalien järjestämisestä.

Tietohallintopalvelut

Tietohallinnon perustehtävä on tuottaa kuntaorganisaation tarpeita vastaavia tietoteknisiä palveluita. Näitä ovat muun muassa: tieto- ja viestintätekniikan laitteiden ja palveluiden kehitys, toteutus ja ylläpito sekä lähituki. Toiminta koostuu käyttäjätuesta, uusien palvelujen käyttöönoton suunnittelusta ja toteutuksesta, laitteiden ja ohjelmistojen hankinnasta ja asennuksesta, koulutuksesta, infrastruktuurin (tietoliikenneverkon) ylläpidosta ja rakentamisesta, tietoteknisestä asiantuntija-avusta sekä tietoturvasta huolehtimisesta.

Talouspalvelut

Talouspalveluja ovat kirjanpito, reskontrat ja maksuliikenne.

Osto- ja myyntireskontrat, saatavien perintä, maksuvalmiuden suunnittelu ja seuranta sekä rahaliikenne.

Talousarvion ja –suunnitelman valmistelu ja tilinpäätöksen laatiminen, kirjanpitotapahtumien kirjaus, talousarviotietojen ylläpito sekä tiliraportointi.

Hankinnat hoidetaan hajautetusti  kunnan eri palvelualueilla.

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöhallinto tuottaa henkilöstöön liittyviä palveluja kuten palkanlaskentapalveluja ja henkilöstöhallinnon neuvontaa sekä kehittämistä. Henkilöstöhallinto  hallinnoi myös  henkilöstön hyvinvointiin liittyviä palveluja.

Hallinto- ja talousosasto

Ilkantie 18
60800 Ilmajoki

etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi

Hallintopalvelut

Lähde Marko

hallinto- ja talousjohtaja

Jokilehto Hanna

toimistosihteeri

keskusvaalilautakunnan sihteeri

Keihänen Heleena

hallinto- ja viestintäsihteeri

Kuivaniemi Minna

arkistosihteeri

Yli-Käkelä Anita

toimistosihteeri

pöytäkirjojen ja esityslistojen koonti, kopiointipalvelut

Teini Leena

toimistosihteeri

puhelinvaihde ja neuvonta

Talvitie Jari

tietojärjestelmäsuunnittelija

Talvitie Mikko

tietojärjestelmäasiantuntija

Kuusisto Ilkka

tietojärjestelmäasiantuntija

Talouspalvelut

Lähde Marko

hallinto- ja talousjohtaja

Lehtimäki Maria

pääkirjanpitäjä

Kivimäki Maija

laskentasihteeri

Riihikangas Tiina

laskentasihteeri

Tallgrén Marianne

toimistosihteeri

Henkilöstöpalvelut

Kormano Sanna-Maija

henkilöstöjohtaja

Korhola Riitta

palkkasihteeri

Vuoluterä Elina

palkkasihteeri

vs. Hongisto Milla

Yli-Suomu Sari

palkkasihteeri

Sähköinen asiointi

Esityslistat ja pöytäkirjat